BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński), Seremak Maciej (Uniwersytet Szczeciński, student), Wardyn Przemysław (Sąd Okręgowy w Szczecinie, biegły sądowy)
Title
Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
Subjectivist Category of Values And Valuation of Companies in Court Proceedings
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 263-271, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Austriacka szkoła ekonomii, Wycena przedsiębiorstwa, Standardy wartości
Austrian School, Enterprise valuation, Standards of value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł jest prezentacją opinii autorów w kwestii nowego spojrzenia na proces wyceny przedsiębiorstw. Metodologia badania - Na potrzeby opracowania przeprowadzono studium literaturowe oraz analizę aktów prawnych. Wynik - Biorąc pod uwagę główne postulaty przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii ustalono, że istnieje uzasadniona możliwość zastosowania w praktyce wyceny subiektywistycznej kategorii wartości. Przykładem może być wycena na potrzeby postępowania przygotowawczego upadłości likwidacyjnej określonej w art. 56 ustawy prawo upadłościowe. Oryginalność/wartość - Opracowanie jest pierwszą znaną autorom próbą połączenia subiektywistycznego ujęcia wartości i powszechnie przyjętej w Polsce praktyki wyceny przedsiębiorstw według szkoły anglosaskiej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article is a presentation of the author's opinion on a new perspective on the process of enterprise prices. Design/methodology/approach - For the purposes of this study, a literature study and analysis of legal acts were carried out. Findings - Taking into account the main demands of the representatives of the Austrian School of Economics it was established that there is a justified possibility to apply in practice the valuation of the subjectivist category of values. An example may be valuation for the purposes of winding-up proceedings as set forth in article No. 56 bankruptcy law act. Originality/value - The study is the first known authors attempting to combine the subjectivist conception of value and the commonly accepted practice in valuing companies in Anglo-Saxon schools.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. 2nd ed. New Jersey: Princeton University Press.
 2. Czerwiński, M., Grudziński, M. (2014). NI5 standard wyceny przedsiębiorstw - w poszukiwaniu lepszych zapisów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 67, 387-398.
 3. De Soto, J.H. (2010). Szkoła austriacka ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość. Warszawa: Fijorr Publishing.
 4. Evans, A.J., Tarko, V. (2014). Contemporary Work in Austrian Economics. The Journal of Private Enterprise 3 (29), 135-157.
 5. Hering, T., Toll, Ch. (2015). Application of Alternative Valuation Formulas for a Company Sale. Global Economy and Finance Journal 2 (8), 14-30.
 6. Hoppe, H.H. (2005). Demokracja. Bóg, który zawiódł. Warszawa: Fijorr Publishing.
 7. Matschke, M.J., Brösel, G. (2011). Wycena przedsiębiorstw. Funkcje, metody, zasady. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 8. Menger, C. (2013). Zasady ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing.
 9. Murphy, R.P. (2011). Wartość subiektywna a ceny rynkowe. Pobrano z: http://mises.pl/blog/2011/03/19/murphy- -wartosc-subiektywna-a-ceny-rynkowe (30.04.2017).
 10. Olbrich, M., Quill, T., Rapp, D.J. (2015). Business Valuation Inspired by the Austrian School. Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 1 (10), 1-43.
 11. Rapp, D.J. (2014). Boom and Bust: Th e Role of Business Valuation in the Recent Financial Crisis. Papers & Proceedings of the Th ird Annual International Conference of Prices & Markets, November 7-8, Toronto: Ludwig von Mises Institute of Canada.
 12. Rothbard, M.N. (2007). Ekonomia wolnego rynku. Tom 1. Warszawa: Fijorr Publishing.
 13. Sawicki, P., Eliasz, E. (2011). Dyskontowanie odroczonych wypłat przed i po jedzeniu. Decyzje, 15, 61-71.
 14. Ustawa z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 15. Wang, X.T., Dvorak, R.D. (2010). Sweet future: Fluctuating blood glucose levels affect future discounting. Psychological Science, 21, 183-188.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu