BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Publiczna oferta akcji - perspektywa ładu korporacyjnego
Public Offering of Shares - a Perspective of Corporate Governance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 475-484, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Akcjonariat, Ład korporacyjny, Akcje, Pierwsza oferta publiczna
Shareholding, Corporate governance, Shares, Initial Public Offering (IPO)
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych na projekt badawczy: "Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw" (KNOP/S16/04/16).
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań publicznej oferty akcji wynikających z zasad ładu korporacyjnego oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej występowania różnic w przebiegu publicznych ofert akcji w zależności od przyjętego na danym rynku kapitałowym modelu systemu ładu korporacyjnego. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, która pozwoliła na postawienie hipotezy została uzupełniona analizą wartości i struktury publicznych ofert, jakie miały miejsce w Polsce i w całej Europie w latach 2006-2016. Wynik - Przeprowadzone porównanie struktury ofert publicznych w ramach zamkniętego i mieszanego systemu ładu korporacyjnego pozwoliło na stwierdzenie istotnych różnic zarówno pod względem statusu spółek przeprowadzających oferty, jak i przeznaczenia środków pozyskanych od inwestorów. Oryginalność/wartość - Artykuł dostarcza kolejnych dowodów na wpływ modelu systemu ładu korporacyjnego na decyzje podmiotów gospodarczych, w tym przypadku dotyczących pozyskiwania źródeł finansowania na rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

Purpose -The aim of the article is to present the conditions of the public offering of shares resulting from the principles of corporate governance and to verify the hypothesis of the differences in public offerings based on the corporate governance model adopted on a given capital market. Design/methodology/approach - Analysis of the literature, which allowed to formulate the hypothesis, has been completed by analysis of the structure of the public offers, which took place in Poland and across Europe in 2006-2016. Findings - The comparison of the structure of public offerings within the closed and mixed corporate governance system allowed to determine the significant differences in terms of both the status of the companies carrying the offers and the allocation of funds raised from investors. Originality/value - The article provides further evidence of the influence of the corporate governance model on business decisions, in this case on raising capital from the financial market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska, A. (2015). Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 1 (13), 5-19.
 2. Adamska, A., Staszkiewicz, P. (2015). Authorized capital as a risk management tool in emerging economies. The case of Poland. Folia Oeconomica, 1 (310), 7-20.
 3. Davies, M., Schlitzer, B. (2008). The impracticality of an international "one size fits all" corporate governance code of best practice. Managerial Auditing Journal, 6 (23), 532-544.
 4. Dąbrowski, T.J. (2009). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9, 27-30.
 5. Dudycz, T. (2013). Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 6. Fierla, A., Grygiel-Tomaszewska, A. (2017). Proces finansjeryzacji. W: A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Fijałkowska, D., Muszyński, M., Pauka, M. (2013). Zjawisko underpricingu a ład korporacyjny na rynku NewConnect. Zarządzanie i Finanse, 2/6 (11), 415-426.
 8. Franks, J., Mayer, C. (1995). Ownership and Control. W: H. Siebert (red.), Trends in Business Organization: Do Participation and Co-operation Increase Competitiveness? Tübingen: Mohr (Siebeck).
 9. Golec, A., Gabriel, B. (2014). Standardy ładu korporacyjnego jako czynnik determinujący wybór miejsca zagranicznego debiutu giełdowego na przykładzie spółek ukraińskich. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2 (XCI), 125-142.
 10. Golec, A., Kurek, B. (2011). Ewolucja systemów nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 1-2, 69-82.
 11. Golec, M., Bukalska-Wrońska, E.M. (2014) Wycena kapitału własnego w procesie IPO. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2 (198), 27-35.
 12. Jeżak, J., (2002). Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych - wnioski z doświadczeń zachodnich. W: S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Jones III, A., Strand Norman, C. (2006). Decision Making in a Public Accounting Firm: An Instructional Case in Risk Evaluation, Client Continuance, and Auditor Independence within the Context of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. Issues in Accounting Education, 4 (21), 431-447.
 14. Kim, E.H., Purnanandam, A. (2014). Seasoned Equity Offerings, Corporate Governance, and Investments. Review of Finance, 3 (18), 1023-1057.
 15. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). Legal determinants of external finance. Journal of Finance, 3 (52), 1131-1150.
 16. Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 17. Mizerka, J. (2013). Finanse przedsiębiorstw - dwa typy podejścia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (250), 40-48.
 18. Morck, R., Yeung, B. (2009). Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative corporate governance. NBER Working Paper 15042, Cambridge.
 19. Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P. (2009). Finanse spółki akcyjnej. Warszawa: Difin.
 20. Ostrowska, E., Deryło, M. (2015). Determinanty rozwoju rynku emisji pierwotnych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (937), 101-114.
 21. Postrach, K. (2014). Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2 (XCI), 293-308.
 22. Samborski, A. (2013). Perspektywy i bariery konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141, 72-89.
 23. Sosnowski, T. (2016). Struktura kapitału a sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nowych spółek giełdowych w pierwszych ofertach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 282, 210-226.
 24. Szyszka, A. (2013). Szybkość procesu upublicznienia spółki a koniunktura giełdowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 433-441.
 25. Urbanek, P. (2011). Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 215-237.
 26. Useem, M. (1998). Corporate Leadership in a Globalizing Equity Market. Academy of Management Executive, 4 (12), 43-59.
 27. Wawryszuk-Misztal, A. (2014). Cele emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej w okresie 2008-2013. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 14/2 (198), 86-94.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu