BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Labour Market as Seen by Young Workers - Selected Aspects
Rynek pracy w perspektywie młodych pracowników - wybrane zagadnienia
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 121-129, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rynek pracy, Edukacja, Bezrobocie
Labour market, Education, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek pracy w Polsce zmienia się dynamicznie, co wpływa na sytuację ludzi młodych, którzy stają się jego uczestnikami. W ostatnich latach można zaobserwować, jak zmienia się podejście ludzi młodych do podejmowania pracy. Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania kształceniem na poziomie wyższym. Znalazło to odzwierciedlenie w rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego oraz rosnącej liczbie absolwentów. Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w Polsce w latach 2010-2017. Wykorzystano podstawowe wskaźniki rynku pracy do zaprezentowania omawianego zjawiska w ujęciu ilościowym. Uzupełnieniem analizy jest uwzględnienie podejścia o charakterze problemowym. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, raportów tematycznych oraz danych statystycznych zaczerpniętych z opracowań krajowych i zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The Polish labour market is a dynamically changing environment. This affects the situation of the young people entering the market. In the last dozen years young people, especially those still educating, have been changing their attitudes to work. Since the mid-1990s, there has been a growing interest in higher education. This has been reflected in the fast growth of privately run higher education institutions and in the increasing number of people with degrees. The article aims to depict the situation of young people on the Polish labour market in 2010-2017. Statistics and key indicators for the labour market are used to provide a quantitative presentation of the problems discussed. In addition to this analysis, a problem-based approach is used. This article is based on an overview of the literature on the subject, as well as on technical reports and statistics taken from Polish and foreign publications. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnik, Sz., Turek, K. (2015). Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. Retrieved from http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ b78ab8e9-0daf-4cb7-9753-748201dce056 [accessed: 08.11.2017].
 2. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, DWUP (2012). Przedwczesne opuszczanie systemu edukacji raport dotyczący kluczowych tematów w projekcie z Irlandii, Republiki Czeskiej, Turcji i Polski.
 3. European Commission, EC (2010). Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010)2010]. Brussels. Retrieved from http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa-2020- strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonegorozwoju- sprzyjajacego-wlaczeniu-spolecznemu [accessed: 09.11.2017].
 4. European Commission, EC (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committeeof the Regions. Moving Youth into Employment. COM(2012)727, Brussels.
 5. Eurostat (2017a). Share of young people (aged 20-34) neither in employment nor in education and training, by sex, 2016. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/File:Share_of_young_ people_(aged_20-34)_neither_in_employment_nor_ in_education_and_training,_by_sex,_2016_(%).png [accessed: 06.11.2017].
 6. Eurostat (2017b). Education and training statistics at regional level. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/ web/youth/data/database [accessed: 09.11.2017].
 7. Gangl, M., Muller, W. (2003). The Transition from School to Work: a European Perspective. [In:] W. Muller, M. Gangl (Eds.), Transition from Education to Work in Europe. Oxford University Press, Oxford, 1-22.
 8. GUS (2017a). Bezrobocie rejestrowane, I-II kwartał 2017 [Registered unenployment in Poland, I-II quarter 2017]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. GUS (2017b). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2017 [Labour force survey in Poland, II quarter 2017]. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotnibierni- zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomicznaludnosci- polski-ii-kwartal-2017-roku,4,25.html [accessed: 08.11.2017].
 10. GUS (2017c). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2017 [Labour force survey in Poland, II quarter 2017]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 11. GUS (2017d). Aktywność ekonomiczna ludności Polski [Labour force survey in Poland]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 12. GUS (2017e). Rocznik demograficzny 2017 [Demographic Yearbook of Poland 2017]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 13. Kiersztyn, A. (2011). Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy. Polityka Społeczna, 1, 7-8.
 14. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MRPiPS (2016). Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Warszawa.
 15. Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Retrieved from http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_ papers/cenea_wp_0116.pdf [accessed: 20.10.17].
 16. Piróg, G. (2013). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 151.
 17. Praca.pl (2017). Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce. Retrieved from www. praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kobiety-wazne-dlarynku- pracy-i-gospodarki_pr-1708.html [accessed: 5.11.2017].
 18. Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Wydaw. KUL, Lublin.
 19. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci [Raising Children Aid Act]. Dz.U. 2016, poz. 195.
 20. Work Service [n.d.]. Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy. Retrieved from http://www.workservice. com/pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/ Ekspert-HR-komentuje/Program-500-nie-zrewolucjonizuje- polskiego-rynku-pracy [accessed: 12.11.2017].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu