BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Sustainable Consumption in Consumer Behaviour of Polish Seniors (Report From Own Research)
Zrównoważona konsumpcja w zachowaniach polskich konsumentów seniorów (raport z badań własnych)
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 131-139, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsumpcja zrównoważona, Ludzie starsi
Consumer behaviour, Sustainable consumption, Elderly people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowane w opracowaniu rozważania koncentrują się na zachowaniach konsumenckich osób w wieku 65+ żyjących w Polsce, które wpisują się w ideę zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest próba uchwycenia zrównoważonej konsumpcji w procesie podejmowania decyzji konsumpcyjnych przez polskich seniorów. Podstawę wnioskowania stanowią informacje pochodzące z badań bezpośrednich przeprowadzonych w formie wywiadu kwestionariuszowego na próbie 2,537 osób w wieku 65+ w latach 2014- -2015 w 10 miastach Polski o zróżnicowanej liczbie ludności oraz różnej wielkości. (abstrakt oryginalny)

The discussion presented in this study focuses on consumer behaviour of people aged 65+ in Poland that may be classified as sustainable consumption. The article primarily seeks to offer some insight into sustainable consumption within the consumer decision-making process among Polish seniors. The basis for the conclusions is provided by direct research conducted in the form of a survey questionnaire on a sample of 2,537 people aged 65+ in 2014-2015 in 10 Polish cities of various populations and sizes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman, Z. (2005). Życie na przemiał [Wasted lives]. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia [Selected problems of measurement methodology of new development paradigm: Polish experiences]. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (69), 3-21.
 3. Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B.B., Sinkovicsd, R.R., Bohlenc, G.M. (2003). Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation. Journal of Business Research, 56, 465-480.
 4. Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S.J., Papadopoulos, T., Wamba, S.F., Song, M. (2016). Towards a theory of sustainable consumption and production: Constructs and measurement. Resources, Conservation and Recycling, 106, 78-89.
 5. Goleman, D. (2009). Inteligencja ekologiczna [Ecological intelligence]. Rebis, Poznań.
 6. Heinzle, S.L. (2012). Disclosure of energy operating cost information: A silver bullet for overcoming the energy efficiency gap? Journal of Consumer Policy, 35 (1), 43-64.
 7. Hertwich, E.G. (2005). Life cycle approaches to sustainable consumption: A critical review. Environmental Science & Technology, 39 (13), 4673-4684.
 8. Jackson, T. (2005). Live better by consuming less? Is there a "double dividend" in sustainable consumption? Journal of Industrial Ecology, 9 (1-2), 19-36.
 9. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju [Consumption and perspectives of sustainable development]. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Krantz, R. (2010). A new vision of sustainable consumption. Journal of Industrial Ecology. Special Issue: Sustainable Consumption and Production, 14 (1), 7-9.
 11. Leßmann, O., Masson, T. (2015). Sustainable consumption in capability perspective: Operationalization and empirical illustration. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 57, 64-72.
 12. Lorek, S., Fuchs, D. (2013). Strong sustainable consumption governance: precondition for a degrowth path? Journal of Cleaner Production, 38 (1), 36-43.
 13. Lorek, S., Spangenberg, J.H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy: beyond green growth and green economics. Journal of Cleaner Production, 63 (1), 33-44.
 14. McDonagh, P., Dobscha, S., Prothero, A. (2012). Sustainable consumption and production: Challenges for transforming consumer research. [In:] D.G. Mick, S. Pettigrew, C. Pechmann, J.L. Ozanne (Eds.), Transformative consumer research: For personal and collective well- -being. Routledge, New York.
 15. Ministry of the Environment of Norway (1994). Report of the Sustainable Consumption Symposium. Oslo.
 16. Ministry of the Environment of Norway (1995). Report of the Oslo Ministerial Roundtable. Oslo.
 17. Mittelstaedt, J., Shultz, C., Kilbourne, W., Peterson, M. (2014). Sustainability as a megatrend: two schools of macromarketing thought. Journal of Macromarketing, 34 (3), 253-264.
 18. Moisander, J., Pesonen, S. (2002). Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and others as a green consumer. Management Decision, 40 (4), 329-342.
 19. Moschis, G.P. (1992). Marketing to older consumers. Quorum Books, Westport - Connecticut - London.
 20. Paetz, A.-G., Dütschke, E., Fichtner, W. (2012). Smart homes as a means to sustainable energy consumption: A study on consumer perceptions. Journal of Consumer Policy, 35 (1), 23-41.
 21. Radziukiewicz, M.J. (Ed.) (2015). Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu [Fair trade products market]. PWE, Warszawa.
 22. Schrader, U., Thøgersen, J. (2011). Putting sustainable consumption into practice. Journal of Consumer Policy, 34 (1), 3-8.
 23. Seyfang, G. (2011). The new economics of sustainable consumption. Seeds of change. Palgrave Macmillan, New York.
 24. Spangenberg, J.H. (2014). Institutional change for strong sustainable consumption: sustainable consumption and the degrowth economy. Sustainability: Science, Practice & Policy, Spring, 10 (1), 62-77.
 25. TNS Polska (2012). Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport dla Ministerstwa Środowiska [The survey on environmental awareness and behaviours of Poles. TNS Polska report for the Ministry of the Environment]. Warszawa.
 26. Tukker, A., Cohen, M.J., Hubacek, K., Mont, O. (2010). Sustainable consumption and production. Journal of Industrial Ecology, 14 (1), 1-3.
 27. Young, W., Hwang, K., McDonald, S., Oates, C.J. (2010). Sustainable consumption: Green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable Development, 18, 20-31.
 28. Zalega, T. (2014). Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households. Handel Wewnętrzny, 4 (351), 311-323.
 29. Zalega, T. (2015). New consumer trends. [In:] M. Burchard- -Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu