BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzocha Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Annual Financial Statements, the Importance of Other Comprehensive Income
Roczne sprawozdanie finansowe, wpływ sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 90-101, tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Dochody, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa
Income, Financial statements, Financial reporting
Note
JEL Classification: M41, M42, M48
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja, czy informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach mają istotny wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie finansowe jako całość. Badania koncentrowały się przede wszystkim na analizie wymogów zdefiniowanych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych oraz analizie raportów rocznych za lata 2014-2016, opublikowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzące w skład indeksu WIG20. W celu dokonania oceny, czy wpływ informacji finansowych prezentowanych w pozostałych całkowitych dochodach jest istotny, zastosowano powszechnie stosowane koncepcje pomiaru istotności. Przyjęto tezę badawczą, że informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach są istotne. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, co do zasady, poprawność przyjętej tezy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to verify whether the financial information presented in other comprehensive income has a material impact on the statement of total comprehensive income and financial statements viewed as a whole. The research focused primarily on the presentation requirements defined by the International Accounting Standard IAS 1 Presentation of Financial Statements and study of the annual reports filed in 2014-2016 by the WIG 20 constituent companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In order to assess whether the impact of the financial information reported in other comprehensive income is material, relevant concepts of materiality were applied. It was tentatively assumed that the financial information presented in other comprehensive statement will be material. The results of the conducted research study confirmed in general this assumption.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2014-2016 annual reports of the WIG 20 companies.
  2. Deloitte iGAAP 2017, Drawing it together, Wolters Kluwer, Kingston upon Thames, UK, pp.165-266.
  3. International Accounting Standard IAS 1 Presentation of Financial Statements.
  4. International GAAP 2013, Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards, Wiley, West Sussex, UK, pp. 73-142.
  5. International Standard on Auditing ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit.
  6. Sajnóg A., 2017, Usefulness of other comprehensive income for predicting banks' future earnings, Research Papers of the Wrocław University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono- micznego we Wrocławiu, Issue 472, pp. 376-386.
  7. Wiley GAAP 2016, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley, West Sussex, UK, pp. 49-56.
  8. Xiuping W., Mingzhu L., 2017, Empirical research on correlation between other comprehensive income and corporate value based on data of listed companies in the construction industry, Research on Modern Higher Education, 4, Asian Academic Press Co., Hong Kong, pp. 79-85.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu