BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Title
Zdrowie jako czynnik strukturalny kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa Zachodniopomorskiego
Health as the Main Structural Component of Human Capital on Rural Areas in Zachodniopomorskie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 78-83, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zdrowie, Obszary wiejskie, Zróżnicowanie przestrzenne, Wyniki badań, Kapitał ludzki
Health, Rural areas, Spatial differentiation, Research results, Human capital
Note
JEL Classification: J24, I15
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie poziomu i ocena przestrzennego rozkładu kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze jakości zdrowia na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W analizie wykorzystano wybrane metody taksonomii wielokryterialnej do oszacowania indeksu syntetycznego WSKLz oraz metody aglomeracyjne do grupowania obiektów o względnie jednorodnej strukturze wewnętrznej. Przyjęto założenie, że występuje współzależność pomiędzy poziomem kapitału zdrowotnego WSKLz a typem gminy wyodrębnionej w procedurze Dynamic clouds clustering Diday's ze względu na struktury składowe poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według typologii Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW). Uzyskane wyniki wskazują na nierównomierny rozkład kapitału zdrowotnego, nie dają jednak podstaw do przyjęcia weryfikowanej hipotezy. Badaniem objęto obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego zdefiniowane zgodnie z kryterium administracyjnym GUS, jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. Głównym źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS i etap I MROW.(abstrakt oryginalny)

The paper aimed to examine the level and asses the spatial distribution of human capital defined in the area of health quality in rural areas of the West Pomeranian province. The selected methods of multicriteria taxonomy to estimate the synthetic index HCSIh and agglomeration methods for grouping objects with a relatively homogeneous internal structure were used. It was assumed the correlation between the level of health capital HCSIh and the type of commune separated due to the component of the level of socio-economic development according to the MROW typology. The obtained results indicate uneven distribution of health capital, but they do not give grounds for accepting the verified hypothesis. The study covered rural areas of the West Pomeranian province, defined according to the CSO administrative criterion as rural and rural-urban communes. The Central Statistical Office Local Data Bank and the Monitoring of rural areas development data were the main source.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domański Stanisław Ryszard. 1990. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa: SGPiS.
 2. Fägerlind Ingemar. 1975. Formal education and adult earnings. Stockholm: Almqvist &Wicksell International.
 3. Galama Titus J., Hans van Kippersluis. 2013. Health inequalities through the lens of health-capital theory: issues, solutions, and future directions. [In] Health and inequality, ed. Pedro Rosa Dias, Owen O'Donnell, 263-284. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 4. García-Gómez Pilar, Hans van Kippersluis, Owen O'Donnell, Eddy van Doorslaer. 2013. Long-term and spillover effects of health shocks on employment and income. Journal of Human Resources 48 (4): 873-909.
 5. Hause John C. 1972. Earnings profile: Ability and schooling. Journal of Political Economy 80 (3/2): S108-S138.
 6. Klonowska-Matynia Maria. 2017. Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce (Educational factors and spatial distribution of human capital in rural areas in Poland). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 327 (1): 107-127.
 7. Luthans Fred. Luthans Kylie W. Luthans Brett C. 2004. Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Business Horizons 47 (1): 45-50.
 8. McDonald Scott, Jennifer Roberts. 2002. Growth and multiple forms of human capital in an augmented Solow model: a panel data investigation. Economics Letters 74 (2): 271-276.
 9. Mincer Jacob. 1958. Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy 66 (4): 281-302.
 10. Mushkin Selma J. 1962. Health as an investment. Journal of Political Economy 70 (5/Part 2): 129-157.
 11. Nowak Edward. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych (Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects). Warszawa: PWE.
 12. Rosner Andrzej. Stanny Monika. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I (Monitoring of rural areas development. Stage I). Warszawa: FEFRWP, IRWiR PAN.
 13. Smith James P. 1999. Healthy bodies and thick wallets. Journal of Economic Perspectives 13 (2): 145-166.
 14. Stanny Monika. 2014. Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi (Territorial differentiation of selected population problems in the context of socio-economic development of the Polish countryside). Studia Ekonomiczne 167: 9-21.
 15. Taubman Paul. Terence Wales. 1974. Higher education and earnings. Cambridge, New York: National Bureau of Economic Research.
 16. UNDP. 2007. Measuring Human Development. A Primer. Guidelines and tools for statistical research analysis and advocacy. Bangkok: UNDP, http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacifc/ thailand/ThAiLAND_2007_en.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1499
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu