BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich
Structure of Socially Responsible Investment Funds in Selected European Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Rynek europejski
Investment funds, Socially responsible investing (SRI), European market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu była charakterystyka struktury rynku funduszy inwestujących zgodnie z koncepcją społecznie odpowiedzialną w wybranych sześciu krajach europejskich oraz ocena ich dynamiki rozwoju. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono na podstawie danych z Europejskiego Forum Inwestycji Zrównoważonych (Eurosif) i raportów agencji Vigeo Rating. Wynik - Badanie wskazuje na wysoką dynamikę rozwoju inwestycji SRI, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym oraz znaczne zróżnicowanie w poszczególnych krajach. W Europie zaobserwować można, iż inwestowanie społecznie odpowiedzialne nie jest chwilową modą, lecz stanowi ważny kierunek rozwoju współczesnych rynków kapitałowych. Na uwagę zasługuje fakt, że po wybuchu kryzysu finansowego nie odnotowano spadku wartości aktywów funduszy SRI, co mogłoby świadczyć o antycyklicznym charakterze tego typu inwestycji. Najpopularniejszą strategią w Europie była selekcja negatywna, a największy udział w aktywach funduszy SRI wśród państw europejskich miała Francja. Oryginalność/wartość - Zagadnienie struktury rynku funduszy SRI w Europie ma istotne znaczenie praktyczne dla inwestorów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to characterize the market structure of funds that invest according to principles of social responsibility in selected six european countries, and to evaluate their growth dynamic. Design/methodology/approach - Study was conducted with the use of data from the European Sustainable Investment Forum (Eurosif) and reports from the Vigeo Raiting agency. Findings - This study reveals a high development dynamics of SRI investments with significant country to country variations. High dynamics occurs especially after the last financial crisis. One can make an observation that in Europe SRI investing is not a passing fad, rather an important trend in the development of capital markets. It is worth noting that the outbreak of the financial crisis did not result in the decrease in assets of SRI funds, what can indicate at an acyclical character of such investments. The most common strategy in Europe was exclusion selection, and the biggest share in the assets of SRI funds can be found in France. Originality/value - Issues concerning the structure of SRI funds in Europe is of high practical importance for investors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Report PRI (2016), United Nations. Pobrano z: http://annualreport.unpri.org/PRI_AR-2016.pdf.
 2. Beer, F., Estes, J., Deshayes, C. (2014), The performance of the faith and ethical investment products: A comparison before and after the 2008 meltdown, Financial Services Review, 23, 151-167.
 3. Czerwonka, M. (2011). Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne. Finanse, 1 (4), 135-154.
 4. Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
 5. European SRI Study, Eurosif (2016). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf.
 6. European SRI Study, Eurosif (2014). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif-SRIStudy-20142.pdf.
 7. Global Sustainable Investment Review, GSIR (2016). Pobrano z: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/ 2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf.
 8. Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016). Pobrano z: http://www.vigeo-eiris.com/wp-content/ uploads/2016/11/161020-Green-Social-and-Ethical-funds-in-Europe-2016_Final-Compatibilit...-1.pdf.
 9. Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2), 495-506.
 10. Kłobukowska, J. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 78-89.
 11. Krupa, D. (2012). Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H (Oeconomia), 1 (46), 307-316.
 12. Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, US SIF Foundation (2016). Pobrano z: http:// www.ussif.org/files/SIF_Trends_16_Executive_Summary(1).pdf.
 13. Rogowski, W., Ulianiuk, A. (2011). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część I: Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI). Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 112, 99-115.
 14. Tomaszewski, J. (2016). Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie - struktura i trendy rozwojowe. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2 (4), 17-26.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu