BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczucka-Lasota Bożena (Politechnika Śląska), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Węgrzyn Tomasz (Politechnika Śląska)
Title
Logistics in the Management of Municipal Waste
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 109-119, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Logistyka, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Recykling, Procesy logistyczne
Logistics, Waste management, Commercial wastes, Recycling, Logistics processes
Note
summ., streszcz.
Abstract
The article describes the system of municipal waste management. The logistic processes, collection and disposal of waste have been also presented. Municipal waste was tested on three export routes. Particular attention was paid to the problems encountered in the first link of the municipal waste management logistics chain.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domagała T., Wolniak R.: Odwrócony łańcuch dostaw. "Logistyka", nr 1, 2014, s. 24-27.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.
 3. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J.: Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 4. http://www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/miejsca_zagospodarowania_odpadow_komunalnych_IV_2016.pdf, 10.09.2017.
 5. http://www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/poziomy_recyklingu_2016.pdf - dane opracowane przez A. Strzebinczyk-Opiłka, 09.09.2017.
 6. http://wyborcza.pl/1,97654,13757458,Wielka_segregacja.html, 19.10.2017.
 7. https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/zagadnienia-ogolne/ pojecie-odpadow-komunalnych-w-przypadku-zrodel-wytwarzania-innych-niz-gospodarstwa-domowe, 19.10.2017.
 8. Kaca A., Kaca G.: Wskaźniki masy odpadów w Polsce w świetle danych statystycznych. "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 3(77), 2012, s. 123-134.
 9. Kalisz M., Matejczyk M., Nowak B., Sieja L., Szojda G.: Analiza składu morfologicznego odpadów komunalnych na terenie miasta Ruda Śląska. IETU, Katowice 2009.
 10. Kokowska-Pawłowska M.: Sposoby zagospodarowania niektórych odpadów poprodukcyjnych z punktu widzenia strategii firmy w ochronie środowiska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 88, Gliwice 2016, s. 151-164.
 11. Kruczek M.: Model łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 60, Gliwice 2012, s. 165-178.
 12. Krzywda D.: Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi. "Logistyka - nauka", nr 2, 2012, s. 830-837.
 13. Malinowski M., Wożniak A.: Problem optymalizacji logistycznych parametrów transportu odpadów komunalnych w aspekcie strategii ekofirmy. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 10, PAN, Oddział w Krakowie, 2011, s. 107-119.
 14. PN-EN 13965-2:2011 - wersja angielska, Charakteryzowanie odpadów - Terminologia - Część 2: Terminy i definicje odnoszące się do gospodarki.
 15. PN-Z-15006:1993. Odpady komunalne stałe - Oznaczanie składu morfologicznego.
 16. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla miasta Ruda Śląska, http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl, 19.10.2017.
 17. Uchwała nr PR.0007.216.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska (DZ. URZ. WOJ. SLA. NR 5721.2015 z dnia 17 listopada 2015 r.).
 18. Uchwała nr PR.0007.227.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4954 z dnia 21.11.2012 r.).
 19. Unieszkodliwianie odpadów miejskich - Metody oznaczania wskaźników nagromadzenia BN-87/9103-04.
 20. Unieszkodliwianie odpadów miejskich - Pobieranie, przechowywanie i przesyłanie oraz wstępne przygotowywanie próbek odpadów do badań BN-87/9103-03.
 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU. z 2013 r., poz . 21).
 22. Wielik J.: System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Rudy Śląskiej, praca dyplomowa. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2010.
 23. Wolniak R., Sędek A.: Using QFD method for the ecological designing of products and services. "Quality and Quantity", Vol. 43, No. 4, 2009, p. 695-701.
 24. Wolniak R., Sędek A.: Wykorzystanie metody QFD do projektowania proekologicznych wyrobów i usług. "Problemy Ekologii", nr 4, 2008, s. 179-182.
 25. Wolniak R., Stachurek I., Binkiewicz P.: Execution of logistic function of packaging of plastic materials. "Logistyka", nr 2, 2015, s. 9-12.
 26. Wolniak R., Stachurek I., Binkiewicz P.: Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12, 2014, s. 15-22.
 27. Wolniak R.: Problemy gospodarki odpadami w gminie Będzin. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 31, Gliwice 2005, s. 185-202.
 28. Wota A., Woźniak A.: Logistyczne aspekty składowania odpadów komunalnych w województwie małopolskim. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", Vol. 3, nr 2. PAN, Oddział w Krakowie, 2006, s. 135-146.
 29. Malindžák D., Pacana A., Pačaiová H.: Effective Model of Environmental and Logistics System Quality Improvements for Cement Factory Vessels. "Przemysł Chemiczny", Vol. 96(9). Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2017, p. 1958-1962, DOI 10.15199/62.2017.9.31, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu