BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pęksyk Marcin (CPVA, FAIA)
Title
W poszukiwaniu wartości "Personal Goodwill"
In Serach of the "Personal Goodwill" Value
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 307-314, rys., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena, Wartości niematerialne, Przedsiębiorstwo usługowe
Valuation, Intangible asset, Service enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Purpose - The following paper addresses the fundamental challenge of how to choose the best practice rules for identification and valuation of Personal Goodwill. Topic itself seems to be of relevance for international community of valuers since the number of research and discussion papers grows rapidly. Domestically on the other hand subject is practically not covered. Design/methodology/approach - This is a research paper built around literature review. The main aim is to collect and analyse models in use for identification and valuation of Personal Goodwill in context of business divorce and marital dissolution. The secondary aim is the evaluation of investigated models under the criteria of usefulness in domestic environment. Findings - Appropriate identification and estimation of the Enterprise Goodwill and Personal Goodwill are an important part of the valuation process for small equity companies, partnerships, and professional practice businesses. Both the academic world and practitioners agree that working out the correct and widely accepted approach to the problem of estimating the above categories will also allow for the development of acceptable solutions in the property allocation either in the context of so called corporate divorce or marital dissolution. However, no consensus has yet been achieved. Originality/value - This paper aims to present a comprehensive review of the tools available and the proposed solutions for identifying and evaluating Enterprise Goodwill and Personal Goodwill.(abstrakt oryginalny)

Cel - W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z identyfikacją i szacowaniem Personal Goodwill. Inspirację do podjęcia tematu stanowił fakt, że o ile autorzy publikacji zagranicznych od lat starają się zmierzyć z tym trudnym tematem proponując coraz lepsze i spójne rozwiązania, o tyle w literaturze krajowej zagadnienie to jest praktycznie nieobecne. Obecnie w wielu krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych dominuje doktryna, iż w przypadku szacowania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych często dokonuje się podziału pomiędzy wartość firmy generowaną przez wewnętrznie wypracowane, a dotąd niezidentyfikowane aktywa niematerialne, kwalifikacje personelu (oprócz partnerów/właścicieli), lokalizację, rozpoznawalność (Enterprise Goodwill) oraz (Personal Goodwill) wartość firmy wykreowaną przez partnerów/właścicieli dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w kreację wartości przedsiębiorstwa, a także ich osobistą reputację. Metodologia badania - Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury poświęconej zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom identyfikacji i szacowania Personal Goodwill w kontekście szacowania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Wynik - Zagadnienie prawidłowej identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal Goodwill stanowi ważny element procesu ustalania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Zarówno świat akademicki, jak i praktycy zgodni są co do tego, iż uzgodnienie prawidłowego podejścia do problemu szacowania w/w kategorii pozwoli również na wypracowanie akceptowalnych rozwiązań w kwestiach podziału majątku, czy to w kontekście tzw. rozwodów korporacyjnych, czy też rozwodów cywilnych. Jednakże, do dnia publikacji niniejszej pracy brak jest kompleksowych rozwiązań. Oryginalność/wartość - Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych rozwiązań w zakresie identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal Goodwill.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alerding, R.J. (2014). In Divorce, Who Owns the Goodwill? A Response. Business Valuation Update, 12 (20), 11-13.
 2. Alerding, R.J., Collins, S.P. (2012). Personal vs. Entity Goodwill. A Business Valuation Resources Webinar, June 7, 6.
 3. Anon (2011). Goodwill Hunting in Divorce. Business Valuation Resources, LLC.
 4. Anon (2012). MUM Passes a Daubert Challenge. Business Valuation Update, 3 (18), 1-2.
 5. Anon (2016). PPA-Style Method Helps Fine-Tune Estimate of Personal Goodwill. Business Valuation Update, October, 18.
 6. Anon (2016). PPA-Style Method Helps Fine-Tune Estimate of Personal Goodwill. Business Valuation Update, October, 18.
 7. Arnold, R. (1982). Valuation Of Non-Marketable Goodwill for California Community Property Law Purpose. Business Valuation Review, 1 (3), 5-8.
 8. Bean, LuAnn (2012). Hunting Goodwill: Personal Goodwill as Property in Corporate Acquisitions. The Journal of Corporate Accounting & Finance, January/February, 55-61.
 9. Bowles, T.J., Bosworth, R. (2010). An Empirical Basis for Allocating Enterprise and Personal Goodwill. Business Valuation Review, 1 (29), 4-11.
 10. Fishman, J., Luttrell, M., Schiller, Pratt, S. (2004). Entity vs. Personal Goodwill Revisited, Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, November 17.
 11. Fishman, J.E., Alerding, J., Berger, M., Pratt, S. (2003). Entity vs. Personal Goodwill: Taxes, Divorces, Stockholder Disputes, & More!, Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, August 26.
 12. Fleming, B.M. (2016). Goodwill: from the Industrial Age to the Age of Intangibles. Valuation Strategies, September/ October, 40-47.
 13. Fowler, B.A. (1992). Valuing the Law Practice: Goodwill and the Withdrawing Partner. Business Valuation Review, 4 (11), 195-200.
 14. Garvy, T. (2015). Comparable Transaction Expose Error in Court's Enterprise Goodwill Ruling. Corporate Valuation Services, Inc., 1-3
 15. Gillmore, T. (2016). Simplified MUM for Determining Personal Goodwill. Business Valuation Update, 2 (22), 8-15.
 16. Gruidl, N. (2009). Personal Goodwill: Alive and Well? The Tax Adviser, April.
 17. Hawkins, G. (2013). Personal Versus Practice Goodwill: A Visit to the "Plastics" Doc, "FAIR VALUETM". Summer/Fall, Banister Financial, Inc.
 18. Hitchner, J.R. (2011). Financial Valuation: Applications and Models. 3rd Edition. Wiley.
 19. Leung, T.S. (1983). Valuation of Professional Goodwill. Business Valuation Review, 2 (2), 11-18.
 20. Manson, A., Wood, D.N. (2010). Personal Goodwill: A Survey of Definitions. Business Valuation Resources, LLC.
 21. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 "Połączenia jednostek". Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008R1126, PL, 012.002 z 1.01.2014 r. Załącznik A Definicje pojęć.
 22. Morrison, R.B. (2015). Do divorces have a monopoly on personal goodwill issues? ASA San Diego educational material.
 23. Parkman, A.M. (1998). A Systematic Approach to Valuing the Goodwill of Professional Practice. W: R.L. Brown (red.), Valuing Professional Practices & Licenses (s. 6-1-6-18). Prentice-Hall.
 24. PKF (2015). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley.
 25. Price, R.W. (2004). Roadmap to Entrepreneurial Success: Powerful Strategies for Building a High-Profit Business, AMACOM.
 26. Sack Elmaleh, M. (2010). The Persistence of Rules of Thumb. Business Valuation Review, 2 (29), 65-69.
 27. Seigneur, R., Alerding, J., Dietrich, M., Yeanoplos, K. (2006). Calculating Goodwill: What is Personal and What is Professional? Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, January 18.
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 33 pkt 4 (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm.).
 29. Van Amburgh, M.B., (2007). A Methodology for Allocating Enterprise and Personal Goodwill. Business Valuation Review, 2 (26), 58-63.
 30. Wood, D.N. (2004). An Allocation Model for Distinguishing Enterprise Goodwill from Personal Goodwill. American Journal of Family Law, Fall, 3 (18), 167-173.
 31. Wood, D.N. (2007). Goodwill Attributes: Assessing Utility. Value Examiner, January/February, 21-29.
 32. Wood, D.N. (2010). Still Hunting: In Search of Consistent, Functional Definition for Personal Goodwill. Business Valuation Update, 4 (16), 7-12.
 33. Zipp, A. (2014). In Divorce, Who Owns the Goodwill? A New Analysis and Approach. Business Valuation Update, 12 (20), 4-10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu