BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bischoff Anna
Title
Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE
The Cooperation in the Exchange of tax Information between Poland and Other EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 286-301, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Podatki, Wymiana informacji, Administracja skarbowa
Taxes, Information exchange, Treasure administration
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wymiany informacji podatkowej między Polską oraz państwami UE. Przedstawiona została podstawa prawna, narzędzia, struktura oraz intensywność wymiany informacji podatkowej. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych uzyskanych z BWIP w Koninie oraz informacji zawartych w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej w ramach programu Fiscalis 2013. Uwzględnione zostały także informacje zawarte w raportach z kontroli przeprowadzanych przez NIK w latach 2009-2015. Organy administracji podatkowej posiadają narzędzia umożliwiające wymianę informacji w sposób efektywny i usystematyzowany. W badanym okresie wymiana informacji podatkowych ulegała intensyfikacji. Pracownicy polskiej administracji skarbowej wystosowali znacząco więcej zapytań o udzielenie informacji podatkowej, niż ich otrzymali od przedstawicieli państw UE. Wymiana ta jedynie w niewielkim stopniu przyczyniła się do zapobiegania przestępstwom podatkowym. Konieczne jest więc wprowadzenie rozwiązań systemowych, ograniczających nadużycia podatkowe na skalę międzynarodową. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problem of the exchange of tax information between Poland and EU countries. Study presents legal basis, tools, structure and intensity of the exchange of tax information. It was based on statistical data obtained from BWIP in Konin and the data contained in the report prepared for the European Commission in the framework of the Fiscalis 2013 program. Study also includes information collected in the reports of the inspections carried out by the NIK in the period of 2009-2015. Study shows that Polish tax authorities have access to the tools allowing to exchange tax information in an efficient and systematic way. During the analyzed period, the exchange of tax information had intensified. Employees of Polish tax administration issued significantly more requests for tax information than they received from representatives of the EU countries. This exchange only to a limited extent contributed to the prevention tax evasion. It is therefore necessary to introduce system solutions reducing tax fraud on an international scale. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GIEDEROWICZ S.: Opinia do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Kancelaria Sejmu, Biuro Legislacyjne, Warszawa, 2013.
 2. Invitation to tender TAXUD/2013/AO-03, Intra muros consultancy services for European Union IT systems and applications in the customs, excise and taxation areas, European Comisson, Directorate General for Taxation and Customs Union, Bruksela.
 3. Taxation: Anti-fraud network EUROFISC starts operational work 2011, Taxation and Customs Union DG, European Commission, Bruksela.
 4. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, Final Report, TAXUD/2015/CC/131 2016, Institute for Advanced Studies, Warszawa, 2015.
 5. Informacja o wynikach kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowania zaległości w VAT. Nr ewid. 16/2010/P09023/KBF. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów, Warszawa, 2010.
 6. Annual Activity Report, Ref. Ares(2015)1407844 - 31/03/2015. European Comisson, Directorate General for Taxation and Customs Union, Bruksela, 2015.
 7. KUSIAK-WINTER R.: Współpraca Transgraniczna w administracji publicznej. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria: e-Monografie nr 70, Wrocław, 2015.
 8. Final evaluation of the Fiscalis 2013 programme, Final report. Ramboll Management Consulting AS, European Commission, Bruksela, 2014.
 9. Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług. Nr ewid. 17/2014/P/13/042/KBF, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2014.
 10. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Nr ewid. 24/2016/P/15/011/KBF, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2016.
 11. RACZKOWSKI K.: Eurofisc - zdecentralizowana sieć współpracy w dziedzinie podatku VAT 2011, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa, 2011.
 12. Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Transfer Pricing Alert KPMG, 2016.
 13. First Report of the Commission AEFI expert group on the implementation of Directive 2014/107/EU for automatic exchange of financial account information, Directorate-General for Taxation and Customs Union, European Commission, Bruksela, 2015.
 14. SZCZEPANKIEWICZ E., SIMON A.: Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie skarbowej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2012.
 15. Commission Staff Working Papers on Fiscalis 2020 programme, progress Report for 2014, Directorate-General for Taxation and Customs Union, European Commission, Bruksela, 2014.
 16. Administracja Podatkowa - profesjonalna, nowoczesna, przyjazna, publikacja Ministerstwa Finansów, edycja 2013, 2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu