BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Gmina zrównoważona energetycznie : studium przypadku województwa śląskiego
Energetically Sustainable Municipality : the Case Study of Śląskie Voivodeship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 155-168, tab., rys., bibliogr. s. 167-168
Keyword
Gmina, Energia, Rozwój zrównoważony
District, Energy, Sustainable development
Note
JEL Classification: Q42; Q48
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
W artykule przestawiono rolę gospodarki energetycznej w zrównoważonym rozwoju gminy. Poddano analizie lokalne uwarunkowania planowania zrównoważonej gospodarki energetycznej w województwie śląskim oraz dokonano oceny działań gmin województwa w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju energetycznego na ich terenie. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczących rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie, przeprowadzonych w 2012 roku, a także dane uzyskane w trakcie badania polityki wdrażania zrównoważonego rozwoju na szczeblu: krajowym, regionalnym i lokalnym w roku 2015. Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie, jest fakt, iż niewiele gmin województwa śląskiego prowadzi kompleksową politykę energetyczną, co powoduje, że polityka rozwoju prowadzona przez władze nie zawsze jest w stanie sprostać potrzebom gospodarki i zaspokajać potrzeby mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the significance of energy economy in the sustainable development of a municipality. It also analyzes the local determinants of sustainable energy planning in Śląskie Voivodeship. The author evaluates the activities of the local governments regarding the implementation of sustainable energy development in their area. The paper is based on the results of surveys concerning the development of the market for environmental goods and services in the region, conducted in 2012. Also presented are data obtained in the course of research on the implementation of sustainable development at national, regional and local level in the year 2015. The main conclusion of the research is that only a few municipalities of Śląskie Voivodeship conduct a comprehensive energy policy, which means that the development policy run by the authorities is not always able to meet the needs of the local economy and residents. (short original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głębocki K., Herbuś I., 2016, Gminy w nowatorskich platformach współpracy kształtujących gospodarkę energetyczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. nr 87.
  2. Kubica K., Niska emisja - sprawa wysokiej wagi, http://misja-emisja.pl/knowledgebase/ niska-emisja-sprawa-wysokiej-wagi/ (data wejścia: 10.06.2016).
  3. Lorek A., 2014, Lokalna polityka energetyczna w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, L. Dziwago, L. Patrzałek (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr  330, Wrocław.
  4. Lorek E., 2007, Rozwój zrównoważony energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), EkoPress, Białystok-Wrocław.
  5. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  6. Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, 2015, Katowice.
  7. Rynek odnawialnych źródeł energii w województwie śląskim, 2013, Eurocentrum Park Naukowo-Technologiczny, Katowice.
  8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz. U. z 2006 roku, Nr 89, poz. 625 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2011 roku, Nr 94, poz. 551 z późn. zm.
  10. Założenia programowe do Polityki Gospodarki Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, 2016, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu