BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyński Artur (University of Lodz, Poland), Przybyliński Michał (University of Lodz, Poland)
Title
Sensitivity of Households Consumption Deflator to Changes in Prices of Imported Agricultural Products
Wrażliwość deflatora spożycia gospodarstw domowych na zmiany cen importowanych produktów rolnych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 33-40, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkty rolne, Artykuły spożywcze, Gospodarstwa domowe, Zmienność poziomu cen
Agricultural products, Foodstuffs, Households, Price level variability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wrażliwości deflatora spożycia gospodarstw domowych na zmiany cen importowanych produktów rolnych. Oceniono skalę tej wrażliwości i prześledzono jej zmiany w czasie i zróżnicowanie przestrzenne. W badaniach wykorzystano model cen input - output. Jest to makroekonomiczny model stworzony na podstawie formuły kosztowej i w związku z tym wrażliwość cenowa jest opisywana przez pryzmat powiązań surowcowo-materiałowych, z pominięciem mechanizmów dostosowawczych. Materiał statystyczny z lat 2000-2014 zaczerpnięto z bazy światowych cen input - output - WIOD (ang. world input - output database), zawierającej informacje o 43 krajach na świecie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że zmiany światowych cen produktów rolnych mają niewielkie przełożenie na siłę nabywczą gospodarstw domowych. Obserwowane zmiany w czasie są zróżnicowane, przeważa jednak tendencja wzrostowa. Wyniki potwierdzają tezę, że wrażliwość na impulsy cenowe płynące z zagranicy maleje wraz z wielkością kraju. Bardzo wyraźnie, zwłaszcza w krajach europejskich, zaznacza się załamanie w 2009 roku wynikające z kryzysu finansowego, który przeniósł się także na sferę realną. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the sensitivity of the deflator of households consumption to changes in prices of imported agricultural products. In addition to assessing the scale of this sensitivity, its changes in time and spatial diversification were tracked. The research used the input - output price model. It is a macroeconomic model based on the cost formula, and therefore price sensitivity is described through the prism of flows of intermediate products, ignoring adjustment mechanisms. The statistical material for the period 2000-2014 was taken from world input - output database (WIOD) covering information about 43 countries of the world. The analysis carried out shows that changes in world prices of agricultural products have a rather small impact on the purchasing power of households. The observed changes in time are varied, however, the upward trend prevails. The results confirm the thesis that the sensitivity to price impulses flowing from abroad decreases along with the size of the country. Very clearly, especially in European countries, a breakdown in 2009 can be noticed, resulting from the financial crisis, which also moved to the real sphere. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auer, R., Schoenle, R. (2016). Market structure and exchange rate pass-through. Journal of International. Economics, 98 (1), 66-77.
 2. Aydoguş, O., Deđer, C., Çalýţkan, E.T., Günal, G.G. (2017). An input - output model of exchange-rate pass-through. Economic Systems Research. DOI 10.1080/09535314. 2017.1374243.
 3. Bekkers, E., Brockmeier, M., Francois, J., Yang, F. (2017). Local food prices and international price transmission. World Development, 96, 216-230.
 4. Boratyński, J., Plich, M., Przybyliński, M. (2007). Modeling Economic and Social Impacts of Energy Prices in the Polish Economy. [In:] M. Plich, M. Przybyliński (Eds.), Recent Developments in INFORUM-type Modeling. University of Łódź, Łódź, 53-68.
 5. Lee, Ch., Schulter, G., O'Roark, B. (2000). Minimum wage and food prices: An analysis of price passthrough effects. International Food and Agribusiness Management Review, 3, 111-128.
 6. Leontief, W. (1937). Interrelation of prices, output, savings, and investment. The Review of Economics and Statistics, 19 (3), 109-132.
 7. Leontief, W. (1946). Wages, profit and prices. The Quarterly Journal of Economics, 61 (1), 26-39.
 8. Nazlioglu, S. (2011). World oil and agricultural commodity prices: evidence from nonlinear causality. Energy Policy, 39, 2935-2943.
 9. Pennings, S. (2017). Pass-through of competitors' exchange rates to US import and producer prices. Journal of International Economics 105, 41-56.
 10. Sharify, N., Sancho, F. (2011). A new approach for the input- -output price model. Economic Modelling, 28, 188-195.
 11. Timmer, M.P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., de Vries, G.J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input-Output Database: the Case of Global Automotive Production, Review of International Economics, 23, 575-605.
 12. Timmer, M.P., Los, B., Stehrer, R., de Vries, G.J. (2016). An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the WIOD 2016 Release. GGDC research memorandum 162, University of Groningen, Groningen.
 13. Wu, L., Li, J., Zhang, Z. (2013). Inflationary effect of oilprice shocks in an imperfect market: A partial transmission input-output analysis. Journal of Policy Modelling, 35, 354-369.
 14. Zhang, C., Qu, X. (2015). The effect of global oil price shocks on China's agricultural commodities. Energy Economics, 51, 354-364.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu