BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mastalerz-Kodzis Adrianna (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Application of the Multifractional Brownian Motion Process in Spatial Analyses
Zastosowanie multiułamkowego procesu ruchu Browna w analizach przestrzennych
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2018, no 18, s. 83-97, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Procesy stochastyczne, Zmienność, Analiza przestrzenna
Stochastic processes, Variability, Spatial analysis
Note
JEL Classification: C15, C32, C33, C51
summ., streszcz.
Abstract
W artykule połączono metodykę stosowaną dla szeregów czasowych z elementami ekonometrii przestrzennej. Celem było zaprezentowanie zmodyfikowanej metody modelowania przestrzennego za pomocą wybranych procesów stochastycznych, a także aplikacja omawianej metody w naukach ekonomicznych oraz innych dziedzinach nauk. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: uogólnienie na przypadek wielowymiarowy multiułamkowego procesu ruchu Browna jest użytecznym narzędziem w procesie modelowania ekonometrycznego, a także w analizie zmienności i korelacji w przestrzeni. W artykule zastosowano multiułamkowy proces ruchu Browna do badania stopnia oraz zmienności zanieczyszczenia środowiska. W części teoretycznej przybliżono pojęcia związane z omawianą klasą procesów stochastycznych, natomiast w części empirycznej omówiono wybrane zastosowania omawianych metod. (abstrakt oryginalny)

The article combines methodology applied for time series with elements of spatial econometrics. Its aim is to present a modified method of spatial modelling using selected stochastic processes and the application of that method in economics and other fields of science. The research hypothesis verified in this work can be described as follows: generalised to a multivariate case, Brownian motion processes are a useful tool in econometrics modelling as well as in the analysis of variability and correlation in space. The multifractional Brownian motion process is applied to conduct an analysis of the degree and variability of environmental pollution. The article comprises an introduction, a theoretical part in which concepts connected with the class of stochastic processes in question are clarified, and an empirical part, where selected applications of the aforementioned method are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayache, A. and Lévy Véhel, J. (1999) "Generalized Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results" in M. Dekking, J. Lévy Véhel, E. Lutton and C. Tricot (eds) Fractals: Theory and Applications in Engineering. New York: Springer-Verlag.
 2. Ayache, A. and Taqqu, M. S. (2004) "Multifractional Processes with Random Exponent". Stochastic Processes and their Applications 111 (1): 119-56.
 3. Barrière, O. (2007) Synthèse et estimation de mouvements browniens multifractionnaires et autres processus à régularité prescrite. Définition du processus autorégulé multifractionnaire et applications. PhD thesis, IRCCyN.
 4. Daoudi, K., Lévy Véhel, J. and Meyer, Y. (1998) "Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity". Constructive Approximation 14 (03): 349-85, https://doi.org/10.1007/s003659900078.
 5. Echelard, A., Lévy Véhel, J. and Barrière, O. (2010) "Terrain Modelling with Multifractional Brownian Motion and Self-regulating Processes". Lecture Notes in Computer Science, p. 342-51, https://doi.org/10.1007/978-3-642-15910-7_39.
 6. Falconer, K. J. and Lévy-Véhel, J. (2008) "Multifractional Multistable and Other Processes with Prescribed Local Form". Journal of Theoretical Probability 22 (2): 375-401, https://doi.org/10.1007/s10959-008-0147-9.
 7. Hagerstrand, T. (1952) "The Propagation and Innovation Waves". Lund Studies in Geography 4. Lund: Gleerup.
 8. Krugman, P. R. (1991) Geography and Trade. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 9. Lévy Véhel, J. and Mendivil, F. (2011) "Multifractal and Higher-dimensional Zeta Functions". Nonlinearity 24 (1): 259-76, https://doi.org/10.1088/0951-7715/24/1/013.
 10. Mastalerz-Kodzis, A. (2003) Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali [Modelling processes on the capital market with multifractals]. Prace Naukowe. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 11. Mastalerz-Kodzis, A. (2016a) "Risk Analysis of Foreign Currency Bank Loans Offered on the Polish Capital Market" in Miroslav Čulík (ed.) Managing and Modelling of Financial Risks. VŠB-Technická Univerzita Ostrava.
 12. Mastalerz-Kodzis, A. (2016b) "Algorytm modelowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności" [Spatial data modelling algorithm with a given local regularity]. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 13. Mastalerz-Kodzis, A., Pośpiech, E. (2017) Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis. Folia Oeconomica Lodziensis (in print).
 14. Paelinck, J. H. P. and Klaassen, L. H. (1983) Ekonometria przestrzenna [Spatial econometrics]. Warsaw: PWN.
 15. Peltier, R. F. and Lévy Véhel, J. (1995) "Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results". Rapport de Recherche No. 2645. INRIA Recquencourt.
 16. Suchecki, B. (2010) Ekonometria przestrzenna [Spatial econometrics]. Warsaw: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1805
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu