BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Poziom umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Internationalization of the Selected the Capital Markets Countries of the Central and Eastern Europe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 119-130, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rynek kapitałowy, Internacjonalizacja, Spółki akcyjne, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Internationalization, Joint stock companies, Stock market
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Celem artykułu była analiza i ocena poziomu umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Metodologia badania - Przedmiotem badania objęto dwanaście giełd papierów wartościowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej tj.: Serbii, Słowacji, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowenii, Czech, Austrii, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Polski oraz Chorwacji. W analizie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych giełd papierów wartościowych wykorzystano informacje na temat liczby notowanych spółek zagranicznych, kapitalizacji przedsiębiorstw zagranicznych, a także wartości ich obrotu. Wynik - Z przeprowadzonych badań wynika, iż rynki kapitałowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykazują niski poziom umiędzynarodowienia lub też mają wyłącznie charakter rynku, na którym notowane są tylko spółki krajowe. Oryginalność/wartość - Zagadnienie dual listing nie jest często poruszane w literaturze. Wartością dodaną opracowania są wyniki badań odnoszące się do oceny umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article was to analyse and assess the level of internationalization of selected capital markets of the Central and Eastern Europe. Design/methodology/approach - The survey covered twelve of the Central and Eastern European stock exchanges of Serbia, Slovakia, Romania, Hungary, Bulgaria, Slovenia, the Czech Republic, Austria, Moldova, Bosnia and Herzegovina, Poland and Croatia. In the analysis of the level of internationalization of particular stock exchange the information has been used on the number of listed foreign companies, the capitalization of foreign companies, and the value of their trading. Findings - The studies show that the capital markets of the Central and Eastern Europe show a low level of internationalization or are exclusively markets where only domestic companies are listed. Originality/value - The dual listing issue is not often discussed in the literature. The additional value of the analysis are the results of the study concerning the assessment of the internationalization of the selected capital markets in the Central and Eastern Europe.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chłopecki, A., Dyl, M. (2017). Prawo rynku kapitałowego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  2. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG Dz. Urz. L 145, 30/04/2004 P. 0001-0044.
  3. FESE - Federation of European Securities Exchanges - Statistics & Research. Pobranoz: http://www.fese.eu.(19.02.2017).
  4. Gorczyńska, A., Jonek-Kowalska, I. (2012). Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1 (271), 172-180.
  5. Liberadzki, K. (2011). Kwity depozytowe. W: G. Kozuń-Cieślak (red.), Światowy rynek kapitałowy - wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  6. Nawrot, W. (2006). Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
  7. Nawrot, W. (2008a). Finansowanie firm na rynkach zagranicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
  8. Nawrot, W. (2008b). Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
  9. Wróbel, B., Nakoneczny, K. (red.) (2009). Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
  10. Zarzycka, E. (2007). Czynniki mające wpływ na decyzje o zagranicznych emisjach papierów wartościowych dokonywanych przez spółki za granicą. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 209, 189-202.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu