BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Title
Możliwości tworzenia autonomicznych regionów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii
Possibilities to Create Autonomous Energy Regions Using Renewable Energy Resources
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 47-52, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Autonomia lokalna, Wyniki badań, Produkcja energii
Renewable energy, Renewable energy sources, Local autonomy, Research results, Energy production
Note
JEL Classification: Q42
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena poziomu samowystarczalności energetycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Na poziomie województw przedstawiono produkcję energii elektrycznej, jej stosunek do energii zużytej, wielkość i dynamikę zmian produkcji energii odnawialnej w latach 2010-2016 oraz jej udział w produkcji ogółem. Scharakteryzowano autonomiczne regiony energetyczne, jako struktury pozwalające dążyć do samowystarczalności energetycznej. W badaniach i analizach posłużono się metodą porównawczą oraz zestawieniem poszczególnych kategorii według analizowanych wartości. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że ważną rolę w osiąganiu samowystarczalności energetycznej pełnić będą mikro i małe instalacje bazujące na lokalnych zasobach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the level of energy self-sufficiency at the regional and local level. At the level of voivodships, the production of electricity, its relation to the energy consumed, the volume and dynamics of changes in the production of renewable energy in 2010-2016 and its share in total production are presented. Autonomous energy regions have been characterized as structures allowing to strive for energy self-sufficiency. The tests and analyzes used a comparative method and a breakdown of individual categories according to the analyzed values. As a result of the conducted analyzes, it was found that an important role in achieving energy self-sufficiency will be performed by micro and small installations based on local resources.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). OJ L 140, 5.06.2009 r.
  2. Eurostat. 2017. Energy Statistic 2017 edition. Luxembourg: Eurostat.
  3. Gnutek Zbigniew. 2011. Wybrane aspekty użytkowania energii w rolnictwie (Selected aspects of energy use in agriculture). Inżynieria rolnicza 15 (9): 49-56.
  4. GUS. 2017. Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. (Energy from renewable sources in 2016). Warszaw: GUS.
  5. IEO (Instytut Energetyki Odnawialanej). 2013. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Synteza (National plan for the development of microinstallation of renewable energy sources by 2020. Synthesis). Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialanej.
  6. Jasiulewicz Michał. 2017. Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki (Implementation of an innovative pilot investment in the food processing industry and biogas plant in the field of bioenergy). Roczniki Naukowe SERIA XIX (2):89-94.
  7. SBF Polska PV. 2018. Raport SBF Polska PV 2018 (SBF Polska PV 2018 report). Warszawa: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV.
  8. https://bdl.stat.gov/BDL
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1493
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu