BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych (SSE ) na spójność terytorialną regionu
The Impact of Special Economic Zones on the Territorial Cohesion of Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 84-89, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Region, Rozwój demograficzny, Wyniki badań, Przekształcenia strukturalne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Special economic zones, Region, Demographic development, Research results, Structural transformation, Social economic development
Note
JEL Classification: R12
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań było ustalenie, czy specjalne strefy ekonomiczne są skutecznym instrumentem polityki gospodarczej wpływającym na spójność terytorialną regionu. Spójność terytorialną w regionach rozważano w aspekcie demograficznym i społeczno-gospodarczym. Opierając się na wybranych wskaźnikach rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego w latch 2005, 2010 i 2015, przedstawiono relacje między obszarami włączonymi do SSE i obszarami poza SSE w regionie. Analiza poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego między tymi obszarami w regionie wykazała duże różnice, szczególnie w aspekcie społeczno-gospodarczym. Stwierdzono, że obszary włączone SSE w dużym stopniu wyprzedzają obszary bez SSE pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także sąsiedztwo dynamicznie rozwijających się obszarów zaczyna stymulować szybszy rozwój obszarów poza SSE. Oznacza to, że w dłuższym okresie SSE mogą wpływać na kształtowanie spójności terytorialnej regionu.(abstrakt oryginalny)

The main research goal was to obtain an answer whether special economic zones (SEZ) are an effective economic policy instrument in obtaining better territorial cohesion of a region. Territorial cohesion in regions was considered with a demographic and socio-economic aspect. Based on selected demographic and socioeconomic development indicators for 2005, 2010 and 2015, relations between areas included in SEZ and areas outside SEZ in a region are presented. An analysis of the demographic and socio-economic development level between such areas in the regions has shown significant differences, especially in the socio-economic aspect. It was found that areas included in the SEZ are to a significant extent ahead of areas without SEZ in terms of the socio-economic development level, while the vicinity of dynamically developing areas begins to stimulate faster development of areas outside of SEZ. This indicates that over a longer perspective SEZ may influence the territorial cohesion of a region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blakley Edward J. 2009. Planning local economic development. Theory and practice. Sydney: Sage Publications, Incorporations.
  2. Friedman Milton. 1966. The methodology of positive economics. [In] Essays in positive economics, ed. M. Friedman, 3-16. Chicago: University Press of Chicago.
  3. Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typology of country division due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-326.
  4. Grzeszczak Jerzy. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej (The poles of growth and forms of polarized space). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
  5. MR (Ministerstwa Rozwoju). 2016. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Raport , stan na 31 grudnia 2015 r. (Information on the implementation of the Act on Special Economic Zones. Report, as of December 31, 2015 ).Warszawa: Ministwersytwo Rozwoju.
  6. Myrdal Gunnar. 1958. Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte (Theory of economics and economically undeveloped countries). Warszawa: PWN.
  7. Pastusiak Radosław, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski. 2016. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo (The impact of special economic zones on the economy and society). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Act of October 20, 1994 on special economic zones). Dz.U. 1994 nr 123, poz. 600.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1500
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu