BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza i ocena ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw
Analysis and Evaluation of Foreign Expansion of Polish Enterprises
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 74-92, rys., tab., bibliogr. s. 91-92
Keyword
Przedsiębiorstwo, Ekspansja międzynarodowa, Franchising, Eksport, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Enterprises, International expansion, Franchising, Export, Foreign investment, Direct investments
Note
JEL Classification: F100, F210, F230, F630
streszcz., summ.
Abstract
Przemiany dokonujące się po 1989 roku oraz akcesja do Unii Europejskiej uruchomiły i zdynamizowały procesy umiędzynarodowienia zarówno polskiej gospodarki, jak i podmiotów działających w jej ramach. W pierwszej części artykuł przedstawia ogólne rozważania związane z internacjonalizacją działania, motywami, jakimi kierują się inwestorzy, oraz charakterystykę różnych form ekspansji na rynki zagraniczne. Zasadniczym celem drugiej części artykułu było przedstawienie diagnozy wybranych form aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takich jak: eksport, franchsing i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa i wykorzystano różne zestawienia zawierające dane statystyczne takich instytucji, jak: Główny Urząd Statystyczny, NBP i UNCTAD. (abstrakt oryginalny)

The transformation which took place after 1989 and the accession to the European Union provided a boost to the internationalization of the Polish economy and individual business companies. The first part of this paper presents general considerations associated with internationalization activities, the motives which guide investors, and the characteristics of different forms of expansion into foreign markets. The main purpose of the second part of the paper is to offer a diagnosis of selected forms of activity of Polish companies on foreign markets, such as export, franchising, and direct foreign investment. The paper uses the method of critical literary analysis and bases on a variety of statistical data from such institutions as: Central Statistical Office of Poland, NBP, and UNCTAD. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Album G., Strandskov J., Duerr E., Dowda L., 1994, International marketing and export management, Addison- Wesley, New York.
 2. Gołębiowski T., Witek- Hajduk M. K., 2007, Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2.
 3. Gorczyńska M., 2008, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 4. Gorynia M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Handel zagraniczny styczeń - grudzień 2004, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).
 6. Handel zagraniczny styczeń - grudzień 2008, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).
 7. Handel zagraniczny styczeń - grudzień 2013, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).
 8. Handel zagraniczny styczeń - grudzień 2015, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).
 9. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 10. Koźmiński A., 1999, Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Meissner H. G., 1981, Aussenhandelsmarketing, Verlag Schaffer- Poeschel, Stuttgart.
 12. Mellahi K., 2003, The deinternationalization process: a case study of Marks and Spencer, Palgrave Macmillian, London.
 13. Nowakowski M. K., 1999, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 14. Pietrusiński P., 2005, Międzynarodowe strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2012 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).
 16. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).
 17. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2015 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).
 18. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, 1994, T. Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Rozkwitalska M., 2007, Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu