BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy
The Conditionality of the Process of Shareholder Value Creation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 323-332, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wartość dla akcjonariuszy, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Shareholder Value (SHV), Value Based Management (VBM), Creating company's value
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza współczesnych uwarunkowań procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy w kontekście założeń i zasad koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Rozważania zostały podjęte w oparciu o krytyczną analizę współczesnej literatury przedmiotu oraz doświadczenia autora zrealizowane w praktyce gospodarczej. Jako konkluzję przedstawionych dociekań można wskazać zarówno wpływ koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa na efektywność procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy, jak również cząstkową rozbieżność celów i działań realizowanych w ramach obu koncepcji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the contemporary conditionality of the process of Shareholder Value Creation in the context of the assumptions and principles of the concept of Value Based Management. The reflections were based on a critical analysis of the contemporary literature of the subject, and the author's own research and experience in economic practice. As the conclusion of the investigations presented, both the impact of the VBM concept on the efficiency of the Shareholder Value Creation process and the partial divergences between the objectives and the actions under both concepts can be identified.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black, A., Wright, P., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 2. Chrzanowski, A.R., Głażewska, I. (2010). Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie zmianami - Zeszyty Naukowe, 3.
 3. Cwynar, W. (2002). Rewolucja w zarządzaniu spółką kapitałową. W: A. Cwynar, W. Cwynar (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej - koncepcje, systemy, narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 4. Duraj, J. (1996). Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
 5. Maćkowiak, E. (2009). Ekonomiczna wartość dodana. Warszawa: PWE.
 6. Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa: WIG-Press.
 8. Patena, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 9. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: Wydawnictwo WIG-Press.
 10. Suszyński, C. (red.) (2007). Przedsiębiorstwo, Wartość, Zarządzanie. Warszawa: PWE.
 11. Szablewski, A. (2004). Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 12. Wójcik-Jurkiewicz, M. (2009). Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 53 (109), Warszawa.
 13. Wrzosek, S. (2001), Decyzje strategiczne i bieżące a wartość przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Łódź-Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 14. Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu