BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczygielska Agnieszka (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Faworyzowanie pracowników w procesie rekrutacji w kontekście zarządzania różnorodnością w organizacji
Favoring Candidates in the Recruitment Process in the Context of Diversity Management in the Organization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 73-88, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Organizacja, Zarządzanie różnorodnością, Dyskryminacja, Proces rekrutacji, Wyniki badań
Organisation, Diversity management, Discrimination, Recruitment process, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ze względu na konieczność podejmowania działań w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacjach w artykule omówiono problem nierównego traktowania kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty ds. BHP. Przeprowadzono eksperyment, w którym wzięło udział 96 pracowników służby BHP z całego kraju. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w badanej grupie pracowników płeć oraz typ wykształcenia były traktowane jako szerokie charakterystyki statusu, powodujące faworyzowanie pewnych grup pracowników. Osoby o wykształceniu technicznym były rekomendowane do pracy istotnie statystycznie częściej (p = 0,0115) niż osoby o wykształceniu humanistycznym, a dodatkowo mężczyźni o wykształceniu technicznym byli rekomendowani istotnie statystycznie częściej (p = 0,0466) niż mężczyźni o wykształceniu humanistycznym - mimo braku rzeczywistych różnic w obszarze wąskich charakterystyk statusu. (abstrakt oryginalny)

In light of the need to take action in the area of diversity management in the organization, this article discusses the question of unequal treatment of candidates for the job of OHS specialist. An experiment was conducted with the participation of 96 active OHS officers from throughout Poland. Results show that sex and type of education were treated as diffuse status characteristics in the examined group, resulting in the favoring of a specific group of employees. Employees with a technical education were recommended for work significantly more often (p = 0.115) than employees with an education in the humanities. Moreover, men with a technical education were recommended significantly more often (p = 0.466) than men with an education in the humanities. This was in spite of a lack of any real differences among them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniak, M. (2013), Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu BHP w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 1.
 2. CIOP-PIB (2014), Badanie znajomości marki CIOP-PIB oraz wykorzystywania produktów CIOP-PIB dla poprawy bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach, Raport niepublikowany, Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
 3. Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, Poznań, Print-B.
 4. Białopiotrowicz-Buczko E., Baryła W. (2013), Stereotypy i uprzedzenia w środowisku wojskowo-cywilnym marynarki wojennej RP, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 2.
 5. Bombiak E. (2011), Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 102.
 6. Cała prawda o pensjach. Inżynier to zawód jak z bajki, dostęp 21.08.2014, < http://www.sfora.biz/gospodarka/Cala-prawda-o-pensjach-Inzynier-to-zawod-jak-z-bajki-s60152 >.
 7. Chodkowska M. (2011), Antyczne korzenie współczesnych stereotypów, w Bujnowska A., Szodura J. (red.), Stereotypy - walka z wiatrakami?, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 8. Czapka E. (2011), Stereotypy w badaniach socjologicznych, w Bujnowska A., Szadura J. (red.), Stereotypy - walka z wiatrakami?, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Domaniewska K. (2013), Jak humaniści radzą sobie ze stygmatyzacją?, dostęp 21 sierpnia 2014, < http://www.edulandia.pl/studia/ 1,134148,14560373,Jak_humanisci_radza_sobie_ze_stygmatyzacja___OPINIE.html >.
 10. Foschi M. (2013), Podwójne standardy oceny kompetencji: najnowsze wyniki i nowe kierunki, w Heidtman J., Wysieńska K. (red.), Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 11. Komu w Polsce żyje się lepiej: kobietom czy mężczyznom?, dostęp 2.12.2016, < http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,17254772,Komu_w_Polsce_zyje_sie_lepiej__kobietom_czy_mezczyznom_.html >.
 12. Pietrzak H. (2000), Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego, Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 13. Prokopek-Pyśk M. (2012), Zawody męskie i kobiece, dostęp 21.08.2014, < http://www.zqeez.com/blog/zawody-meskie-i-kobiece/ >.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704, dostęp 11.04.2018 < http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704 >.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 ze zm., dostęp 2.11.2014, < http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961140545.
 16. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/.
 17. Szymczak W. (2008), Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki, Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.
 18. Tajfel H., red. (1978), Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations, London, Academic Press.
 19. Tajfel H., Turner J. C. (1979), An Integrative Theory of Intergroup Conflict, w Austin W. G., Worchel S. (red.), The Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey, CA, Brooks-Cole.
 20. Traktat o Unii Europejskiej, dostęp 2.11.2014, http://www.arslege.pl/zasada-rownosci-obywateli-unii/k78/a11017/.
 21. Turner J. H., Wagner D. G. (2010), Teoria stanów oczekiwań, w Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Manterys A., Woroniecka G. (red. nauk.), wydanie nowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy art. Art. 183a, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.
 23. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, 3/40, dostęp 2.11.2014, < http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/40 >.
 24. Winiarska A., Klaus W. (2011), Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno kulturowe, Studia BAS, nr 2 (26).
 25. Wojciszke B. (2011), Psychologia społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 26. Wysieńska K. (2011), Badanie eksperymentalne dotyczące podwójnych standardów oceny aplikantów cudzoziemskich i polskich, Warszawa, Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 27. Wysieńska K. (2012), Podwójne standardy, zmienne standardy czy brak standardów? Eksperymentalne badanie mechanizmów oceny w procesie rekrutacji do pracy, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, < http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1551/podwojne-standardy-zmienne-standardy-czy-brak-standardow-eksperymentalne-badanie-mechanizmow-oceny-w-procesie-rekrutacji-do-pracy >.
 28. Wysieńska K., Wencel K. (2013), Status, tożsamość, dyskryminacja. O (nie)równym traktowaniu imigrantów w Polsce, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 29. Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A. (2009), Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr BHP do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań, Łódź, EGO - Centrum Edukacji i Doradztwa.
 30. Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A. (2010), Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr BHP do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań, Łódź, EGO - Centrum Edukacji i Doradztwa.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu