BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Trybull Marzena (War Studies University)
Title
The Armed Forces of the Republic of Poland as an Employer in Modern Labour Market in Opinion of Soldiers and Military Staff
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako pracodawca na współczesnym rynku pracy w opinii żołnierzy i pracowników
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 103-111, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rynek pracy, Wojsko, Pracodawcy
Labour market, Army, Employers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako pracodawca konkurują na współczesnym rynku pracy o pracowników do służby zawodowej oraz wojska. Poszukiwanie oraz utrzymanie odpowiednio przygotowanego personelu ma umożliwić sprawną realizację przypisanych im zadań. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania pilotażowego w zakresie postrzegania sił zbrojnych jako pracodawcy, przeprowadzonego z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Celem badania było zidentyfikowanie atrybutów sił zbrojnych jako pracodawcy oraz określenie znaczenia tych atrybutów dla żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wyniki badań wskazują, że do atrybutów, które wyróżniają wojsko jako pracodawcę, można zaliczyć: stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego, zespołowość, wyzwania oraz wysokie wymagania wobec członków organizacji, stosunkowo wysokie wynagrodzenie, a także poczucie misji przejawiające się w dążeniu do bycia użytecznym w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)

As an employer, the Armed Forces of the Republic of Poland (AF RP) engage in modern market competition to win over the professional service recruits and military staff. Search and retention of properly trained personnel may help the Polish armed forces to carry out their tasks in efficiency way. The article shows the selected results of the pilot survey dealing with the image of the armed forces as perceived by the soldiers and the military employees. The survey has been carried out as an opinion poll to identify the attributes of the AF RP as an employer and to determine significance of these attributes for the soldiers and the military employees. Results of the survey indicate that the attributes that make the Polish army stand out as an employer at the labour market include: stable employment, professional development opportunities, teamwork orientation, challenges and high demands from the organisation members, relatively high remuneration, and sense of mission in striving to be useful to the society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS (2015). Oceny instytucji publicznych. Komunikat z badań BS/131/2015. Warszawa.
 2. Dziwniel, W., Wykrotka, M. (2016). Pożądany transfer wiedzy. Personel i Zarządzanie, 4 (325), 22-26.
 3. Góralski, A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa.
 4. Jabłońska-Wołoszyn, M. (2016). Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych RP w perspektywie organizacyjnej, procesowej i indywidualnej. Praca Naukowo-Badawcza II.2.23.7.0. AON, Warszawa.
 5. Jabłońska-Wołoszyn, M., Piotrowska-Trybull, M. (2017). Siły Zbrojne RP pracodawca na miarę XXI wieku. Praca Naukowo-Badawcza II.2.10.5.0. ASzWoj, Warszawa.
 6. Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Kościelecki, L. (2010). Zarządzanie potencjałem społecznym w warunkach globalizacji: rekonwersja kadr wojskowych w Polsce. AON, Warszawa.
 8. Koziński, J. (2003). Funkcja personalna oraz kultura organizacyjna. [In:] M. Przybyła (Ed.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Kurek, D. (2016). Polityka wizerunkowa Sił Zbrojnych RP. Praca Naukowo-Badawcza II.2.23.9.0. AON, Warszawa.
 10. Kuriata, R. (2016). Bezpieczeństwo narodowe - podstawowe kategorie i ich systematyzacja teoretyczna. [In:] A. Dębska (Ed.), Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 11. Majewski, T. (2013). Rozwój zawodowy kadr dowódczych w siłach zbrojnych. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 12. Majewski, T. (2016). Determinanty satysfakcji oficerów Wojsk Lądowych z wykonywania obowiązków służbowych. Praca Naukowo-Badawcza II.2.14.4.0. AON, Warszawa.
 13. Orzyłowska, A. (2013). Warunki materialne żołnierzy zawodowych. Sprawozdanie z badań. WBBS, Warszawa.
 14. Piotrowska-Trybull, M. (2013). Jednostki wojskowe w rozwoju lokalnym w Polsce po roku 1989. Zeszyty Naukowe. Dodatek specjalny. AON, Warszawa.
 15. Piotrowska-Trybull, M. (2016). Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań. Praca Naukowo-Badawcza II.2.14.6.0. AON, Warszawa.
 16. Przybyła, M. (Ed.). (2013). Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Sirko, S. (2013). Ewolucja funkcji personalnej w siłach zbrojnych. AON, Warszawa.
 18. Sirko, S., Piotrowska-Trybull, M. (Eds.). (2013). Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju. AON, Warszawa.
 19. Szulc, B., Mazurek, Z. (2012). Etyczne problemy działań dowódców i kierowników. AON, Warszawa.
 20. Tomaszewski, A. (2016). Diagnoza stanu przygotowania zawodowego kadr dowódczych i sztabowych Wojsk Lądowych SZ RP, AON, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu