BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej P. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Determinants of Local Development Strategies
Uwarunkowania strategii rozwoju lokalnego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 113-120, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy
District, Local development, District development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie, na ile strategia rozwoju gminy jest podstawą jej procesów rozwojowych oraz co warunkuje tę strategię i procesy rozwojowe na szczeblu lokalnym. Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: istota i cele strategii rozwoju lokalnego, charakterystyka strategii rozwoju w gminie Stara Błotnica (województwo mazowieckie) oraz analiza uwarunkowań rozwoju lokalnego badanej gminy. Z przeprowadzonych rozważań wynika m.in. to, że podstawą działań i wykorzystania zasobów badanej gminy są z jednej strony jej wielofunkcyjny rozwój, a z drugiej - zrównoważony rozwój. Oba te czynniki są uwarunkowane zasobami gminy i wsparciem finansowym z różnego rodzaju funduszy pomocowych, zwłaszcza unijnych. Kierunki rozwoju gminy są zgodne z realizowaną polityką społeczno-ekonomiczną przez wyższe szczeble, tj. Unię Europejską, Polskę, województwo mazowieckie i powiat białobrzeski. Realizacja zadań wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu gminy, co okazało się barierą pełnego wdrożenia strategii. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów i materiałów dotyczących gminy Stara Błotnica (województwo mazowieckie). (abstrakt oryginalny)

The article seeks to specify the extent to which municipal development strategies form the basis for municipality development and what determines these strategies and development processes at the local level. It discusses the following issues: the nature and objectives of local development strategies, characteristics of the development strategy in the Stara Błotnica Municipality in the Mazowieckie Voivodship, and the determinants of the municipality's local development strategy. The considerations herein suggest that the foundation for actions and the use of its resources is provided, on the one hand, by its multifunctional development and, on the other, by sustainable development, relying chiefly on its resources and support from various aid funds, in particular the European Union funds. The municipal development path is set in line with the socio- -economic policy implemented by higher levels, namely the EU, Poland, the Mazowieckie Voivodship and the Białobrzeski District. Task performance requires financial outlays that exceed the municipality's budget, which proved to be a barrier to full implementation of the strategy. The article was prepared on the basis of related literature as well as documents and materials concerning the Stara Błotnica Municipality in the Mazowieckie Voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. [In:] M. Adamowicz (Ed.), Strategie rozwoju lokalnego. Vol. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 11-20.
 2. Blakely, E.J., Leigh N.G. (2013). Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Fitch Edition. SAGE Publ., Thousand Oaks.
 3. European Union, EU (2013). Regulation No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006. Official Journal of the European Union L 347/320.
 4. Lusawa, R. (2012). Trwały rozwój w skali regionalnej i lokalnej. Wieś Jutra, Warszawa.
 5. Rakowska, J. (2017). Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności UE w latach 2007-2013 (2015). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. [In:] Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 13-141.
 7. Urząd Gminy Stara Błotnica (2004). Strategia rozwoju gminy Stara Błotnica [Development strategy for Stara Błotnica issued by the Municipal Council]. Stara Błotnica.
 8. Urząd Gminy Stara Błotnica (2015). Program rozwoju gminy Stara Błotnica na lata 2015-2020. Urząd Gminy, Stara Błotnica [Development programme for Stara Błotnica for 2015-2020 issued by the Municipal Council].
 9. Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna Gospodarka, 6 (4), 111-122.
 10. Wiatrak, A.P. (2011). Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 25-76.
 11. Wilkin, J. (2016). Samorządność i samoorganizacja a rozwój społeczno-gospodarczy. [In:] R. Marks-Bielska (Ed.), Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój gospodarczy. Wydawnictwo Informatyczny Ekspert, Olsztyn, 21-40.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu