BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dwieście lat minęło : krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
A Short Chronicle of 200-Year-Long Existence of Stock Exchanges in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 169-190, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Papiery wartościowe, Rynek kapitałowy, Historia gospodarcza, Weksle, Listy zastawne, Akcje
Securities, Capital market, Economic history, Bill of exchange, Mortgage bond, Shares
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest retrospektywne spojrzenie na działalność giełd papierów wartościowych w Polsce w związku z upływem w 2017 roku 200 lat od momentu utworzenia pierwszej urzędowej giełdy pieniężnej w Polsce. Metodologia badania - Badanie zasobów archiwalnych oraz dostępnej literatury przedmiotu dotyczących historii funkcjonowania giełd papierów wartościowych w Polsce. Wynik - Dotarcie do wielu osób z przesłaniem, że historia urzędowych giełd papierów wartościowych w Polsce liczy już sobie ponad 200 lat. Oryginalność/wartość - Artykuł zachęca do dyskusji o funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article constitutes a retrospective look at the operations of stock exchanges in Poland as this year marks the 200th anniversary of the establishment of the first official money exchange in Poland.. Design/methodology/approach - The study of archive content and the open-source subject literature on the history of operations of stock exchanges in Poland. Findings - Reaching a broad audience with the message that the history of official stock exchanges in Poland accounts for 200 years. Originality/value - The article encourages a discussion on the operations of stock exchanges in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czernecki, S. (1927). Bankowość polska na Górnym Śląsku. Straż Polska, 7.
 2. Czerniawski, R. (1991). Giełdy. Bielsko-Biała: Wydawnictwo "Park".
 3. Czerniawski, R. (1996). Statuty Giełdy w Warszawie. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
 4. Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. nr 44, poz. 396).
 5. Dobrowolski, H. (1962). Giełda Pieniężna w Krakowie i jej akta, Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelny Dyrekcji Archiwów Państwowych XXXVII (37). Warszawa: PWN.
 6. Dziuba, D.T. (2006). Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich. Warszawa: Difin.
 7. Giełda Pieniężna w Warszawie. Sprawozdanie za 1921 r. (1922). Warszawa: Drukarnia "Współczesna", Szpitalna 10.
 8. Gloger, Z. (1901). Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 2 [D-K]. Warszawa: Druk P. Laskauer i W. Babicki.
 9. Górski, M. (2015). Giełda Pieniężna w Warszawie w latach drugiej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, 2 (XLVII).
 10. Kempner, S. (1908). Giełda: jej istota, cel i ustrój. Warszawa: Wydawnictwo M. ARCTA w Warszawie.
 11. Landau, Z.; Tomaszewski, J. (1970). Bank Handlowy w Warszawie SA: historia i rozwój 1870-1970. Warszawa.
 12. Mały Rocznik Statystyczny 1935 (1935). Warszawa: GUS.
 13. Mały Rocznik Statystyczny 1939 (1939). Warszawa: GUS.
 14. Marks, B.P. (2011). Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego okresu 1921-1939. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2 (14).
 15. Pełka, B. (1967). Organizacja i historia Łódzkiej Giełdy Pieniężnej i jej akta (1899-1939). Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych XLVI (46).Warszawa: PWN.
 16. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Rok wydania II 1923 (1924). Warszawa: GUS.
 17. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej R. 5, 1927 (1927). Warszawa: GUS.
 18. Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. nr 83, poz. 586).
 19. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. Nr 53, poz. 372).
 20. Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada 1928 r. o powoływaniu i zwalnianiu oraz prawach i obowiązkach maklerów przysięgłych na giełdach pieniężnych (Dz.U. R.P. z 1929 r. nr 3, poz. 30).
 21. Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 23, poz. 209).
 22. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 114, poz. 1019).
 23. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 27, poz. 250).
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P. nr 65, poz. 585).
 25. Stulecie Giełdy Warszawskiej (1817-1917) (1917). Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Giełdowego Warszawskiego.
 26. Urban, R. (1930). Sprawozdanie Giełdy Pieniężnej w Poznaniu. Gazeta Bankowa, 10 (11).
 27. Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P., nr 13, poz. 71).
 28. Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.U. R.P. nr 71, poz. 687).
 29. Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 24, poz. 163).
 30. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. nr 35, poz. 155).
 31. Woyzbun, S. (1928). Giełda. Przeszłość , organizacja obecna, obroty. Warszawa: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu