BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
Selected Determinants Shaping Corporate Culture
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 485-494, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Kultura organizacyjna, Ład korporacyjny, Odchudzone zarządzanie, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organisational culture, Corporate governance, Lean management, Health and safety at work
Note
streszcz., summ., Opracowanie naukowe zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.693
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie oraz jej determinant. Kultura korporacyjna jest ściśle powiązana z kulturą organizacyjną, która jest zbiorem wartości funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż wiele czynników kształtuje zagadnienie kultury korporacyjnej, począwszy od otoczenia firmy, poprzez jej cechy oraz styl zarządzania. W niniejszej pracy zaprezentowano kilka wybranych elementów z podkreśleniem jednostki ludzkiej w roli głównej i jej bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the essence of corporate culture in the enterprise and its determinant. Corporate culture is closely tied to an organizational culture that is a collection of values that operate in an enterprise. It should be emphasized that many factors shape the issue of corporate culture, starting from the company's environment through its characteristics and management style. Several selected elements have been presented in this paper, highlighting the human personality in its main role and its security. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska, G., Gielnicka, I. (1999). Firma to ja, firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej firmy. Gdańsk: ODiDK.
 2. Bąk, P., Sukiennik, M., Kowal, B. (2016). Corporate Culture in Terms of Management Processes in the Polish Mining Companies. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, July-December.
 3. Coleman, J. 6 składowych wyższej kultury organizacyjnej. Pobrano z: http://www.hbrp.pl/news.php?id=1026 (28.04.2017).
 4. Gniazdowski, A., Skibiński, J. (1999). Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
 5. Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1996). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 6. Łazarek, R. (2004). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 7. McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i Spółka.
 8. Pęciłło, M. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 3 (474).
 9. Strategor (1996). Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. PWE.
 10. Szczygielska, A. (2014). Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 4 (475).
 11. Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu