BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanicki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
Conditional Valuation of Companies Implementing Innovative Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 343-350, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Projekty innowacyjne, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Innovative Projects, Creating company's value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Metodologia badania - Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną. Wynik - Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - he implementation of innovative projects is one of the factors that affects the value of an enterprise. This is reflected in the higher value of companies that carry out innovative activities and implement its results in relation to traditional companies. The aim of the article is to analyze the determinants of valuation of companies implementing innovative projects. Design/methodology/approach - Literature analysis and deductive reasoning were used to identify the determinants of the valuation of innovative companies. Findings - The subject of the study was the identification of factors that influence the creation of the value of an enterprise pursuing an innovative activity. The analysis focused on the conditioning of innovative actions that have an impact on the value of an enterprise. Originality/value - Research in the field of enterprise valuation of innovative projects is an important research area in the context of both processes and value measurement.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bebel, A. (2015). Wybrane aspekty wyceny spółek biotechnologicznych - analiza teoretyczna i praktyczna. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa.
  2. Bijańska, J. (2015). O pewnych problemach w ocenie ekonomicznej efektywności projektów rozwojowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, 37-51.
  3. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controlingu. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  4. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2016). Próba wyceny innowacji uelastyczniającej technologię wytwarzania. W: P. Bednarek, R. Kowalak, M. Kowalewski, Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami (s. 334-348). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  5. Panfil, M. (red.) (2009). Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  6. Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych. Warszawa: Difin.
  7. Podręcznik Oslo (2006). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD Wspólnoty Europejskie.
  8. Truskolaski, S. (2014). Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  9. Žižlavsky, O. (2014). Net present value approach: method for economic assessment of innovation projects. Ryga: 19th International Scientific Conference; Economics and Management.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu