BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowski Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Sieradzki Dominik (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Title
Overrepresentation Maps as a Tool to Analysis of Expenditure Structure
Mapy nadreprezentacji jako narzędzie do analizy struktury wydatków konsumpcyjnych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 41-47, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Analiza danych statystycznych, Wydatki gospodarstw domowych, Struktura konsumpcji
Statistical data analysis, Household expenditures, Structure of consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podjęto próbę wykorzystania narzędzi gradacyjnej analizy danych do analizy struktury wydatków konsumpcyjnych. Materiałem badawczym były dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1999-2015. Gradacyjna analiza danych jest zaliczana do metod wielowymiarowej analizy danych i można ją wykorzystywać jako technikę wizualizacji danych umożliwiającą klarowne pokazanie ich współzależności. W tym celu wykorzystano tzw. mapy nadreprezentacji. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem czasu, klasy miejscowości zamieszkania oraz grupy społeczno- ekonomicznej. Przeprowadzone badania wskazały kierunek zmian w przeciętnej strukturze wydatków konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this article we made an approach to use tools of the grade data analysis to scrutinize structure of the consumer expenditures. Research material was taken from the Central Statistical Office of Poland database concerning expenditure of Polish households in the period of 1999-2015. Grade data analysis is treated as one of the multivariate data analysis methods and can be perceived as a method that is focused on fine visualization of the data in order to better understanding the interdependence that is contains. To do so, we used so-called overrepresentation maps. The analysis was conducted with taking into account time, class of the locality and socio-economic group. Conducted research showed the direction of changes in the average structure of the consumer expenditure. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B., Dudek, H., Szczesny, W. (2008). Spatial Differentiation of Food Production Structure and Consumption Profile in Enlarged European Union. Journal of Economic Asymmetric, 5 (2), 145-156.
 2. Borkowski, B., Szczesny, W. (2002). Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G, 89 (2), 11-20.
 3. Borkowski, B., Szczesny, W. (2005). Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji. Roczniki Naukowe SERiA, 7 (5), 11-18.
 4. GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 5. GUS (1999-2015). Budżety gospodarstw domowych [Household Budget Survey]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 6. Gostkowski, M., Jałowiecki, M., Tekień, A. (2015). Regional Diversification of Expenditure Structure in Poland: A GCA Approach. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (4), 71-79.
 7. Hoszman, A. (2013). Konsumpcja usług transportowych na tle przemian gospodarczych w Polsce w latach 2003- -2012. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 63-77.
 8. Koszela, G. (2016). Wykorzystanie gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, 6, 10-30.
 9. Koszela, G., Szczesny, W. (2017). Changes in Food Waste Level in The EU Countries. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 16 (1), 43-52.
 10. Kowalczyk, T., Pleszczeńska, E., Ruland, F. (2004). Grade models and methods for data analysis. Springer, Berlin.
 11. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej. PWN, Warszawa.
 12. Kuśmierczyk, K., Piskiewicz, L. (2012). Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Konsumpcja i Rozwój, 2 (3), 78-93.
 13. Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarski Polski według województw. Monografie 162. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Olejniczuk-Merta, A. (2016). Innovations and consumption versus raising the quality of life or society. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15 (3), 91-100.
 15. Ostasiewicz, W. (1999). Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 16. Piekut, M. (2015). The Rich North-West, The Poor Middle- -East - Consumption in EU Households. Comparative Economic Research, 18 (1), 43-63.
 17. Schwartz, B. (2013). The Paradox of choice. Why More is Less. PWN, Warszawa.
 18. Stanisławska, J., Majchrzak, A. (2009). Preferencje konsumpcyjne w zakresie artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (3), 319-324.
 19. Stolarska, A. (2009). Tendencje i zróżnicowanie regionalne poziomu oraz struktury konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (3), 336- -341.
 20. Świetlik, K. (2014). Dylematy rozwoju konsumpcji żywności w warunkach niestabilnej koniunktury. Konsumpcja i Rozwój, 3, 16-30.
 21. Zalega, T. (2011). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 93, 119-135.
 22. Ząbkowski, T., Szczesny, W. (2012). Badanie atrakcyjności oferty dostępu do internetu za pomocą analizy gradacyjnej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13 (3), 276-287.
 23. Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu