BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batz Aglaya (Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg, Germany), Kunath Martin (Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg, Germany), Winkler Herwig (Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg, Germany)
Title
Discrepancies between Cluster Services and SMEs' Needs Constraining the Creation of a Culture of Innovation Amidst Industry 4.0
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
Diskrepanzen Zwischen Dienstleistungen der Clusterorganisationen und Nachfrage von KMU Beschränkend Aufbau Einer Innovationskultur im Kontext von Industrie 4.0
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 3, s. 387-405, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Keyword
Przemysł 4.0, Klastry, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Industry 4.0, Business cluster, Innovative character, Small business
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Sposób działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jak i ich innowacyjność jest związany z ich uczestnictwem w sieciach innowacji. Dlatego też MSP skłaniają się do dołączania się do klasterów, aby przyspieszyć swój proces innowacji, podążyć za dynamiką branży oraz zwiększyć prawdopodobieństwa swojego dostępu do zewnętrznych zasobów i wiedzy. W efekcie, promocja atmosfery współpracy poprzez wspieranie synergii między menadżerami klastru oraz MSP sprzyja tworzeniu kultury innowacyjności. Dodatkowo, rozprzestrzenianie się nowych technologii, szczególnie w obszarze Industry 4.0., sprzyja współpracy, przyspiesza rozwój innowacyjności oraz stwarza nowe wyzwania przez MSP. Jednak z drugiej strony takie postępowania ujawnia różnice pomiędzy ofertą (klastery) a popytem (MSP), mogące opóźnić tworzenie kultury innowacyjności oraz pokazuje punkty krytyczne, w których zarówno klastery jak i MSP mogłyby zyskać przy prawidłowemu współdziałaniu.
Metody: Analizie i ocenie poddano 120 praktycznych przypadków dotyczących wyznaczników innowacyjności. W oparciu o ta analizę, zaproponowano koncepcję tworzenia kultury innowacyjności. Dodatkowo w celu lepszego wglądu w relacje tworzenie kultury innowacyjności między klasterami a MSP, przeprowadzono odpowiednie badania empiryczne.
Wyniki: Analiza opisowa wykazało istotne problemy komunikacyjne i różnice pomiędzy organizacjami klasterowymi a MSP. Dodatkowo zrozumienie MSP odnośnie wymagań do budowy kultury innowacyjności jest raczej niskie. Chociaż organizacje klasterowe są ukierunkowane do dostarczania usług wspierających procesy innowacyjności ich członków, to jest zauważalna istotna różnica pomiędzy podażą i popytem w obrębie wszystkich faz zdefiniowanym w koncepcji.
Wnioski: Menadżerowie klastru mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu innowacyjności poprzez dostosowanie oferowanych usług do zapotrzebowania na każdym etapie procesu innowacyjności. Co więcej, zwrócono uwagę na niezgodność pomiędzy podażą (klastru) a popytem (MSP) ograniczającą tworzenie kultury innowacyjności, szczególnie podkreślając problemy komunikacyjne. W związku z tym integracja kanałów komunikacyjnych ma kluczowy wpływ na zwiększenie kultury innowacyjności szczególnie w obrębie MSP. Podkreślono konieczność dalszych badań poszczególnych elementów w obrębie Industry 4.0 w celu zdefiniowania cech charakterystycznych kanałów komunikacyjnych, w szczególności wspierających akwizycję, asymilację i transformację wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy w innowację. (abstrakt oryginalny)

Background: SMEs performance and their innovativeness are associated to their participation in innovation networks. Thus, SMEs tend to join clusters aiming to accelerate their process of innovation, catch up with the dynamics of the industry and increase their probability to access external knowledge and resources. Consequently, promoting a collaborative atmosphere by boosting the synergies between cluster managers and SMEs will foment a culture of innovation. Moreover, the inclusion of new technologies, and especially the advent of industry 4.0, is facilitating collaboration, while at the same time accelerating the development of innovation outcomes and setting new challenges for SMEs. This contribution identifies discrepancies between offer (clusters) and demand (SMEs), hindering the creation of a culture of innovation and highlights critical points, where both SMEs and Clusters, may gain from a proper interaction.
Methods: 120 empirical studies analyzing innovation determinants have been evaluated. Based on these determinants and stressing the importance of SMEs participating in collaborative-networked innovation actions, a concept for supporting the creation of a culture of innovation is proposed. This concept is enhanced by exploring potential benefits of industry 4.0 technologies supporting the acquisition, assimilation and transformation of knowledge into innovation. Additionally, in order to gain an insight about the interrelation between clusters and SMEs towards the creation of an innovation culture, an empirical study has been conducted.
Results: The descriptive analysis shows that communication problems and discrepancies between cluster organizations and SMEs are evident. Moreover, the understanding of SMEs on the requirements for building an innovation culture is rather low. Although cluster organizations tend to generate services supporting their members' innovation processes, a gap between offer and demand is observable among all phases defined in the concept.
Conclusions: we suggest that cluster managers could play a more preponderant role as orchestrators of innovation by adjusting their services to the requirements of each innovation process phase. Moreover, this work highlights inconsistencies between offer (clusters) and demand (SMEs) constraining the creation of a culture of innovation, particularly stressing communication problems. Hence, the integration of innovative communication channels, having the potential to increase the effectiveness of communication strategies between cluster managers and SMEs, are key for facilitating a culture of innovation in organizations, especially in SMEs. In this case, we suggest exploring different elements around the industry 4.0 in order to define the characteristics of such communication channels, particularly those supporting the acquisition, assimilation and transformation of internal and external knowledge into innovation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed P.K., 1998. Culture and climate for innovation. European Journal of Innovation Management 1, 1, 30-43. http://dx.doi.org/10.1108/14601069810199131
 2. Argote L., Ingram P. 2000. Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. Organizational behavior and human decision processes 82, 1, 150-169. http://dx.doi.org/10.1006/obhd.2000.2893
 3. Barczak G., Griffin A., Kahn K.B., 2009. Perspective: trends and drivers of success in NPD practices: results of the 2003 PDMA best practices study*. Journal of product innovation management 26, 1, 3-23. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009.00331.x
 4. Baum G., 2013. Innovationen als Basis der nächsten Industrierevolution [Innovation as basis for next industry revolution]. In: Industrie 4.0. Springer, 37-53. Online ISBN 978-3-642-36917-9. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36917-9_3
 5. Berkhout A.J., Hartmann D., van der Duin P., Ortt R., 2006. Innovating the innovation process. International Journal of Technology Management 34, 3-4, 390-404. https://doi.org/10.1504/IJTM.2006.009466
 6. Botthof A., Hartmann E.A., 2014. Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0. [Future of work in Industry 4.0] Springer. ISBN 978-3-662-45915-7 (eBook), http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45915-7
 7. Bougrain F., Haudeville B., 2002. Innovation, collaboration and SMEs internal research capacities. Research Policy 31, 5, 735-747. http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00144-5
 8. Brettel M., Chomik C., Flatten T.C., 2015. How organizational culture influences innovativeness, proactiveness, and risktaking: Fostering entrepreneurial orientation in SMEs. Journal of Small Business Management 53, 4, 868-885. http://dx.doi.org/10.1111/jsbm.12108
 9. Buhr D., 2015. Soziale Innovationspolitik für die Industrie 4.0. [Innovation politics for Industry 4.0] Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts-und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN: 978-3-95861-123-8 Internet: http://library.fes.de/pdffiles/wiso/11302.pdf
 10. Cassiman B., Veugelers R., 2006. In search of complementarity in innovation strategy: Internal R&D and external knowledge acquisition. Management science 52, 1, 68-82. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1050.0470
 11. Chesbrough H., Prencipe A., 2008. Networks of innovation and modularity: a dynamic perspective. International Journal of Technology Management 42, 4, 414-425. http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2008.019383
 12. Cooper R.G., 1990. Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Business Horizons 33, 3, 44-54.
 13. Deuse J., Weisner K., Hengstebeck A., Busch F., 2015. Gestaltung von Produktionssystemen im Kontext von Industrie 4.0. [Creation of production systems regarding Industry 4.0]. In: A. Botthof and E.A. Hartmann, eds., Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0. Springer Berlin Heidelberg, 99-109. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45915-7_16
 14. Donnet T., Keast R.L., Pickernell D., 2010. Up the junction? Exploiting knowledge-based development through supply chain and SME cluster interactions. Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level Approaches, 179-195. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-61520-721-3.ch011
 15. Dorst W., 2012. Fabrik- und Produktionsprozesse der Industrie 4.0 im Jahr 2020 [Factory and production processes of Industry 4.0 in 2020]. IM : die Fachzeitschrift für Information Management und Consulting. 27, 3, 34-38.
 16. Dougherty D., Hardy C., 1996. Sustained product innovation in large, mature organizations: Overcoming innovation-toorganization problems. Academy of Management Journal 39, 5, 1120-1153.
 17. Edwards T., Delbridge R., Munday M., 2005. Understanding innovation in small and medium-sized enterprises: a process manifest. Technovation 25, 10, 1119-1127. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2004.04.005
 18. Fitzgerald R., 2015. Membership Categorization Analysis. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. http://dx.doi.org/10.1002/9781118611463/wbielsi018
 19. Gassmann O., Enkel E., Chesbrough H., 2010. The future of open innovation. R&d Management 40, 3, 213-221. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00605.x
 20. Gorecky D., Schmitt M., Loskyll M., Zühlke D., 2014. Human-machine-interaction in the industry 4.0 era. 2014 12th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 289-294. http://dx.doi.org/10.1109/INDIN.2014.6945523
 21. Gronum S., Verreynne M.-L., Kastelle T., 2012. The role of networks in small and medium-sized enterprise innovation and firm performance. Journal of Small Business Management 50, 2, 257-282. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2012.00353.x
 22. Hartmann E.H., 2013. TPM: effiziente Instandhaltung und Maschinenmanagement. [Efficient machine management]. Vahlen, 2013.
 23. Henning K., 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0.
 24. Henning K., 2014. Industrie 4.0 und Smart Services. In: Brenner W., Hess T. (eds) Wirtschaftsinformatik in Wissenschaft und Praxis. Business Engineering. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54411-8_19
 25. Johannessen J.-A., Olsen B., 2009. Systemic knowledge processes, innovation and sustainable competitive advantages. Kybernetes 38, 3-4, 559-580. http://dx.doi.org/10.1108/03684920910944795
 26. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J., 2013. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, acatech -- National Academy of Science and Engineering, München, April 2013. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_final_report.pdf
 27. Kagermann P.D.H., 2015. Change Through Digitization-Value Creation in the Age of Industry 4.0. In: H. Albach, H. Meffert, A. Pinkwart and R. Reichwald, eds., Management of Permanent Change. Springer Fachmedien Wiesbaden, 23-45. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05014-6_2
 28. Kieninger M., Michel U., Mehanna W., 2015. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmenssteuerung [Influence of digisalizatin on company management], in: Controlling im digitalen Zeitalter, Schäffer-Poeschel Verlag.
 29. Kohl H., Galeitzke M., Steinhöfel E., Orth R., 2015. Strategic Intellectual Capital Management as a Driver of Organisational Innovation. http://dx.doi.org/10.1504/IJKL.2015.071622
 30. Kreutzer R.T., Land K.-H., 2016. Big Data und Technologie-Treiber der Informations-Revolution auf Unternehmensseite und Beschleuniger des Zeitalters der Kooperation. In: Digitaler Darwinismus. Springer, 119-160. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-11306-3_3
 31. Madrid-Guijarro A., Garcia D., Van Auken H., 2009. Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management 47, 4, 465-488. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2009.00279.x
 32. Manion M.T., Cherion J., 2009. Impact of Strategic Type on Success Measures for Product Development Projects. Journal of Product Innovation Management 26, 1, 71-85. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009.00335.x
 33. Meroño-Cerdan A.L., López-Nicolas C., 2013. Understanding the drivers of organizational innovations. The Service Industries Journal 33, 13-14, 1312-1325. http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2013.815736
 34. Nieves J., Quintana A., Osorio J. 2016. Organizational knowledge and collaborative human resource practices as determinants of innovation. Knowledge Management Research & Practice 14, 3, 237-245. http://dx.doi.org/10.1057/kmrp.2014.26
 35. Nonaka I., 2005. Knowledge management: critical perspectives on business and management. Taylor & Francis.
 36. Nonaka I., Takeuchi H., 1995. The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press., ISBN 0-19-509269-4
 37. Obermaier R., ed. 2016. Industrie 4.0 als unternehmerische Gestaltungsaufgabe [Industry 4.0 as management goals]. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-08165-2_12
 38. O'Regan N., Ghobadian A., Sims M., 2006. Fast tracking innovation in manufacturing SMEs. Technovation 26, 2, 251-261. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2005.01.003
 39. Purcell R., Mcgrath F., 2013. The Search for External Knowledge. Electronic Journal of Knowledge Management 11, 2.
 40. Rammer C., Czarnitzki D., Spielkamp A., 2009. Innovation success of non-R&Dperformers: substituting technology by management in SMEs. Small Business Economics 33, 1, 35-58. http://dx.doi.org/10.1007/s11187-009-9185-7
 41. Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A., 2011. Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of business Venturing 26, 4, 441-457. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.12.002
 42. Sauter R., Bode M., and Kittelberger D. 2015, Wie Industrie 4.0 die Steuerung der Wertschöpfung verändert [How does Industry 4.0 change management ofvalue chain].
 43. Scheer A.-W. 2012. INDUSTRIE 4.0 - "Industrierevolution 4.0 ist mit weitreichenden organisatorischen Konsequenzen verbunden!" [Industry revolution 4.0 und ist consequences]. - Eine Bestandsaufnahme von Prof. Dr. Dr. h.c.mult. August-Wilhelm Scheer. IM+io 27, 3, 10-12. http://docplayer.org/30391493-Industrie-4-0-wie-sehenproduktionsprozesse-im-jahr-2020-aus.html
 44. Schlick J., Stephan P., Loskyll M., Lappe D., 2014. Industrie 4.0 in der praktischen Anwendung [Industy 4.0 in practise]. In: Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik. Springer, 57-84. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04682-8_3
 45. Schmiele A., 2012. Drivers for international innovation activities in developed and emerging countries. The Journal of Technology Transfer 37, 1, 98-123. http://dx.doi.org/10.1007/s10961-011-9221-z
 46. Smith M., Busi M., Ball P., Van Der Meer R., 2008. Factors influencing an organisation's ability to manage innovation: a structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management 12, 04, 655-676. http://dx.doi.org/10.1142/S1363919608002138
 47. Spath D., Ganschar O., Gerlach S., Hämmerle M., Krause T., Schlund S., 2013. Produktionsarbeit der Zukunft-Industrie 4.0 [Production in future of Industry 4.0]. Fraunhofer Verlag Stuttgart.
 48. Tsai W., 2001. Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. Academy of management journal 44, 5, 996-1004. http://dx.doi.org/10.5465/3069443
 49. Van de Vrande V., De Jong J.P., Vanhaverbeke W., and De Rochemont M. 2009. Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation 29, 6, 423-437. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.001
 50. Van Wijk R., Jansen J.J., Lyles M.A., 2008. Inter-and intra-organizational knowledge transfer: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences. Journal of management studies 45, 4, 830-853. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00771.x
 51. Weßels D., 2014. Zukunft der Wissens- und Projektarbeit Neue Organisationsformen in vernetzten Welten [Future of projects of new organisation forms in network wolrd]. Symposion Publishing, Düsseldorf. ISBN 978-3-86329-620-9
 52. Weyer S., Schmitt M., Ohmer M., Gorecky D., 2015. Towards Industry 4.0 - Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. IFAC-PapersOnLine 48, 3, 579-584. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.143
 53. Zeng S.X., Xie X.M., Tam C.M., 2010. Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation 30, 3, 181-194. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2009.08.003
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.286
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu