BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr, Zbroszczyk Agnieszka
Title
Business Valuation - Practice of domestic WSE Members in 2016
Wycena przedsiębiorstw - praktyka członków GPW w 2016 r.
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 233-249, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Business valuation method
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Goal - The aim of this paper is to check the popularity of various valuation methods in practice, as well as to present the statistics of parameters used in valuation processes and recommendations issued by domestic Warsaw Stock Exchange (WSE) members in the year 2016. Methodology - The study was prepared basing on 514 valuations of 118 companies gathered from 263 recommendations issued by 8 domestic WSE members. These input data were processed using statistical tools. Finally, they were aggregated and compared with textbooks and previous studies to present final conclusions. Results - Basing on the conducted analysis, the authors stated that broadly spread opinion about high popularity of DCF and relative model in business valuation is confirmed. More interestingly, it seems that practitioners often made valuations basing on the same or very similar assumptions, which is the most visible in the adopted period of detailed analysis. It should be noted that findings are based on historical data, which do not refer to the future and apply only to companies which are listed on the stock market. Originality - Authors' analysis provides knowledge on how domestic WSE members apply the theory of business valuation in practice, which approaches are the most commonly used, and aims at explaining to answer why it is so. This knowledge can constitute a basis for reviewing and improving valuation tools used in stock recommendations. The authors encourage to conduct further discussion regarding the practice-theory gaps, and provide data to it. (abstrakt oryginalny)

Cel - Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja popularności różnych metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce domów maklerskich, jak również przedstawienie oraz omówienie statystyk parametrów użytych w procesie sporządzania wycen i rekomendacji wydawanych przez wybranych krajowych członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w roku 2016. Metodologia badania - Badania bazują na 514 wycenach 118 przedsiębiorstw. Wyceny zostały pozyskane z 263 rekomendacji wydanych przez 8 krajowych członków GPW. Tak zebrane dane wejściowe zostały przetworzone przy użyciu metod statystycznych. Ich zagregowanie oraz porównane z literaturą przedmiotu oraz wcześniejszymi badaniami pozwoliło na sformułowanie finalnych wniosków. Wynik - Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy ustalili, że szeroko rozpowszechniona opinia o wysokiej popularności metody DCF oraz metody porównawczej jest prawdziwa dla przebadanej zbiorowości. Co interesujące, wyniki agregacji wskazują, że praktycy często sporządzali wyceny przedsiębiorstw bazując na takich samych lub bardzo podobnych założeniach, co jest szczególnie widoczne w przyjmowanej długości okresu szczegółowej prognozy. Należy zauważyć, iż wyniki badań oparte są na danych historycznych, które nie odnoszą się do przyszłości oraz to, że dotyczą one jedynie wycen spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Oryginalność/wartość - Autorzy dostarczają wiedzę na temat tego jak praktycy przekładają teorię wyceny przedsiębiorstw na praktykę, które metody używane są najczęściej oraz podejmują próbę objaśnienia tych zjawisk. Wiedza ta może stanowić podstawę do rewizji oraz ulepszenia narzędzi wyceny stosowanych w rekomendacjach giełdowych. Autorzy tym samym zachęcają do przeprowadzania dalszych dyskusji i badań w obszarze różnic pomiędzy praktyką a teorią wyceny przedsiębiorstw.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, P., Zbroszczyk, A. (2017). A key factor of the DCF model coherency. Journal of Economics and Management, 28, 5-22.
 2. Aguirreamalloa, J., Avendaño, J.C., Fernandez, P. (2015). Market risk premium used in 82 countries in 2012: A survey with 7,192 answers. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084213 (22.05.2017).
 3. Asquitha, P., Mikhail, M.B., Au, A.S. (2005). Information content of equity analyst reports. Journal of Financial Economics, 2 (75), 245-282.
 4. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2014). The gap between theory and practice of firm valuation: Survey of European valuation experts. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2420380 (22.05.2017).
 5. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990). Valuation; Measuring and managing the value of companies. New York: John Wiley & Sons.
 6. Damodaran, A. (2012). Investment valuation. Tools and techniques for determining the value of any asset. New Jersey: John Wiley & Sons.
 7. Fernandez, P. (2015a). Betas used by professors: A survey with 2,500 answers. Retrieved from: https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1407464 (22.05.2017).
 8. Fernandez, P. (2015b). Cash flow is a fact: Net income is just an opinion. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=330540 (22.05.2017).
 9. Fernandez, P. (2015c). Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 methods and 9 theories. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256987 (22.05.2017).
 10. Głębocki, M., Grudziński, M., Kundera, M., Sylwestrzak, M. (2011). Studies of valuation methodology used in the stock exchange recommendations summary. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 575-588.
 11. Graham, B., Dood, D. (1934). Security Analysis. New York: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co.
 12. Mielcarz, P. (2015). Main features of recommendations and changes of share prices on WSE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 707-719.
 13. Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wnydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., Stowe, J.D. (2010). Equity asset valuation. New York: John Wiley & Sons.
 15. Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., Stowe, J.D. (2015). Equity valuation: A survey of professional practice. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2657717 (22.05.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu