BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009-2016
Exchange-Rate Margins Used in Fx Transactions With Individual Clients at Chosen Banks Operating In Poland Over the Period 2009-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 427-438, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Transakcje walutowe, Bankowość, Kurs walutowy
Foreign Currency Transactions, Banking, Exchange rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badania była ocena wysokości marż stosowanych przez wybrane banki w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Badanie przeprowadzono na grupie 8 wybranych banków działających w Polsce w latach 2009-2016. Przedmiot badania stanowiły marże walutowe stosowane przez badane banki na kursach franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i euro w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Do analizy zebranych danych wykorzystano metody statystyczne, w tym w szczególności metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki wskazują, że w latach 2009-2014 nastąpił wzrost marż stosowanych na wszystkich badanych kursach walut, natomiast od 2015 roku można było zaobserwować zmniejszenie się marży stosowanej na kursie franka szwajcarskiego przy jednoczesnym dalszym wzroście marż stosowanych na kursach dolara amerykańskiego i euro. Przeprowadzone badanie ma charakter pilotażowy i stanowi punkt wyjścia do dalszych, szerszych analiz dotyczących przyczyn i kierunków zmian marż i spreadów walutowych stosowanych przez polskie banki.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was to assess the margins used by selected banks in foreign currency transactions with individual clients. The study was conducted on a group of 8 selected banks operating in Poland in 2009-2016. The subject of the study was the currency margins used by the surveyed banks for the Swiss franc, US dollar and euro exchange rates in FX transactions with individual clients. Statistic methods were used to analyze collected data, including in particular descriptive statistics methods. The results show that in 2009-2014 the margins applied at all exchange rates were increased, while from 2015 it was observed a decrease in the margin used in the Swiss franc, with a further increase in the margins applied to the US dollar and the euro. The research conducted is a pilot study and is the starting point for further, broader research.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernholz, P. (2015). The Swiss Experiment: From The Lower Bound To Flexible Exchange Rates. CATO Journal, 2 (35), 403.
 2. Buszko, M. (2013). Ograniczanie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 3 (47), 77-88.
 3. Buszko, M. (2011). Zarządzanie kredytowymi ekspozycjami dewizowymi - perspektywa klientów banku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 38, 7-18.
 4. Bukietyńska, A., Czekała, M. (2016). Extreme Statistics in the Analysis of the Exchange Rate Volatility of CHF/PLN. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 3 (16), 203-210.
 5. Dygas, M. (2012). Nabici we franka. Gazeta Bankowa, 12, s. 62-67.
 6. Główka, G. (2009). Instrumenty finansowe a rynek mieszkaniowy. Problemy Rozwoju Miast, 3, 11-26.
 7. Grzelec, K. (2007). Rekomendacja S a rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 85, s. 131-145.
 8. Gruszczyński, M., Dąbrowska-Gruszczyńska, K. (2016). Presja spekulacyjna na kurs waluty kraju pozostającego poza strefą euro na przykładzie EUR/CHF. Studia Ekonomiczne. Ekonomia, 8 (305), 7-18.
 9. Hanke, M., Poulsen, R., Weissensteiner, A. (2015). Where Would the EUR/CHF Exchange Rate be Without the SNB's Minimum Exchange Rate Policy? Journal of Futures Markets, 12 (35), 1103-1116.
 10. Jagoda, R., Kryska, M. (2016). Koszt kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim a ryzyko utraty wypłacalności gospodarstw domowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 424, 98-106.
 11. Jasiniak, M., Pastusiak, R. (2016). Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995-2014: Implikacje dla nadzoru bankowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 451-463.
 12. Jurkowska, A., Owsiak, K. (2011). The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 7, 69-95.
 13. Jurowski, A., Zegadło, P. (2009). Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego. Bezpieczny Bank, 1 (38), 75-110.
 14. Kalinowski, M. (2011). Spread walutowy jako element ryzyka walutowego kredytobiorców w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 37, s. 461-472.
 15. Kłopotek, M. (2015). Wahania kursowe a zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. W: T. Galbarczyk, J. Świderska (red.), Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności (s. 113-122). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 16. Kowalewska, E. (2016). Szczególna rola kredytów mieszkaniowych na rynku usług bankowych. W: E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II (s. 81-96). Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Krysiak, Z. (2010). Finansowanie nieruchomości zawsze opłacalne. Bank, 5, 24-27.
 18. Lackoroński, B. (2015). Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawna kredytobiorców - wybrane zagadnienia. Zeszyty Prawnicze BAS, 1 (45), 38-68.
 19. Laudańska-Trynka, J. (2016). Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych w Polsce. Ich ryzyko bankowe. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 47, 225-242.
 20. Łaszek, J. (2013). Nieruchomości a sektor finansowy w Polsce. Bezpieczny Bank, 4 (53), 52-99.
 21. Shah, B. (2015). Panic erupts as SNB abandons floor causing euro/Swiss to tank. GlobalCapital, 122.
 22. Szunke, A. (2011). Determinanty zmienności kursu polskiej złotówki wobec kursów walutowych wybranych państw gospodarki globalnej. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10, 379-389.
 23. Śleszyński, Z. (2016). About help attempts for borrowers in Poland who have taken housing loans in CHF. Central European Review of Economics & Finance, 4 (14), 85-99.
 24. Ziemiecki, J. (2012). Czynniki wpływające na kurs walutowy złotego w latach 2002-2010. Wiadomości Statystyczne, 1, 72-82.
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 165, poz. 984.
 26. Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie działań ograniczających skutki skokowego wzrostu kursu CHF (2015). Związek Banków Polskich, Warszawa. Pobrano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/ images/styczen_2015/Stanowisko_Zarzdu_Zwizku_Bankow_Polskich_w_sprawie_dziaa_ograniczajcych_ skutki_skokowego_wzrostu_kursu_CHF.pdf (8.05.2017).
 27. Deklaracja w sprawie udzielenia przez banki wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe (2015). Związek Banków Polskich. Warszawa. Pobrano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/ wydarzenia/images/maj_2015/konf/PODPISANA_DEKLARACJA_25_05_2015.pdf (8.05.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu