BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laskowska Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka spójności na rzecz ochrony zdrowia a problem nierówności w zdrowiu w Polsce : ujęcie regionalne
Cohesion Policy for Health Protection and Health Inequalities : a Regional Approach
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 133-145, rys., tab., bibliogr. s. 144-145
Keyword
Nierówności społeczne, Polityka spójności, Ochrona zdrowia, Konwergencja społeczna, Długość życia
Social inequality, Cohesion policy, Health care protection, Social convergence, Life expectancy
Note
JEL Classification: A13, B23, D63, H51, I14
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu została podjęta próba zidentyfikowania trendów w zakresie nierówności terytorialnych (na poziomie NUTS 2), dotyczących stanu zdrowia w Polsce w odniesieniu do polityki spójności i jej głównych instrumentów. Ze względu na dominującą pozycję regionów jako podmiotów polityki gospodarczej, badania regionalne wydają się szczególnie istotne. Do oceny istniejących tendencji terytorialnego zróżnicowania stanu zdrowia została zastosowana analiza konwergencji. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, nadal nie występuje międzywojewódzka konwergencja przeciętnego trwania życia. Obserwowany jest proces dywergencji oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn niezależnie od miejsca zamieszkania (ogółem) oraz kobiet i mężczyzn w miastach, wskazujący na pogłębiające się nierówności pomiędzy województwami. Regionalne zróżnicowanie trwania życia na wsiach na przestrzeni lat 1995-2013 nie uległo zasadniczym zmianom - nie można wykazać występowania sigma-konwergencji. Nie można także wnioskować o sigma-dywergencji. Uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznaczną ocenę skuteczności polityki spójności w tym zakresie. Pogłębione badania wymagają analiz innych wskaźników stanu zdrowia, zwłaszcza obserwacji trendów umieralności. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to identify trends in territorial health inequalities (at NUTS 2 level) in Poland in the context of cohesion policy and its main instruments. The research tool used is convergence analysis. Because regions play a central role in economic policy, regional research seems particularly significant. The conducted analysis has shown that no interregional convergence with regard to average life expectancy has been observed as yet. The life expectancy of males and females diverges regardless of their place of residence (in total), as does the life expectancy of males and females living in urban areas, which points to increasing inequalities among voivodeships. In rural areas, regional differences in life expectancy did not change significantly between 1995 and 2013 - sigma-convergence cannot be detected. No evidence of sigma-divergence has been obtained, either. The results do not allow for an unambiguous evaluation of how effective cohesion policies pursued in this area have been. An in-depth investigation would require analyses of other health indicators, particularly mortality rates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych (a), Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/bdl, (data wejścia: 20.02.2016).
 2. Bank Danych Lokalnych (b), Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/bdl/ app/dane_podgrup.display? p_id=373505&p_token=0.5969849287066609# (data wejścia: 20.02.2016).
 3. Bank Danych Lokalnych (c), Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ dane/podgrup/ tablica (data wejścia: 20.02.2016).
 4. Barro R. J., Sala-I-Martin X., 1991, Convergence across the States and Regions, "Brookings Papers on Economic Activities", no. (1), s. 107-158.
 5. Blas E., Kurup A., 2010, Equity, social determinants and public health programmes, World Health Organization.
 6. Dahlgren G., Whitehead M., 2007, European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up, Part 2, World Health Organization.
 7. Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, http: / / archiwum.zdrowie.gov.pl / strona-7- Inne_Fundusze_Programy_Regionalne_Programy_Operacyjne.html (data wejścia: 28.08.2016).
 8. Dubas-Jakóbczyk K., 2014, Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 12, nr 3, s. 228-238, DOI: doi:10.4467/20842627OZ.14.024.3442.
 9. Gächter M., Theurl E., 2011, Health status convergence at the local level: empirical evidence from Austria, "International Journal for Equity in Health", no. (10),
 10. Geodecki T., 2006, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 714.
 11. Goli S., Arokiasamy P., 2014, Trends in health and health inequalities among major states of India: assessingprogress through convergence models, "Health Economics, Policy and Law", no. (9), s. 143-168, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133113000042.
 12. Health inequalities in the EU - Final report of a consortium, 2013, Consortium lead: Sir Michael Marmot, European Commission Directorate-General for Health and Consumers European Union.
 13. Janssen F., van den Hende A., de Beer J., van Wissen L., 2016, Sigma and beta convergence in regional mortality: A case study of the Netherlands, "Demographic Research", no. (35), DOI: 10.4054/DemRes.2016.35.4.
 14. Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w  Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Laskowska I., 2012, Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Laskowska I., 2013, The Socio-economic Determinants of Health: Results of Empirical Research for Poland, "The International Journal of Health, Wellness, and Society", vol. 2, Issue 4, Common Ground Publishing LLC Illinois, USA.
 17. Laskowska I., 2014, Nierówności w zdrowiu, [w:] Nierówności społeczne w Polsce, B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 18. Liang D., Zhang D., Huang J., Schweitzer S., 2016, Does Rapid and Sustained Economic Growth Lead to Convergence in Health Resources: The Case of China From 1980 to 2010, 'INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing", no. (53), s. 1-6, DOI: 10.1177/0046958016631699.
 19. Mackenbach J.P., 2013, Convergence and divergence of life expectancy in Europe: a centennial view, "European Journal of Epidemiology", no. (28), DOI:10.1007/s10654-012-9747-x.
 20. Mapa Dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl (data wejścia: 17.11.2015).
 21. Mazurek M., 2010, Fundusze strukturalne jako źródło finansowania inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia, "Przegląd Epidemiologiczny", no. (64).
 22. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne, 2014, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 23. Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i poityka spójności, 2011, S. Golinowska (red.), "Zdrowie Publiczne i  Zarządzanie", t. IX, nr 2.
 24. Wróblewska W., 2012, Nierówności społeczne w stanie zdrowia w Polsce - analiza na podstawie samooceny stanu zdrowia orazpoziomu wykształcenia, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 28.
 25. Zarys sytemu ochrony zdrowia. Raport HiT Polska, 2012, S. Golinowska (red.), Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.
 26. Zdrowie i ochrona zdrowia w  2013 roku, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu