BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzechowski Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera
Pricing Asymmetric Power Options - New Method Based on the Fourier Transform
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 439-448, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Wycena opcji, Transformacja Fouriera, Model Blacka-Scholesa, Opcje egzotyczne
Options pricing, Fourier Transform, Black-Scholes model, Exotic options
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji, w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to compare three ways of evaluating asymmetric power options in the Black-Scholes framework: martingale approach and two concepts based on the Fourier transform (including one derived by the author of the article). The methodology of the conducted research is based on comparing computational efficiency of every approach to pricing asymmetric power options. As a part of the subject matter, speed and accuracy of three methods of pricing options is analyzed. Based on the obtained results, it can be concluded that both Fourier-based approaches generate theoretical prices of the options slower than in the martingale method. Moreover, Fourier-based methods are error-prone. In spite of this, they can not be considered to be unequivocally worse than the martingale approach, as they offer possibility of pricing options, including asymmetric power options, in models that best reflect the real market conditions, i.e, the stochastic volatility models. The greatest value of the submitted paper is a possibility of applying the author's method of pricing asymmetric power options and analysis of its speed and computational accuracy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy 3 (81), 637-654. DOI: 10.1086/260062.
 2. Bakshi, G., Madan, D. (2000). Spanning and derivative - security valuation. Journal of Financial Economics 2 (55), 205-238. DOI: 10.1016/S0304-405X(99)00050-1.
 3. Cahyani, A.C.P., Sumarti, N. (2015). Implementation of power barrier option valuation. AIP Conference Proceedings, 1 (1677), 1-4. DOI: 10.1063/1.4930640.
 4. Chernov, M., Gallant, A., Ghysels, E., Tauchen, G. (2001). Alternative models of stock prices dynamics. Journal of Econometrics 1-2 (116), 225-257. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00108-8.
 5. Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance, 1 (2), 223-236. DOI: 10.1088/1469-7688/1/2/304.
 6. Dufrense, P.C., Keirstead, W. Ross, M.P. (1996). Pricing derivatives the martingale way. Retrieved from: www.haas.berkeley.edu/groups/finance/WP/rpf279.pdf.
 7. Eraker, B. (2004). Do stock prices and volatility jump? Reconciling evidence from spot and option prices. Journal of Finance 3 (59), 1367-1403. DOI. 10.1111/j.1540-6261.2004.00666.x.
 8. Heston, S. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. The Review of Financial Studies, 2 (6), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327.
 9. Kou, S. (2002). Jump-diffusion model for option pricing. Management Science, 8 (48), 1086-1101. DOI: 10.1287/ mnsc.48.8.1086.166.
 10. Macovschi, S., Quittard-Pinon, F. (2006). On the pricing of power and other polynomial options. Journal of Derivarives, 4 (13), 61-71. DOI: 10.3905/jod.2006.635421.
 11. Madan, D., Carr, P., Chang, E. (1998). The variance gamma process and option pricing. European Finance Review 1 (2), 79-105. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009703431535.
 12. Pan, J. (2002). The jump-risk premia implicit in options: evidence from an integrated time-series study. Journal of Financial Economics 1 (63), 3-50. DOI: 10.1016/S0304-405X(01)00088-5.
 13. Peters, E. (1989). Fractal structure in the capital markets, Financial Analysts Journal, 4 (45), 32-37, DOI: http:// dx.doi.org/10.2469/faj.v45.n4.32.
 14. Prakasa Rao, B.L.S. (2016). Pricing geometric Asian power options under mixed fractional Brownian motion environment. Physica A. Statistical Mechanics and its Applications, 15 (446), 92-99. DOI: 10.1016/j.physa. 2015.11.013.
 15. Schröder, M. (2013). On arithmetic-average Asian power options: closed forms and explicit methods for valuation. Quarterly Journal of Mechanics & Applied Mathematics, 1 (66), 1-27. DOI: 10.1093/qjmam/hbs017.
 16. Xiao, W.L., Zhang, W.G., Zhang X.L., Wang, Y.L. (2010). Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps. Economic Modelling, 5 (27), 935-942, DOI: 0.1016/j.econmod.2010.05.010.
 17. Zhang, P.G. (1998). Exotic options. A guide to second generation options (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu