BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laskowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii
The Issue of Environmentally Responsible Investing on the Financial Market in the Theory of Economics
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 159-173, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Inwestycje ekologiczne, Rynki finansowe, Teoria ekonomii, Ekonomia instytucjonalna, Ekonomia behawioralna
Ecological investments, Financial markets, Economic theory, Institutional economics, Behavioral economics
Note
JEL Classification: B3, B5, D91, Q50
streszcz., summ.
Abstract
Z każdym kolejnym pokoleniem natężenie wpływu jednostki ludzkiej na środowisko wzrasta. Z uwagi na niepodważalny wpływ gospodarki na stan przyrody zagadnienie to przybiera charakter ekonomiczny w postaci inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego oraz ekologiczno-społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wagę tych idei można zaobserwować w nowszych nurtach ekonomii. Celem artykułu jest próba osadzenia idei inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego na rynku finansowym w następujących nurtach ekonomii heterodoksyjnej: nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. Na postawie pogłębionego przeglądu literatury można stwierdzić, że na gruncie ekonomii heterodoksyjnej zasadne jest tworzenie fundamentów dla zrozumienia zachowań inwestowania ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

The intensity of the human being's influence on the environment increases with each subsequent generation. Due to unquestionable influence of the economy on the state of nature, this issue takes on an economic character in the form of environmentally responsible investing and corporate ecological and social responsibility. The importance of these ideas can be observed in new trends in economics. The purpose of this article is to attempt to embed the idea of environmentally responsible investing in the following trends of heterodox economics: new institutional economics, behavioral economics and ecological economics. On the basis of an in-depth review of literature, it may be concluded that it is reasonable to create foundations for understanding the behaviour of environmentally responsible investing based on heterodox economics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonides G. (2004), Oczekiwania ekonomiczne i zachowania inwestycyjne, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 2. Borys T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", 44(1), 8-28.
 3. Common M., Stagl S. (2005), Ecological Economics: An Introduction, Cambridge University, Cambridge, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511805547.
 4. Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PTE, Warszawa.
 6. Godłów-Legiędź J. (2013), Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, "Ekonomia", 4(25), 24-41.
 7. Jeżowski P. (2016), Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 3(81), 3-19, DOI: http://dx.doi.org/ 10.15290/ose.2016.03.81.01.
 8. Kraciuk J. (2015), Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 401, 211-219, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.19.
 9. Laskowska A. (2017a), RESPECT Index jako krok milowy w rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, [w:] Dziawgo L., Walczak D. (red.), Finanse - wy-zwania współczesności - perspektywa studentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Laskowska A. (2017b), Zielony CSR na rynku kapitałowym - czy odpowiedzialność ekologiczna może być opłacalna?, opracowanie prezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy, 1.12.2017, Poznań.
 11. Lulewicz-Sas A. (2013), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 907, 59-71.
 12. Mazur E. (2012), Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, [w:] Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 13. North D. C. (1997), The Contribution of the New Institutional Economicsto an Understanding of the Transition Problem, WIDER Annual Lectures 1, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki.
 14. Prandecki K. (2007), Ochrona środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", 2, 21-35.
 15. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 16. Siemionczyk G. (2017), Richard H. Thaler laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Sylwetki/171009018-Richard-H-Thaler-laureatem-tegorocznej-Nagrody-Nobla-w-dziedzinie-ekonomii.html (7.01.2018).
 17. Smith V. L. (2013), Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Sobiech-Grabka K., Wallush J., Woźniak-Jęchorek B. (2014), Ekonomia instytucjonalna, [w:] Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Strumińska-Kutra M. (2010), Rekonstrukcje odpowiedzialności przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna i strategia badawcza, [w:] Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (red.), Oblicza społeczne odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 20. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Wärneryd K. E. (2004), Psychologia i ekonomia, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 22. Williamson O. E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 23. Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", 6, 795-824.
 24. Ząbkowicz A. (2015), Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 405, 9-22.
 25. Zbroińska B. (2013), Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 2, 163-174.
 26. Zrałek J. (2016), Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 303, 68-83.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu