BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Polczyk Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce
Corporate Real Estate Analysis in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 105-117, tab., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości komercyjne, Kataster nieruchomości
Real estate market, Commercial property, Real estate cadastre
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej metodyki analiz rynku nieruchomości przedsiębiorstw (ang. Corporate Real Estate, dalej w publikacji wykorzystywany jest skrót CRE), co ma umożliwić na dalszych etapach badań dokonanie oceny wymagań informacyjnych dotyczących organizacji i sposobu gromadzenia danych i udostępniania informacji w bazach cen transakcyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne w Polsce. Metodologia badania - Przegląd literatury krajowej i zagranicznej, analiza i ocena prowadzonych badań rynku CRE w Polsce oraz własne badania regionalnego rynku CRE. Wynik - Uporządkowanie i rekomendacja do stosowania w Polsce współczesnej metodyki analiz rynku CRE oraz przygotowanie podstawy metodycznej do badań zakresu niezbędnych zmian w publicznych bazach gromadzących dane o transakcjach sprzedaży nieruchomości. Oryginalność/wartość - Na tle hipotezy o niskiej efektywności informacyjnej rynku nieruchomości CRE wskazano na potrzeby i możliwości jej poprawy poprzez uzupełnienie aktualnego przedmiotowego ujęcia rynku nieruchomości stosowanego w badaniach GUS i innych podmiotów publicznych o ujęcie podmiotowe z wyodrębnieniem rynku CRE. Przeniesienie z rynków rozwiniętych do stosowania w Polsce części rozwiązań metodycznych wyznacza aktualne potrzeby informacyjne inwestorów w zakresie badań rynku CRE, a to determinuje kierunki zmian w publicznych bazach danych o sprzedaży nieruchomości. Wprowadzenie tych rozwiązań miałoby poprawiać efektywność informacyjną rynku CRE i obniżać ryzyko inwestorów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this paper is the presentation of modern methodology of corporate real estate analysis (CRE), which will allow provide the further stages of research in subject of assess information requirements for organization, form of data collecting and sharing the information in databases conducted by public entities in Poland. Design/methodology/approach - Review of domestic and foreign literature, analysis and assessment of conducted CRE researches in Poland and own, regional market research of CRE. Findings - Ordering and recommendation for using modern methodology of corporate real estate analysis and preparing a methodological basis for researching the scope of necessary changes in public databases gathering real estate sales transactions data. Originality/value - Under the hypothesis of low efficiency of the corporate real estate market, article pointed the needs and possibilities of its improvement by supplementing the current objective approach of real estate market used in researches by Central Statistical Office of Poland and other public entities for a subjective approach to identify the CRE market. Using part of analysis methodology form developed markets, it determines the current information needs of investors in Poland, and this determinates the direction of changes in public sales transaction databases. The implementation of these solutions would improve the information efficiency of the CRE market and reduce the risk of investors. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Beard, Bodie, J., Simpson, J.A., McKinley, M.D. (2005). Appraising industrial properties. Chicago, IL: Appraisal Institute.
 3. Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (2000). Ekonomia, t. 1, Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 4. Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Kraków: Wyd. AE (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 148).
 5. Brett, D.L., Schmitz, A. (2009). Real estate market analysis. Methods and case studies. Second edition. Washington, D.C.: Urban Land Institute.
 6. Bryx, M. (2008), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 7. Fanning, S.F. (2005). Market analysis for real estate. Concepts and applications in valuation and highest and best use. Chicago, IL: Appraisal Institute.
 8. Foryś, I. (2009). Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2 (17).
 9. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D., Hornowska, E. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 11. Gawron, H. (2011). Analiza rynku nieruchomości. Wyd. 2 zm. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, t. 254).
 12. IFRS 13 Fair Value Measurement (2011). London: International Accounting Standards Board.
 13. Jonak, M. (2012). Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości. W: J. Dydenko (red.), Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Kałkowski, L (red.) (2003). Rynek nieruchomości w Polsce. Wyd. 2 zaktualizowane. Warszawa: Twigger (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości, t. 11).
 15. Kędzior Z. (red.) (2005). Badania rynku. Metody i zastosowania. Warszawa: PWE.
 16. Konowalczuk, J. (2009). Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Konowalczuk, J. (2014a). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 2 (22). DOI: 10.2478/remav-2014-0016.
 18. Konowalczuk, J. (2014b). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltex.
 19. Konowalczuk, J. (2017). Wyniki analizy rynku CRE zbywanych samodzielnie oraz w ramach ZCP. W: Analiza kategorii wartości rynkowej majątku w kontekście ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, praca badawcza, maszynopis niepublikowany.
 20. Konowalczuk, J., Ramian, T. (2010). Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009. W: Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: 4. Forum Naukowe UE Katowice.
 21. Konowalczuk, J., Ramian, T. (2011). Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 192.
 22. Konowalczuk, J., Ramian, T., Śmietana, K. (2013). Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce. W: M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Warszawa: CeDeWu.
 23. Krzempek, J. (2010). Raport z badania stanu baz danych w Polsce. Nieruchomość, 4.
 24. Kucharska-Stasiak, E. (2000). Nieruchomość a rynek. II zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Kucharska-Stasiak, E., Matysiak, G. (2004): The transition of the Polish real estate market within a Central and Eastern European context. Working Papers in Real Estate & Planning. 16/04. Working Paper. Reading: University of Reading.
 26. Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., Żelazowski, K. (red.) (2012). Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 27. Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku. Badania statutowe (2009). Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, maszynopis.
 28. Obrót nieruchomościami w 2015 r. (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
 29. Pera, Kuczowic, J., Konowalczuk, J. (2013). 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990-2012. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016, poz. 1034, z późn. zm.).
 31. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. (Monografie 16 miast w Polsce) (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej.
 32. Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy (2015). Warszawa: IERiGŻ - Państwowy Instytut Badawczy.
 33. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
 35. Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu