BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Value Based Management in the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 219-230, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością, Paradygmaty zarządzania
Enterprise valuation, Value management, Management paradigms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania była ocena znajomości i skali zastosowania koncepcji zarządzania wartością w grupie 50 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - W artykule omówiono istotę zarządzania wartością firmy oraz przedstawiono zalety i wady wynikające z wdrażania systemu VBM. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w 2013 roku dotyczących znajomości i zastosowania koncepcji zarządzania wartością w największych polskich spółkach giełdowych. Przedstawiono również badania na temat wynagradzania zarządów w oparciu o wzrost wartości rynkowej kapitału własnego spółek i wskazano na kluczowe problemy związane z zarządzaniem opartym na wartości (VBM). Wynik - Przeprowadzone badanie dotyczące wiedzy o koncepcji VBM, jej zastosowań w praktyce oraz planów wdrożenia wskazuje, że w grupie największych polskich spółek publicznych prowartościowy paradygmat zarządzania jest rzeczywistością. Nie jest to tylko postulat teorii wobec praktyki, aczkolwiek deklaracje o stosowaniu koncepcji VBM wymagałyby bardziej pogłębionej weryfikacji - najlepiej w formie konkretnych studiów przypadku. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi spojrzenie na temat wiedzy na temat koncepcji VBM wśród menedżerów reprezentujących największe spółki notowane na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper to determine how familiar Polish companies are with the Value Based Management (VBM) concept. Design/methodology/approach - The paper presents an essence of the Value Base Management concept and discusses the key advantages and drawbacks of implementing the VBM system. Next, the key findings of a questionnaire review carried out in 2013 among the group of the biggest public companies in Poland have been presented. Linkage between value creation and remuneration of top managers has been examined. Finally, the major challenges facing implementation and application of the Value Based Management concepthave been deliberated. Findings - This research into how familiar managers are with the VBM concept and whether they apply it in practice and/or intend to introduce it, reveals that - among the largest Polish listed companies - the value-based paradigm of management is a reality. It is more than a mere suggestion made by the theory and expected to be put to practice; still, declarations of using the VBM concept would require further in-depth verification - preferably as individual case studies. Originality/value - This p aper t akes a new look at knowledge about VBM concept among top managers representing the biggest Polish public companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki, R. (red.) (2009). Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa (s. 96-105). Kraków: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley & Sons.
 3. Cwynar, A. (2012). Wynagrodzenia menedżerów: fakty i mity. Pobrano z: http://biznes.pl/magazyny/manager/statystyka/ wynagrodzenia-menedzerow-fakty-i-mity,5113925,magazyn-detal.html (23.01.2018).
 4. Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 5. Ehrbar, A. (1998). EVA: The Real Key to Creating Wealth. New York: Wiley & Sons.
 6. Jaki, A. (2011). System zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Jakubcova, M., Fedorova, A. (2012). Implementation of EVA indicator in value based remuneration system in small and medium-sized enterprises. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, No. 4.
 9. Kasiewicz, S. (2009). Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego. Finansowanie Nieruchomości, 20.
 10. Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Khan, M.A., Shah, N.H., ur Rehman, A. (2012). The Relationship between Stock Return and Economic Value Added (EVA): A Review of KSE-100 Index. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1992209 (23.01.2018).
 12. Knight, A. (1998). Value Based Management. Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value. New York: McGraw-Hill.
 13. Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (1999). Wartość przedsiębiorstwa a wynagrodzenia menedżerów. Nasz Rynek Kapitałowy, 10.
 15. Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. MSP chce, by wynagrodzenia menedżerów w części zależały od wyników i realizacji inwestycji. Pobrano z: http:// finanse.wp.pl/kat,7069,title,MSP-chce-by-wynagrodzenia-menedzerow-w-czesci-zalezaly-od-wynikow-irealizacji- inwestycji,wid,15464335,wiadomosc.html?ticaid=110ff8 (23.01.2018).
 17. Olsen, E. (2002). New Directions in Value Management. The Boston Consulting Group, Inc.
 18. Pietrewicz, L. (2008). Pułapki zarządzania wartością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2.
 19. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
 20. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
 21. Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 22. Starovic, D., Cooper, S., Davis, M. (2004). Maximising Shareholder Value. Achieving clarity in decision- making. London: CIMA.
 23. Stewart, G.B., III (1991). The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. Harper-Business.
 24. Treynor, J.T. (1981). The Financial Objective in the Widely Held Corporation. Financial Analysts Journal.
 25. Wynagrodzenia największych spółek giełdowych w 2012 roku. Czy giełda popłaca? (2013). Pobrano z: http://www. pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_prezentacja_wynagrodzenia_czlonkow_zarzadu.pdf (23.01.2018).
 26. Young, S.D., O'Byrne, S.F. (2001). EVA and Value Based Management. A Practical Guide to Implementation. New York: McGraw-Hill.
 27. Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu