BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prewysz-Kwinto Piotr (WSB University in Torun, Poland)
Title
The Impact of Accounting and Tax Law Concerning Borrowing Costs on the Assessment of the Financial Leverage Effect
Wpływ regulacji prawa bilansowego i podatkowego dotyczących kosztów finansowania zewnętrznego na ocenę efektu dźwigni finansowej
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 47-59, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Dźwignia finansowa, Finansowanie zewnętrzne, Koszty finansowania, Rentowność, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial leverage, External financing, Financing costs, Profitability, Balance law, Tax regulations, International Financial Reporting Standard
Note
JEL Classification: G32, M41, M48
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie wpływu regulacji prawa bilansowego i podatkowego, w zakresie ujmowania kosztów finansowania zewnętrznego, na pomiar i ocenę efektu dźwigni finansowej. Ze względu na to, że wspomniane regulacje w pewnych sytuacjach nakazują ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego nie w rachunku zysków i strat, lecz w wartości składników majątku (przez co pozostają bez wpływu na wynik finansowy jednostki), dotychczas stosowane i szeroko opisane w literaturze metody identyfikacji zjawiska dźwigni finansowej nie zawsze umożliwiają wyciągnięcie prawidłowych wniosków. W opracowaniu zaproponowano więc niezbędne ich modyfikacje.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the impact of accounting and tax law concerning borrowing costs on the assessment of financial leverage effect. Due to the fact that these legal regulations require, in some cases, the recognition of borrowing costs not in the profit and loss account but in the value of assets, previously used methods for the identification of financial leverage effect do not always allow to draw the correct conclusions. Therefore, the paper proposes the necessary modification.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berent T., 2013, Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Czekaj J., Dresler Z., 2005, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dudycz T., 2004, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Duliniec A., 2011, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 6. Dresler Z., 2013, Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Zarządzanie i Finanse, 2.2, s. 67-84.
 7. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., 2006, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 8. Grzywacz J., 2012, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Hołda A., 2013, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Jerzemowska M., 1999, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki Trwałe", Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r., poz. 105.
 12. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 23 - Koszty finansowania zewnętrznego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L.338/12.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23, Dziennik Urzędowy UE, L. 338/10.
 14. Sierpińska M., Jachna T., 2007, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2017, poz. 1566.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2017, poz. 1971.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2017, poz. 1089.
 18. Walińska E., Kaczmarczyk I., 2009, Koszty finansowania zewnętrznego jako element pomiaru dokonań jednostki - zmiana podejścia międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 19. Żwirbla A., 2007, Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 41(97), Warszawa, s. 195-222.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu