BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ćwięk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Doktoranckie)
Title
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa
Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 285-298, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Kapitał własny, Koszt kapitału, Zysk, Efektywność ekonomiczna, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Ownership capital, Capital cost, Profit, Economic efficiency, Creating company's value
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy użyteczności zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa przy założeniu zastosowania różnych metod estymacji kosztu kapitału własnego, poprzez badanie zależności i jakości dopasowania pomiędzy kształtowaniem się wartości wewnętrznych mierników wartości, a zmianą stóp zwrotu dla akcjonariuszy. Metodologia badania - Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej i statystycznej w postaci mierników efektywności kreowania wartości, metod estymacji kosztu kapitału własnego oraz miar statystycznych, w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. Wynik - Analiza potwierdziła istnienie zależności i jakości dopasowania pomiędzy metodami estymacji kosztu kapitału własnego a użytecznością zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu rynkowej wyceny przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników opartych na koncepcji zysku ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze the usefulness of economic profit in explaining the changes in the enterprise market value assuming the use of different methods of estimating the cost of equity, by examining the relationships and quality of the fit between the forming of the internal value measures and the change of shareholders rates of return. Design/methodology/approach - The paper is based on an analysis of the literature and the use of financial and statistical analysis tools in the form of efficiency measures, estimating methods the cost of equity and statistical measures, in relation to the selected companies of the construction sector in Poland. Findings - The analysis confirmed the existence of a relationship and quality of the fit between methods of estimating the cost of equity and usefulness of economic profit in explaining the changes in the enterprise market valuation. Originality/value - The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the conditions and the effectiveness of the practical use of measures based on the concept of economic profit. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielecki, J.K., Pawłowicz, L. (red.) (2015). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
 2. Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 3. Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa-Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 4. Cwynar, A., Dżurak, P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 5. Ćwięk, W. (2016). Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością. W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant. Kraków: UEK - Fundacja UEK.
 6. Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 7. Erdogan, O., Berk, N., Karticioglu, E. (2000). The economic profit approach in firm performance measurement. Evidence from the Turkish stock market. Russian & East European Finance and Trade, 5 (36).
 8. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (9.01.2017).
 9. https://www.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield (9.01.2017).
 10. Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
 11. Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna "Monografie", 215.
 12. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
 13. Tsuji, C. (2006). Does EVA beat earnings and cash flow in Japan? Applied Financial Economics, 16 (16).
 14. Zarzecki, D. (2016). Dylematy szacowania kosztu kapitału. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu