BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryko Józefa Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007-2014
Spare Debt Capacity and Investment Ability in Public Companies of Central - Eastern Europe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 65-78, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Zadłużenie przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Elastyczność organizacji, Inwestycje
Company indebtedness, Stock market companies, Organisational flexibility, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł koncentruje się na ustaleniu znaczenia kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia dla działalności inwestycyjnej spółek publicznych. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono na próbie 564 spółek akcyjnych sektora przedsiębiorstw przemysłowych notowanych na giełdach 10 państw Europy środkowo-wschodniej. Polegało ono w pierwszej kolejności na wyodrębnieniu podmiotów, cechujących się elastycznością finansową z wykorzystaniem modelu regresji panelowej dla wyznaczenia oczekiwanej wielkości zadłużenia. Następnie porównane zostały przedsiębiorstwa cechujące się wolną pojemnością zadłużeniową z przedsiębiorstwami nie posiadającymi elastyczności finansowej z wykorzystaniem testów istotności różnic dla median pod kątem takich czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, poziom środków pieniężnych i kapitału obrotowego netto, poziom zyskowności oraz inwestycji w majątek trwały. Wreszcie dla grupy przedsiębiorstw cechujących się elastycznością porównane zostały zmiany w poziomie przyrostu majątku trwałego oraz zyskowności w zależności od kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia w czasie. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przedsiębiorstwa kształtujące swoją elastyczność finansową w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejawiały cech elastyczności rezerwy zadłużeniowej, są większe oraz bardziej zyskowne. Po okresie posiadania relatywnie niskiego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa te inwestują. Obserwowany w tej grupie krótkoterminowy wzrost poziomu inwestycji jest znaczący i istotny statystycznie. Jednak w krótkim okresie zaobserwowano raczej negatywny wpływ tych inwestycji na zyskowność przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość - Artykuł nawiązuje do problematyki z dyscypliny finansów, obecnej w literaturze światowej, tj. kształtowania i efektów elastyczności finansowej w przedsiębiorstwie. Problematyka ta uznawana jest za obiecujący kierunek badań w kontekście teorii kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw nie objętych wcześniej takim badaniem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article focuses on connection between using spare debt capacity and investment abilities of public companies of CCE. Design/methodology/approach - The study was conducted on a sample of 564 stock companies of the industrial sector from 10 countries of Central and Eastern Europe. The study covered the period 2007-2014. The research was conducted using tests that verify the statistical significance of differences in investments in the enterprise groups with different levels of using spared debt capacity. Findings - A s a result of the research, it was found that companies that creates their financial flexibility are smaller and more profitable than both firms with low level of debt in all analysed period and firms with no spare debt capacity. After having a relatively low level of debt, these companies invest. The short-term increase in investment observed in this group is statistically significant. However, in the short term, the negative impact of these investments on the profitability of the company was observed. Originality/value - This article presents the results of original empirical research conducted on a sample of companies not covered by such a study. It documents that the policy directed at creating financial flexibility can influence the level of investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 33.
 2. Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital structure policies in Europe: Survey evidence. Journal of Banking and Finance, 5 (30), 1409-1442.
 3. Frank, M.Z., Goyal, V. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? Financial Management, Spring.
 4. Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60.
 5. Harris, M., Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 1 (46), 297-355.
 6. Marchica, M.T., Mura, R., (2010). Financial flexibility, investment ability, and firm value: evidence from firms with spare debt capacity. Financial Management, 39.
 7. Minton, B.A., Wruck, K.H. (2001). Financial Conservatism: Evidence on Capital Structure from Low Leverage Firms, AFA 2002 Atlanta; Dice Ctr. Working Paper No. 2001-6. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=269608.
 8. Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when irms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13.
 9. Powers, E., Tsyplakov, S. (2008). What Is the Cost of Financial Flexibility? Theory and Evidence for Make-Whole Call Provisions. Financial Management, 37.
 10. Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50.
 11. Scherr, F.C., Hulburt, H.M. (2001). The Debt Maturity Structure of Small Firms. Financial Management, 30, 85-111.
 12. Słoński, T. (2012). Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu