BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szreder Mirosław (University of Gdansk, Poland), Gwizdała Jerzy Piotr (University of Gdańsk, Poland)
Title
Possible Future Developments of Sample Surveys in Finance
O możliwym dalszym rozwoju badań próbkowych w finansach
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 18, s. 69-82, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wnioskowanie statystyczne, Badania ankietowe, Big Data
Inferential statistics, Questionnaire survey, Big Data
Note
JEL Classification: C10
summ., streszcz.
Abstract
Mimo że badania próbkowe nie stanowią najczęściej podstawowego podejścia w naukach nieeksperymentalnych, to ich znaczenie w ostatnich latach rośnie zarówno w ekonomii, jak i w finansach. Jednocześnie jednak pojawiają się nieznane dotychczas trudności w prowadzeniu badań próbkowych i we wnioskowaniu, którego są podstawą. Są to nie tylko problemy z właściwym operatem losowania i skutecznym sposobem komunikowania się ankietera z respondentem, ale także szybko rosnące wskaźniki odmowy respondentów udziału w tego typu badaniach. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabierają informacje spoza próby, mogące poprawić jakość wnioskowania. Artykuł przedstawia punkt widzenia autorów na kwestię wykorzystania możliwości big data jako zewnętrznego, wspomagającego próbę źródła informacji. Autorzy prezentują ponadto najważniejsze wyzwania, jakie stawiane są przed badaniami próbkowymi w najbliższej przyszłości. Głównym wnioskiem z rozważań jest przekonanie autorów, że w najbliższej przyszłości big data nie zdoła zastąpić badań próbkowych, ale może przyczynić się do poprawy ich jakości. (abstrakt oryginalny)

Although sample surveys do not play a primary role in research, their impact has increased recently in many areas of finance and economics. At the same time, however, new difficulties have arisen in conducting surveys and making inference on the basis of sample results. These difficulties concern not only up-to-date sampling frames and proper modes of interviewing respondents, but also the rapid increase of non-response rates, which affects the quality of outcomes. In these circumstances it seems reasonable to search for external data in order to reduce the consequences of non-sampling errors. The article presents the authors' view on the possible use of big data as supplementary information. It also discusses some of the main challenges for survey-based research in the near future. The main conclusion is that big data will support rather than overtake surveys in finance in the years ahead. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, H. K. and T. K. Mukherjee (2007) "Survey Research in Finance: Views from Journal Editors". International Journal of Managerial Finance 3 (1): 11-25, https://doi.org/10.1108/17439130710721635.
 2. Bethlehem, J. G. (2002) "Weighting Nonresponse Adjustments Based on Auxiliary Information" in R. M. Groves, D. A. Dillman, J. L. Eltinge, and R. J. Little (eds) Survey Nonresponse. New York: Wiley Series in Probability and Statistics.
 3. Brzeziński, M. (2015) "Trzeba patrzeć w PIT-y" [We have to look at personal income tax forms (PITs)]. Gazeta Wyborcza, 24 July.
 4. Brzeziński, M. and Kostro, K. (2010) "Income and Consumption Inequality in Poland, 1998-2008". Bank i Kredyt 41 (4): 45-72.
 5. Clark, T. and Parraudin F. (2016) "General Election Opinion Poll Failure Down to Not Reaching Tory Voters". The Guardian, 19 January.
 6. Couper, M. (1998) "Measuring Survey Quality in a CASIC Environment" in Proceedings of the Survey Research Methods Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, pp. 41-49.
 7. Dillman, D. A., Smyth, J. D. and Christan, L. M. (2009) Internet, Mail and Mixed-mode Surveys: The Tailored Design Method. J. Wiley.
 8. Gallup (2013) Gallup 2012 Presidential Election Polling Review (2013). The Gallup Organization, 4 June.
 9. Groves, R. M. and Peytcheva, E. (2008) "The Impact of Nonresponse Rates on Nonresponse Bias: A Meta-analysis". Public Opinion Quarterly 72 (2): 167-89, https://doi.org/10.1093/poq/nfn011.
 10. Gwizdała, J. P. (2013) "The Role of Information in Bank's Credit Risk Management". Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance 3 (1): 5-17.
 11. Kośny, M. and Mazurek, E. (2009) "Redistribution and Equity of Polish Personal Income Tax: Measurement Using Micro Data from Tax Returns". Statistica & Applicazioni 7 (2): 211-21.
 12. Kreuter, F. (2015) "Paradata" in J. A. Krosnick, S. Presser, K. Husbands Fealing, and S. Ruggles (eds) The Future of Survey Research: Challenges and Opportunities. Arlington, VA: The National Science Foundation Advisory Committee for the Social, Behavioral and Economic Sciences Subcommittee on Advancing SBE Survey Research.
 13. Mayer-Schönberger, V. and Cukier, K. (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt.
 14. O'Muircheartaigh, C. (2008) "Sampling" in W. Donsbach and M. W. Traugott (eds) Public Opinion Research. Thusands Oaks: Sage.
 15. Särndal, C. E. and Lundström, S. (2006) Estimation in Surveys with Nonresponse. New York: John Wiley.
 16. Sokołowska, E. (2014) Alternative Investments in Wealth Management: A Comprehensive Study of the Central and East European Market. Springer.
 17. Sturgis, P., Baker, N., Callegaro, M., Fisher, S., Green, J., Jennings, W., Kuha, J., Lauderdale, B. and Smith, P. (eds) (2016) Report of the Inquiry into the 2015 British General Election Opinion Polls. London: Market Research Society and British Polling Council.
 18. Szreder, M. (2010) Metody i techniki sondażowych badań opinii [Methods and techniques of public opinion polls]. Warsaw: PWE.
 19. Wallgren, A. and Wallgren, B. (2007) Register-based Statistics: Administrative Data for Statistical Purposes. New York: John Wiley.
 20. Wheelan, Ch. (2013) Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. New York: W.W. Norton.
 21. Worcester, R. M. (1991) British Public Opinion: A Guide to the History and Methodology of Political Opinion Polling. London: Basil Blackwell.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1804
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu