BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewiera Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Effectiveness of Risk Management in Investment Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 393-402, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektem, Analiza ryzyka, Inwestycje
Risk management, Project management, Risk analysis, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest analiza efektywnego zarządzania projektem w ujęciu jego ryzyka oraz ocena skuteczności technik wykorzystywanych w tym zakresie. Metoda badania - W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik - Wyniki studiów pokazują wagę procesu zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego planowania oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskazano, iż sukces projektu, czyli zakończenie zgodnie z wytyczonymi celami, jest uwarunkowane możliwościami zapobiegania ryzyku. W opracowaniu porównano standardy oraz metody i techniki ułatwiające analizę ryzyka. Przedstawiono ich wady i zalety, a także możliwości stosowania w kontekście wymaganych zasobów (koszt, czas, infrastruktura, wiedza), kontroli (raportowanie, nadzór) czy otrzymywanych wyników. Opisano skuteczność wykorzystania technik na poszczególnych etapach procesu zarządzania ryzykiem. Zwrócono uwagę na późniejszą ocenę skuteczności zastosowanych procedur, która musi dotyczyć wszystkich obszarów realizacji ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia projektu i pokazaniem efektywności finansowej. Oryginalność/wartość - Wskazano na istotność działań mających na celu minimalizację skutków ryzyka oraz konieczność wypracowania przez organizacje procedur pozwalających efektywnie zarządzać projektem i jego ryzykiem w celu zapewnienia wymaganej efektywności. Choć kompleksowa analiza ryzyka może być oparta na standardach, jednak wybór konkretnych działań i samych technik zależy od wiedzy i doświadczenia zespołu projektowego, kosztów i czasu wdrożenia, infrastruktury organizacji i planowanego przedsięwzięcia (wielkości, zakresu inwestycji i jej charakteru) czy technologii. Podkreślono, iż późniejsze porównanie zastosowanych procedur i ich skuteczności będzie cenną informacją dla dalszych projektów organizacji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to analyze the effectiveness of project management in terms of its risk and to evaluate the effectiveness of techniques used in this field. Methodology - In the presented research, the following methods were used: literature studies, description, explanation, comparative. Findings - The results of the studies show the importance of the risk management process to ensure efficient and effective planning and implementation of investment projects. It was indicated that the success of the project, that is, the completion in line with the objectives set out, is conditional on the ability to prevent risk. The study compared standards, methods and techniques to facilitate risk analysis. Was presented their advantages and disadvantages as well as the ability to use in the context of the required resources (cost, time, infrastructure, knowledge), control (reporting, supervision) or results. The effectiveness of the use of techniques at various stages of the risk management process has been described. Attention was drawn to the subsequent assessment of the effectiveness of the procedures applied, which must cover all areas of implementation, with particular regard to project clearance and financial efficiency. Originality/value - The importance of actions to minimize the risk effects and the need for the organization to develop procedures to effectively manage the project and its risks to ensure the required efficiency are indicated. Although comprehensive risk analysis can be based on standards, however, the choice of specific actions and techniques depends on: the knowledge and experience of the project team, the cost and implementation time, the infrastructure of the organization and the project (size, investment and its nature) or technology. It was emphasized that a later comparison of applied procedures and their effectiveness would be valuable information for further projects of the organization.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BS-6079-1:2010 Projekt Management - Part 1, BSI.
 2. http:// www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (15.03.2017).
 3. http://www.ferma.eu (15.03.2017).
 4. http://www.iso.org/iso/home/standards/ iso31000.htm (3.03.2017).
 5. ISO 31000:2009 Risk Managenent.
 6. Jędrych, E., Pietras, P., Szczepańczyk, M. (2012). Zarządzanie projektami. Łódź: Politechnika Łódzka.
 7. Pritchard, C.L. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG-Press.
 8. Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide) (2013). USA: PMI.
 9. Rogowski, W., Michalczewski, A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 10. Siewiera, A. (2015). Standardy zarządzania ryzykiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9.
 11. Siewiera, A. (2016). Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 2).
 12. Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 13. www.COSO.org (12.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu