BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perkowski Maciej (Uniwersytet w Białymstoku), Zoń Wojciech (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Uwarunkowania powstania i rozwoju Mechanizmu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na północno-wschodnim pograniczu Polski
Conditions for Creation and Development of European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) in North-Eastern Borderland of Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 117-129, tab., bibliogr. s. 127-129
Keyword
Współpraca regionów przygranicznych, Międzynarodowa współpraca regionalna, Euroregiony
Region cross-border cooperation, International regional cooperation, Euroregions
Note
JEL Classification: K33
streszcz., summ.
Company
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
Abstract
Od niemal dekady Unia Europejska oferuje i promuje nową formę współpracy transgranicznej - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Aktualnie ich liczba przekroczyła sześćdziesiąt i są uruchamiane kolejne. W Polsce już działają cztery EUWT, a jest planowanych jeszcze kilka. Wśród tych ostatnich szczególnie interesująco przedstawia się inicjatywa uruchomienia EUWT na pograniczu polsko-litewskim, co wiąże się z możliwością dokooptowania partnerów z sąsiednich państw trzecich (zwłaszcza rejon grodzieński). Przed nowym EUWT pojawiają się znakomite perspektywy, lecz, obok nich, także liczne przeszkody do pokonania. Perspektywa wydaje się jednak optymistyczna, szczególnie dzięki racjonalnemu wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń partnerów. (abstrakt oryginalny)

For almost a decade, the European Union has provided and promoted a new form of cross-border cooperation - the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). The number of such groupings has currently exceeded 60, and is still growing. In Poland, four EGTCs are already operational, and several more are to be established. Among the latter, the recent initiative to launch an EGTC in the Polish-Lithuanian borderland is particularly interesting, implying the possibility of co-opting partners from the neighbouring third countries (especially from the area of Grodno). The new EGTCs have excellent prospects but also many obstacles to overcome. The outlook seems, however, optimistic, especially providing a rational use of the potential, knowledge and experience of the partners. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cucu A.A., 2011, Enhancing the Performance of Cross Border Cooperation Governance through Legal Community Instruments: the Case of the European Group of Territorial Co, "Eurolimes", no. 3.
 2. Czarnow S., 1999, Pojęcie współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny", nr 4.
 3. Decoville A., Durand F., Sohn Ch., Walther O., 2013, Comparing Cross-border Metropolitan Integration in Europe: Towards a Functional Typology, "Journal of Borderlands Studies", no. 28. https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/welcome.aspx (data wejścia: 20.10.2016).
 4. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Dyrektywa 2004/ 18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,, Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 roku.
 6. Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4.
 7. Grosse T.G., 2011, Uwarunkowania wykorzystania nowego europejskiego instrumentu prawnego i rozwojowego - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT) w polityce spójności UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, "Opinie i Ekspertyzy", nr  171.
 8. Jabłońska A., Hryniewicka W., 2010, Projekt europejski jako forma współpracy transgranicznej, [w:] Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Kment M., 2012, Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit, "Die Verwaltung", nr 45.
 10. Nadalutti E., 2013, Does the European Grouping of Territorial Co-operation' Promote Multilevel Governance within the European Union?, "Journal of Common Market Studies", vol. 51, no. 4.
 11. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej EUWT), Dz. Urz. UE C 255/76 z 14 października 2005 roku.
 12. Palmowski, T., 2001, Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, [w:] Regiony graniczne w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, E. Urbańczyk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Pechstein M., Deja M., 2011, Was ist und wie funktioniert ein EVTZ?, "Europarecht", nr 46.
 14. Porozumienie o utworzeniu związku transgranicznego "Euroregion Niemen" podpisane 6 czerwca 1997 roku w Augustowie (Polska) - w zasobach autorów.
 15. Prokkola E.K., Zimmerbauer K., Jakola F., 2015, Performance of regional identity in the implementation of European cross-border initiatives, "European Urban and Regional Studies, nr 22.
 16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli "Euroregionów" w procesie rozwoju polityki regionalnej, Dz. Urz. UE C/285 E/71 z 22 listopada 2006 roku.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Dz. Urz. UE L 210/19 z 31 lipca 2006 roku.
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Dz. U. 2016, nr 0, poz. 199.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L347/303 z 20 grudnia 2013 roku.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. Urz. UE L 177/6 z 4 lipca 2008 roku.
 21. Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 roku w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE C 157 E/308 z 6 lipca 2006 roku.
 22. Szadkowska E., 2010, Pojęcie współpracy transgranicznej, [w:] Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 23. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, Dz. U. 2008, Nr 218, poz. 1390 ze zm.
 24. Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotyczące art. 1 ust. 9 rozporządzenia w sprawie EUWT, Dz. Urz. UE L 347/318 z 20 grudnia 2013 roku.
 25. Wykaz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) mających siedzibę na terytorium RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/resource/ ae9ef1e2-e263-4631-a42f-be53ab7f6f95:JCR (data wejścia: 20.10.2016).
 26. Wykaz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT), których utworzenie zgłoszono Komitetowi Regionów Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, stan na 1 lipca 2016 roku, https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2016-04572-00-01-tcd-tra-pl.docx (data wejścia: 20.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu