BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Orzeszko Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego
Concept of State Geological and Mining Balance
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 82-90, bibliogr. s. 89-90
Keyword
Bilans, Aktywa, Zarządzanie informacją
Balance sheet, Assets, Information management
Note
JEL Classification: H83, K32, Q5
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wypracowanie ogólnych założeń koncepcji bilansu geologiczno-górniczego, którego obowiązek sporządzania w cyklach rocznych spoczywałby na rządowej administracji publicznej. Jego przedmiotem jest prezentacja kontekstu wysunięcia tej koncepcji, która wyjaśnia istotę, przeznaczenie i cel sporządzania bilansu, jak również propozycja jego ramowej konstrukcji . (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to discuss the general assumptions underlying the concept of geological and mining balance, which the state's public administration would be obliged to prepare in annual cycles. The author presents the context for suggesting this concept, which explains the essence, the role and the goal behind the preparation of the discussed balance, as well as a proposal for its framework construction. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin, 2015, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 2. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014, 2015, M. Szuflicki, A. Ma-lon, M. Tymiński (red.), Wydawnictwo PIG PIB, Warszawa.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i  powiązanych sprawozdań niektórych rodzajówjednostek,, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE ora^ uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG z dnia 26 czerwca 2013 roku, Dz. Urz. UE L, 2013, Nr 182.
 4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
 5. Nieć M., B. Radwanek-Bąk B., 2014, Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 6. Pogodzińska-Mizdrak E., 2009, Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51(107).
 7. Sialitskaya Y., 2013, Klątwa bogactwa a polityka gospodarczą państwa, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Słownik finansowy polsko-angielski, http://www.findict.pl/słownik (data wejścia: 20.06. 2016).
 9. Stefanowicz J., 2010, Aktywageologiczno-górnicze Skarbu Państwa, "Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego", nr 439.
 10. Stefanowicz J., Galos K., 2014, Kierunki zarządzania zasobami kopalin mineralnych zpun-ktu widzenia Skarbu Państwa jako właściciela złóż kopalin objętych własnością górniczą, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk", nr 88.
 11. Strebel H., 2003, Ekobilansowanie, [w:] Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, t. 3, M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Szumowski W., 2014, Zarządzanie publiczne -próba systematyzacji koncepcji, "Nauki o  Zarządzaniu", nr 4 (21).
 13. The EITI Standard 2016. Extractive Industries Transparency Initiative, http:// english-eiti- standard_0 (data wejścia: 20.06.2016).
 14. Uberman R., 2011, Ocena przydatności podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 27, z. 2.
 15. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.
 16. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin z dnia 2 marca 2012 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 1581.
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 18. Ustawa o  specjalnym podatku węglowodorowym z dnia 25 lipca 2014 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 979.
 19. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych z dnia 6 lipca 2001 roku, Dz. U. 2001, Nr 97, poz. 1051 ze zm.
 20. Ustawa o  zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 154 ze zm.
 21. Ustawa Prawo górnicze i geologiczne z dnia 9 czerwca 2011 roku, t.j. Dz. U. 2016, poz. 1131.
 22. Wirth H., Kudełko J., Wanielista K., 2009, Metoda wyceny aktywów geologiczno-górniczych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 25, z. 3.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu