BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Kinga (Politechnika Warszawska)
Title
Uległość w miejscu pracy : o "prywatyzacji" przestrzeni organizacyjnej
Submissiveness in the Workplace : About the "Privatization" of Organizational Space
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 11-25, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Organizacja, Władza, Zarządzanie
Organisation, Power, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym elementem organizacji oraz zarządzania jest władza. W artykule została przeanalizowana forma władzy, wyłaniająca się z przeprowadzonych badań jakościowych, polegająca na "prywatyzacji" sfery organizacyjnej oraz wymuszaniu uległości pracowników. Władza ta oznacza taki sposób kierowania ludźmi, w którym kluczowe znaczenie ma budowanie relacji quasi-prywatnych zależności pomiędzy osobami zarządzającymi i pracownikami. Prywatyzacja "sfery publicznej", wynikające z niej budowanie relacji quasi-prywatnej zależności oraz wymuszanie uległości pracowników przejawiają się również w tym, że na formalne decyzje podejmowane w organizacji na wiele sposobów wpływa "siatka" relacji nieformalnych. W artykule zasygnalizowane zostały również zagrożenia wynikające z "budowania zaangażowania" pracowników oraz ich identyfikacji z organizacją. (abstrakt oryginalny)

Power is an important aspect of organization and management. This article analyzes the form of power that appeared in qualitative research. It involves the "privatization" of the organizational sphere and forces the submissiveness of workers. This form of power signifies the managing people in a way in which a key role is played by the building of quasi-private relations of dependency between managers and staff. The privatization of the "public sphere" and the resultant building of quasi-private dependency relations as well as the enforcing of submissiveness in subordinates also emerge in the making of formal decisions under the influence of a "network" of informal relations. The article also signals the dangers stemming from "building the commitment" of workers and their identification with the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska K. (2015), Milczenie w organizacji. Rola uważności społecznej i czynników kontekstowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 2. Alvesson M., Willmott H. (2002), Identity Regulation as Organizational Control: Producing the Appropriate Individual, Journal of Management Studies, nr 39.
 3. Bardon T., Clegg S., Josserand E. (2012), Exploring Identity Construction from a Critical Management Perspective: a Research Agenda, M@n@gement, nr 4.
 4. Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze, Kraków, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.
 5. Jawor-Joniewicz A. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o. o., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (97).
 6. Bauman Z. (2015), O interregnum, organizowaniu na poziomie mezo i mieście, w Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 7. Fleming P., Spicer A. (2014), Power in Management and Organization Science, The Academy of Management Annals, nr 8.
 8. Frieske K. W. (2012), Zamienił stryjek... "społeczne" na "rynkowe", w Bednarski M., Frieske K. W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce: społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 9. Hackman J. (1985), Power and Centrality in the Allocation of Resources in Colleges and Universities, Administrative Science Quarterly, nr 30.
 10. Humphreys M., Brown A. (2002), Narratives of Organizational Identity and Identification: A Case Study of Hegemony and Resistance, Organization Studies, nr 23/3.
 11. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 4 (44).
 12. Kostera M., red. nauk. (2014), O zarządzaniu: historie niezwykłe: studia przypadków z zarządzania humanistycznego, Warszawa, Difin.
 13. Kostera M., red. nauk. (2015a), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa, Wydawnictwo Akadem. Sedno.
 14. Kostera M., red. nauk. (2015b), O przedsiębiorczości: historie niezwykłe: studia przypadków z zarządzania humanistycznego, Warszawa, Difin.
 15. Maitlis S. (2004), Taking it from the Top: How CEOs Influence (and Fail to Influence) their Boards, Organization Studies, nr 25 (8).
 16. Nieremberg B., Batko R., Sułkowski Ł., red. (2015), Zarządzanie humanistyczne, Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Król H. (2007), Transformacja pracy i funkcji personalnej, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Lebel D. (2016), Overocoming the fear factor: How perceptions of supervisor openness lead employees to speak up when fearing external threat, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 135.
 19. Li Y., Sun J.-M. (2015), Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: A cross-level examination, The Leadership Quarterly, nr 26.
 20. Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M. (2007), Profesjonalne zarządzanie: kluczowe kompetencje kierownicze, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Rawls J. (2009), Teoria sprawiedliwości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Robbins S., Judge T. (2012), Zachowania w organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Sandel M. (2009), Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 24. Sennett R. (2009), Upadek człowieka publicznego, Warszawa, Muza.
 25. Sinek S. (2015), Liderzy jedzą na końcu, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 26. Spik A., Klincewicz K. (2012), Nowie kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, w Glinka B., Kostera M. (red. nauk.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu: organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa, Oficyna a Wolter Kluwer Business.
 27. Szostek D. (2015), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Zarys problematyki, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 28. Thornborrow T., Brown A. (2009), 'Being Regimented': Aspiration, Discipline and Identity Work in the British Parachute Regiment, Organization Studies, nr 30 (4).
 29. Venkataramani V., Zhou L., Wang M., Liao H., Shi J. (2016), Social networks and employee voice: The influence of team memebers' and team leaders' social network positions on employee voice, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 132.
 30. Young H. P. (2003), Sprawiedliwy podział, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 31. Zawadzki M. (2014), Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu