BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerzyk Robert (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki)
Title
Wpływ kompetencji oficerów na rozwój ich kariery zawodowej
The Impact of Officer Competence on Career Development
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 55-72, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kompetencje, Kariera zawodowa, Doskonalenie zawodowe, Zarządzanie kompetencjami, Wojsko, Badania ankietowe, Wyniki badań
Competences, Professional career, Further education, Competence management, Army, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę określenia kompetencji zawodowych w aspekcie doboru kadr do organizacji. Zdiagnozowano wpływ kompetencji na karierę zawodową, a także zdefiniowano kompetencje zawodowe, które są najważniejsze (w opinii respondentów) w zawodzie żołnierza zawodowego (oficera). Dokonano także oceny doskonalenia zawodowego oficerów w ramach kursów oficerskich w aspekcie kompetencji zawodowych. (abstrakt oryginalny)

This article strives to define professional competence in terms of personnel selection for the organization. It provides a diagnosis of the impact of competence on the professional career, while also defining professional skills considered most important (in the view of respondents) in being a professional soldier (officer). Also assessed is officer professional development within the framework of officer training in terms of professional competence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 2. Antczak Z. (2010), Rozwój pracowników, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Antczak Z. (2006), Menedżer na przełomie XX i XXI w. funkcjonujący w organizacjach na terenie Polski, w Listwan T., Witkowski S. A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Drucker P. (2005), Praktyka zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 6. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Michaluk A., Kacała J. (2012), Systemy doskonalenia i rozwoju kadr, Wrocław, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.
 9. Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Warszawa, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 10. Rostkowski T. (2002), Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa, Poltext.
 11. Sudoł S. (2011), Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie, w Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo, Warszawa, PWE.
 12. Sutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi - najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, Warszawa, PWN.
 13. Thierry D., Sauret Ch., Monod N. (1994), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 14. Wieczorek J. (2008), Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 15. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu