BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych
Linkage of Agricultural Farms with the Environment in Podkarpackie Voivodship from the Perspective on the Distribution of Agricultural Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 22-27, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Agrobiznes, Konkurencyjność, Wyniki badań
Arable farm, Agricultural products, Agrobusiness, Competitiveness, Research results
Note
JEL Classification: D13, L22, L66, O13, R11
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Głównym celem artykułu jest ukazanie wybranych mierników opisujących powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych. Spośród wielu wskaźników charakteryzujących skalę i zakres kontaktów tych gospodarstw z otoczeniem, subiektywnie wybrano następujące: udział produkcji towarowej w produkcji globalnej, udział producentów rolnych w cenie finalnej produktów żywnościowych, zagospodarowanie ważniejszych produktów rolnych oraz wydatki na zakup środków produkcji (materiałów). Wykorzystano dane GUS pochodzące z roczników statystycznych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku wśród 500 producentów rolnych gospodarujących i prowadzących produkcję towarową na terenie województwa podkarpackiego. Analiza tych powiązań dotyczy głównie lat 2005-2013, co było determinowane głównie okresem realizacji projektu badawczego, jak i możliwością porównywania otrzymanych wyników z odpowiednimi danymi statystycznymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotne znaczenie tych powiązań dla ekspansji różnorodnych związków integracyjnych zachodzących w agrobiznesie, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present selected measures describing the links between farms and the environment in the Podkarpackie Voivodeship from the perspective of distributing agricultural products. Among many indicators characterizing the scale and scope of contacts of these farms with the environment, the following were subjectively selected: the share of commodity production in global production; share of agricultural producers in the final price of food products; development of major agricultural products and expenditure on the purchase of production means (materials). The study uses data from the Statistical Yearbooks as well as the results of a survey conducted in 2013 among 500 agricultural producers managing and conducting commodity production in the Podkarpackie Voivodeship. The analysis of these connections mainly concerns the years 2005-2013, which is determined mainly by the period of the research project implementation, as well as the possibility of comparing the obtained results with the relevant statistical data. The results of the conducted analysis indicate the significant importance of these links for the expansion of various integration relationships taking place in agribusiness, with particular emphasis on the Podkarpackie Voivodeship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski Andrzej. 2005. Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych. [W] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie (Agriculture in the process of reproduction. Different visions of market adjustments. [In] An agrarian issue in Poland and in the world), ed. Bogdan Klepacki, 127- 132. Warszawa: SGGW.
 2. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2011. Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów (Dilemmas of the agrarian issue in the panorama of history). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 90: 15-18.
 3. Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2010. Wokół problemu "błędu złożenia" we Wspólnej Polityce Rolnej UE (Around the problem of "submission error" in the EU Common Agricultural Policy). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (4): 13-16.
 4. Gołębiewska Barbara. 2005. Tendencje zmian w gospodarstwach rolniczych w ujęciu przestrzennym. [W] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej (Trends of changes in farms in spatial terms. [In] Adaptation processes of agribusiness enterprises to the market economy), ed. Bogdan Klepacki, 133-147. Warszawa: Wieś Jutra.
 5. Gołębiewska Barbara. 2010. Sposoby pomiaru związków gospodarstw rolniczych z otoczeniem (Methods of measuring farms' relationships with the environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 166.
 6. Grzelak Aleksander. 2008. Związki gospodarstw rolnych z rynkiem z perspektywy mierników intensywności - na podstawie doświadczeń Polski po roku 1990 (Farms' relations with the market from the perspective of intensity measures - based on Poland's experience after 1990). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- -Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1: 25-49.
 7. GUS. 2006-2014. Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2013. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 8. GUS. 2007-2016. Roczniki statystyczne województw 2006-2015. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 9. GUS. 2014. Skup i ceny produktów rolnych w 2013 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.
 10. GUS. 2015. Skup i ceny produktów rolnych w 2014 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.
 11. GUS. 2016. Skup i ceny produktów rolnych w 2015 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.
 12. Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko. 2015. Sezonowość i cykliczność cen oraz ich relacji w łańcuchu marketingowym wieprzowiny (Seasonality and cyclicality of prices and their relations in the pork marketing chain). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (3): 7-19.
 13. Homa Stanisław. 1999. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. [W] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską (Diagnosis of the state of agriculture and rural areas in the province Podkarpackie. [In] Economic and production potential and possibilities of its use in the agribusiness of the Carpathian Region in the aspect of integration with the European Union). Konferencja Naukowa, Rzeszów.
 14. Ślusarz Grzegorz, Marek Cierpiał-Wolan. 2014. Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE (Structural changes in Podkarpacie agriculture in the decade of Poland's full membership in the EU). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 227-238.
 15. Tomczak Franciszek. 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (The family economy in agriculture: conditions and mechanisms of development). Warszawa: IRWiR PAN.
 16. Urban Roman. 1991. Udział rolnika w cenie żywności (The farmer's share in the price of food). Biuletyn Informacyjny ARR 6.
 17. Wigier Marek. 2013. Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie (The impact of agricultural policy on structural changes in agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (337): 3-19.
 18. Woś Augustyn. 2003. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza (Competitiveness of the Polish food sector. Synthesis).Warszawa: IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1484
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu