BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska Izabela (University of Szczecin, Szczecin, Poland), Jedliński Mariusz (Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland), Marzantowicz Łukasz (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
Title
Logistic Support for a Rescue Operation in the Aspect of Minimizing the Ecological Footprint as an Environmental Requirement within Sustainable Development on the Example of a Natural Disaster
Wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w aspekcie minimalizacji śladu ekologicznego jako wymogu środowiskowego zrównoważonego rozwoju na przykładzie katastrofy naturalnej
Logistische Unterstützung bei Rettungsaktionen Unter dem Aspekt der Minimalisierung des Ökologischen Fussabdruckes als Einer Anforderung für die Nachhaltige Entwicklung des Umweltschutzes am Beispiel Einer Naturkatastrophe
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 355-370, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Katastrofa, Klęski żywiołowe, Ochrona środowiska, Logistyka
Sustainable development, Disaster, Natural disaster, Environmental protection, Logistics
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Celem rozważań jest przedstawienie koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Coraz większa presja wymogów środowiskowych wywierana na wszelką działalność logistyczną, w tym również tą, w formie wsparcia logistycznego, uzasadnienia atencję dla podjętej problematyki.
Metody: Wybór katastrofy naturalnej - jako płaszczyzny odniesienia koncepcji śladu ekologicznego - jest z kolei próbą zwrócenia uwagi, że wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w sytuacji katastrofy naturalnej, oprócz bezsprzecznie pozytywnej roli, również oddziałuje negatywnie na środowisko, które należy eksponować, czego przejawem będzie tworzenie instrumentów pomiaru i analizy, niezbędnych przy podejmowaniu działań, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania wsparcia logistycznego na środowisko. Ślad ekologiczny można uznać za taki instrument.
Wyniki: W oparciu o ogólną formułę śladu ekologicznego oraz jej metodykę przedstawioną w "Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014", utworzono formułę śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej.
Wnioski: Założenia koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej oparto na założeniach wsparcia logistycznego akcji ratunkowej oraz na założeniach koncepcji zasobowej i kosztów zewnętrznych wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of the considerations is to present the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster. Increasing pressure of environmental requirements placed on all logistic activities, including logistic support, justifies the attention drawn to the subject.
Methods: Selecting a natural disaster - as a reference for the concept of the ecological footprint - constitutes an attempt to draw attention to the fact that logistic support for a rescue operation in the case of a natural disaster - apart from an unquestionably positive role - also negatively affects the environment, which should be exposed, and this will be manifested by creation of measuring and analysing instruments necessary within undertaken activities aimed at minimalization of the negative impact of logistic support on the environment. The ecological footprint can be considered to be such an instrument.
Results: Based on the general formula of the ecological footprint and its methodology presented in "Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014", a formula of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster was created.
Conclusions: The assumptions of the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster were based on the assumptions of logistic support for a rescue operation and on the assumptions of the resource concept and external costs of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blanchard B.S., 2013. Logistics Engineering & Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River. ISBN: 0131246992 9780131246997
 2. Blanchard B.S., 2002. Logistics Requirements: Established from The Beginning, SOLETech, 5.1. http://www.sole.org/downloads/st_jan02.pdf
 3. Brown G.G., Vassiliou A.L., 1993. Optimizing disaster relief: real-time operational and tactical decision support, Naval Research Logistics, 40, 1, 1-23. Available on the Internet: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a576151.pdf (accessed on: 3 December 2017).
 4. Disaster Types and Impacts. Technical References, 339-344. Available on the Internet: http://www.taiwan921.lib.ntu.edu.tw/newpdf/wbchap24eng.pdf (accessed on: 04 July 2017).
 5. DOD Dictionary of Military and Associated Terms, April 2017. Available on the Internet: https://fas.org/irp/doddir/dod/dictionary.pdf (accessed on: 04 July 2017).
 6. EM-DAT. The International Disaster Database. Available on line: http://www.emdat.be/ (accessed on: 04 July 2017).
 7. Gu Q., Wang H., Zheng Y., Zhu J., Li X., 2015. Ecological footprint analysis for urban agglomeration sustainability in the middle stream of the Yangtze, River. Ecol. Model., 318, 86-99, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.07.022
 8. Hallegatte S., Przyluski V., 2010. The Economics of Natural Disasters: Concepts and Methods (December 1, 2010), World Bank Policy Research Working Paper No. 5507. Available on the Internet: https://ssrn.com/abstract=1732386
 9. Hollstein Ch., Himpel F., 2013. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw, LogForum 9 (1),21-25. Supply chain risk management.
 10. Hopwood B., Mellor M., O'Brien G., 2005. Sustainable development: Mapping different approaches. Sustainable Development, 13, 38-52, http://dx.doi.org/10.1002/sd.244
 11. Jones J., 2006. Integrated Logistics Support Handbook; McGraw-Hill Education, 3 edition.
 12. Kash T.J., Darling J.R., 1998. Crisis management: prevention, diagnosis and intervention, Leadership&Organization Development Journal, 19, 4, 179-186, http://dx.doi.org/10.1108/01437739810217151
 13. Kovacs G., Spens K.M., 2007. Humanitarian logistics in disaster relief operations, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37, 2, 99-114, http://dx.doi.org/10.1108/09600030710734820
 14. Kusters R., 2012. The design of a Logistic Support System How to reduce Life Cycle Costs with 54%? A White Paper on Logistic Support System, Edition 1, May 2012, Groenewout, the Netherlands. Available on the Internet: https://www.groenewout.com/wpcontent/uploads/2012/01/9024D221-WPThe-design-of-a-logistic-support-systemv1.0.pdf (accessed on: 12 May 2017).
 15. Leiras A., de Brito Jr. I., Peres E.Q., Bertazzo T.R., Tsugunobu H., Yoshizaki Y., 2014. Literature review of humanitarian logistics research: trends and challenges, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 4, 1, 95-130; http://dx.doi.org/10.1108/JHLSCM-04-2012-0008.
 16. Liu M.C., Li W.H., Zahng D., Su N., 2015. The calculation of equivalence factor for ecological footprints in China: A methodological note. Front. Environ, Sci. Eng., 9, 1015-1024, http://dx.doi.org/10.1007/s11783-014-0670-0
 17. Maintenance, Logistics, and Facilities Logistics Planning and Operations, NWSPD 30-31, 2017, Integrated Logistics Support Planning. Department of Commerce, National Oceanic &Atmospheric Administration, National Weather Service. NWSI 30-3102 November 3. Available on the Internet: http://www.nws.noaa.gov/directives/sym/pd03031002curr.pdf (accessed on: 2 Dec. 2017).
 18. Marzantowicz Ł., 2016. The preventive role of logistics in a disaster, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2, 173-184, http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.009
 19. NATO Logistics Handbook, 2012, November. Available on the Internet: http://www.nato.int/docu/logien/logistics_hndbk_2012-en.pdf. (accessed on: 12 May 2017).
 20. Nowak E., Nowak W., 2009. Basics of logistics in crisis situations with elements of logistic management, Łódź -Warszawa: SWSPiZ.
 21. Noy I., 2009. The macroeconomic consequences of disasters, Journal of Development Economics, 88, 2, 221-231; http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.02.005
 22. Pelling M., Özerdem A., Barakat S., 2002. The macro - economic impact of disasters, Progress in Development Studies, 2, 4, 283-305.
 23. Perry M., 2007. Natural disaster management planning, International Journal of Physical Distribution&Logistics Management, 37, 5, 409-433, http://dx.doi.org/10.1108/09600030710758455
 24. Pinzariu S., 2012. Logistic Support Planning Guidance for The National Military Contingents Participating in Multinational Peace Support Operations, Journal of Defense Resources Management, 3, 1(4), 153-160.
 25. Ransom D.S., 2002. Ransom logistics transformation - reducing the logistics footprint. U.S. Army War College. Available on the Internet: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a404441.pdf (accessed on: 12 May 2017).
 26. Szopik-Depczyńska K., Cheba K., Bąk I., Kiba-Janiak M., Saniuk S., Dembińska I., & Ioppolo G., 2017, The application of relative taxonomy to the study of disproportions in the area of sustainable development of the European Union, Land Use Policy, 68. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.013.
 27. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Geneva, Switzerland, 2009. Available on the Internet: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf (accessed on: 04 July 2017).
 28. Venetoulis J., Talberth J., 2008, Refining the ecological footprint; Environ. Dev. Sustain., 10, 441-469. Available on the Internet: http://web.natur.cuni.cz/fyziol5/kfrserver/global/pdf/VENETOULIS_ecological_footprint_refining_2008.pdf (accessed on: 12 May 2017).
 29. Waas T., Hugé J., Verbruggen A., Wright T., 2011. Sustainable Development: A Bird's Eye View, Sustainability, 3(10), 1637-1661, http://dx.doi.org/10.3390/su3101637.
 30. Wackernagel M., et al., 2005, National footprint and biocapacity accounts 2005: the underlying calculation method, Global Footprint Network: Oakland.
 31. Wackernagel M., Rees W.E., 1996. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, Gabriola Press New Society Publishing, B.C.
 32. Wackernagel M., Onisto L., Bello P., Linares A.C., Falfán I.S.L., García J.M., Guerrero A.I.S., Ma G.S.G., 1999. National natural capital accounting with the ecological footprint concept, Ecol. Econ., 29, 375-390, http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(98)90063-5
 33. Weihua L., Enze B., Liwei L., Wanying W., 2017. A Framework of Sustainable Service Supply Chain Management: A Literature Review and Research Agenda. Sustainability, 9, 421, http://dx.doi.org/10.3390/su9030421
 34. Wiedmann T., Barrett J., 2010. A Review of the Ecological Footprint Indicator-Perceptions and Methods, Sustainability, 2, 1645-1693, http://dx.doi.org/10.3390/su2061645.
 35. Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014. Global Footprint Network, Research&Standards Department, June 2014. Available on the Internet: http://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/NFA 2014 Guidebook 7-14-14.pdf (accessed on: 12 May 2017).
 36. Wu D., Liu J., 2016, Multi-Regional Input-Output (MRIO) Study of the Provincial Ecological Footprints and Domestic Embodied Footprints Traded among China's 30 Provinces, Sustainability, 8(12), 1345, http://dx.doi.org/10.3390/su8121345
 37. Yin Y., Han X., Wu S., 2017, Spatial and Temporal Variations in the Ecological Footprints in Northwest China from 2005 to 2014. Sustainability, 9(4), 597; http://dx.doi.org/10.3390/su9040597
 38. Yue S., Yang Y., Shao J., Zhu Y., 2016, International Comparison of Total Factor Ecology Efficiency: Focused on G20 from 1999-2013, Sustainability, 8(11), 1129; http://dx.doi.org/10.3390/su8111129
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu