BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Związki pomiędzy sytuacją ekonomiczną a oddziaływaniem środowiskowym gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej
The Compounds between the Economic Situation and Environmental Impact of Agricultural Holdings in the European Union Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 59-64, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Analiza regresji, Wyniki badań
Arable farm, Regression analysis, Research results
Note
JEL Classification: Q12, Q50, Q56
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest zbadanie związków pomiędzy wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych a ich oddziaływaniem na środowisko. Badania przeprowadzono na grupie 23 krajów UE, które były członkami przynajmniej od 2004 roku. Zakres czasowy analiz dotyczył lat 2004-2015. Wykorzystano metodę analizy regresji w oparciu o dane panelowe. Stwierdzono, że korzystniejszej sytuacji ekonomicznej badanej grupy gospodarstw rolnych towarzyszy silniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Najsilniejszy relatywny wpływ na środowisko (z perspektywy presji materiałowej na środowisko) odnotowano dla inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to examine the compounds between economic results of agricultural holdings and their impact on the environment. The research was conducted on a group of 23 EU countries that have been members since at least 2004. The time scope of the analyses concerns the years 2004-2015. The study uses regression analysis based on panel data. It was found that the more favorable economic situation of the surveyed group of agricultural holdings is accompanied by a stronger negative impact on the environment. The strongest relative environmental impact (from the perspective of material pressure on the environment) was recorded for investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen Erling, Berien Elbersen, Frans Godedchalk, Davis Verhoog. 2007. Farming and the environment in the European Union - using agricultural statistics to provide farm management indicators. Journal of Environmental Management 82 (3): 353-362.
 2. Czyżewski Bazyli. 2017. Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Market treadmill in the European agriculture). Warszawa: PWN.
 3. Kuś Jan. 1995. Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie (The role of plant rotation in contemporary agriculture). Puławy: IUNG.
 4. Nemes Noémi. 2009. Comparative analysis of organic and non-organic farming systems: a critical assessment of farm profitability. Rome: FAO, https://pdfs.semanticscholar.org/ef02/8b1685941b84179 c466b05de7fe6d8c8a746.pdf, access April 2018.
 5. OECD. 2001. Environmental indicators for agriculture. Methods and results. Executive summary. Paris: OECD, http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/1916629.pdf, access March 2018.
 6. Piekut Kazimierz, Mirosław Machancki. 2011. Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN (Ecological and economic assessment of agricultural holdings based on the FADN data). Woda -Środowisko - Obszary wiejskie 11 (1): 203-219.
 7. Pretty Jules, Craig Brett, David Gee, Rachel Hine, Chris Mason, James Morison, Hans Raven, Matthew Rayment, Gert van der Bijl. 2000. An assessment of the total external costs of UK agriculture. Agricultural System 65 (2): 113-136.
 8. Rodriguez Elizabeth, Ryan Sultan, Amy Hilliker. 2004. Negative effects of agriculture on our environment. The Traprock 3: 8-32.
 9. Sadowski Arkadiusz. 2017. Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa - analiza ostatniego półwiecza (Nutrition and environmental functions of global agriculture - analysis of the last half-century). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.
 10. Wooldridge Jeffrey. 2002. Econometric analysis of cross section and panel data. London: MIT Press, https://jrvargas.files.wordpress.com/2011/01/wooldridge_j-_2002_econometric_analysis_of_cross_ section_and_panel_data.pdf.
 11. Wrzaszcz Wioletta. 2017. Farms' production and economic results difference in the environmental pressure. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 3-24.
 12. Zieliński Marek. 2016. Emisja gazów cieplarnianych a wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych (Greenhouse gas emissions and economic results of farms specializing in field crops). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1495
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu