BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Podstawowe problemy pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem
Basic Problems of Alternative Methods of Resolving Disputes Between Entrepreneurs and Consumers
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 59-73, tab., bibliogr. s. 72-73
Keyword
Rozwiązywanie konfliktów, Przedsiębiorca, Mediacje, Sąd polubowny, Konsument
Solving conflicts, Entrepreneur, Mediation, Arbitration court, Consumer
Note
JEL Classification: K 12, K 13, K 15
streszcz., summ.
Abstract
Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich jest elementem polityki ochrony konsumenta w ramach integracji europejskiej. Na początku tekstu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 [Rozporządzenie..., 2013] znalazło się stwierdzenie, że konsumenci to najważniejsi uczestnicy rynku wewnętrznego, zatem powinni w nim zajmować kluczową pozycję. Oceniając atrakcyjność rynkową przedsiębiorcy, konsument bierze pod uwagę nie tylko jakość oferowanych produktów i usług, ale także sposób rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że ochrona konsumenta leży nie tylko w interesie jego samego, ale jest istotnym czynnikiem z racji funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku towarów i usług. Przedmiotem artykułu jest analiza podstawowych problemów i nowych regulacji prawnych dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem. Liczba regulacji prawnych związanych z ochroną konsumenta wciąż rośnie, rośnie także zakres obowiązków przedsiębiorcy wobec konsumenta. Ten stan rzeczy może zakłócać prawidłowe relacje między interesami przedsiębiorcy a interesami konsumenta. Mnogość regulacji komplikuje status prawny konsumenta jako ostatniego ogniwa w procesie wymiany dóbr i usług. Zwiększenie zakresu realnej ochrony interesów konsumenta, a pośrednio i przedsiębiorcy jest możliwe dzięki szerszemu wykorzystaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą. Metody te mogą być korzystne dla obu podmiotów rynku, o czym traktują przedstawione niżej rozważania. W związku z tym, że rozważania zawarte w artykule przede wszystkim wiążą się z zasadami funkcjonowania instytucji prawnych, przytoczone dane mają charakter ilustracyjny. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on legal and economic aspects of alternative methods of resolving disputes between an entrepreneur and a consumer. Consumers are a necessary element of an enterprise in terms of the objective approach. Moreover, they raise the market value of a company. In this context, there is no doubt that consumer protection is in their own interest but is also an important factor from the point of view of an enterprise and an entrepreneur. The number of legal provisions protecting the consumer increases every year, broadening the scope of entrepreneurs' duties. This can distort the proper relationship between the interests of businesses and consumers. The specific nature of legal relations, the multitude of legal institutions, and the expanding circle of persons covered by consumer protection laws, all make the status of the consumer as the last link of the process of exchange of goods and services much more complicated. Increasing the range of consumer protection and, indirectly, protection of the entrepreneur is possible through a wider use of alternative methods of resolving disputes between consumers and entrepreneurs. These methods can be beneficial for both sides, which is discussed in the following paper. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blumenfeld T., 1932, Klientela jako przedmiot obrotu i ochrony prawnej, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.
 2. Brzozowski A., 2006, Umowy, [w:] System Prawa Prywatnego, E. Łętowska (red.), t. 5, Prawo %obowią%ań - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 3. Ereciński T., 2016, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, t. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Gnela B., 2013, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Grykiel J., 2016, Komentarz do art. 1-44911, [w:] Kodeks ywilny, T. I, , M. Gutowski (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 6. Hodges Ch., Creutzfeldt N., 2013, Implementing the EU Consumer ADR Directive, University of Oxford, https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/implementing_the _adr_directive.pdf (data wejścia: 01.06.2017).
 7. Jagielska M., 2010, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Kałużny T., 2016, Zapis na sąd polubowny jako podstawa współczesnego rozstrzygania sporów sądowych, rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr  hab. Teresy Mróz, Białystok.
 9. Kańska K., 2004, Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 1.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483.
 11. Kuner Ch., Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce, http://www.kuner.com/data/pay/adr.html (data wejścia: 01.06.2017).
 12. Machnikowski P., 2016, Komentarz do art. 56, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, E. Gniew-ka, P. Machnikowski (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 13. Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, 2011, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. Raport UOKiK. Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce, 2014, Warszawa, https://www.konsument.gov.pl/pl/uploads/520/Raport_final-pdf.html (data wejścia: 01.06.2017).
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524.2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/ WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sprawach konsumenckich), Dz. U. UE 18.06.2013, L 165/1.
 16. Safjan M., 2015, Komentarz do art. 56, [w]: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), t.1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Skrodzka M. J., 2013, Mediacja w prawie podatkowym w ujęciu prawa cywilnego, "Przegląd Podatkowy", nr 8.
 18. Skrodzka M. J., 2014, Civil law mediation and the culture of pre-trial litigation a mediator's perspective, [in:] Court Culture. Contemporary problems, A. Piszcz (ed.), Temida 2, Białystok.
 19. Skrodzka M. J., 2014, The mediation process as an alternative and effective method of resolving civil and commercial law disputes, [in:] Court Culture. Conciliation Culture or Litigation Culture, M. Etel, I. Kraśnicka, A. Piszcz (eds.), Temida 2, Białystok.
 20. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2014 roku, 2015, Warszawa, https://www.uokik.gov.pl/raporty_zkontroli_inspekcji_handlowej.php (data wejścia: 01.06.2017).
 21. Stelmachowski A., 1998, Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 22. Strumiłło T., 2009, Zasady postępowania arbitrażowego, "ADR Arbitraż i Mediacja", nr 4.
 23. Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, 2014, B. Kaczmarek- Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 24. Ustawa z 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016, poz. 1823.
 25. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. 2014, poz. 101 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, poz. 827.
 28. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11.10.2001 roku w sprawie IV CKN 139/01, publiczny System Informacji Prawnej Legalis.
 29. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2012 roku w sprawie V CSK 503/11, niepublikowane.
 30. Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.12.2008 roku w sprawie I ACa 655/08, publiczny Zbiór Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie 2010/3/21.
 31. Uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.06.2012 roku w sprawie I ACa 1241/11, publiczny System Informacji Prawnej LEX nr 1298991.
 32. Wejman F., Zoll F., 1998, Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 33. Wiśniewski A. W., 2011, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu