BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziwulski Jacek (Politechnika Lubelska)
Title
Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie
Impact of the Level and Quality of Employees' Knowledge on Human Capital Management in a Service Organization on a Selected Example
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 7-18, rys., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Pracownicy wiedzy, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Przedsiębiorstwo usługowe, Wiedza w organizacji
Knowledge workers, Human Capital Management, Service enterprise, Knowledge in organization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji wiedzy. Zidentyfikowano składowe kapitału ludzkiego najbardziej istotne dla obszaru zarządzania wiedzą. Wskazano najistotniejsze elementy zarządzania organizacjami w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected concepts of defining and structuring knowledge. The components of human capital most important for the area of knowledge management have been identified. The most important elements of managing organizations in the future were indicated, with particular emphasis on intangible assets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 2. Drucker P, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Forlicz S., Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 4. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 6. Harasim W., Dziwulski J., Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015.
 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 8. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010.
 9. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Stec A., Wybrane elementy zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie Tesco, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Jacka Dziwulskiego, Politechnika Lubelska, Wydział Zarzadzania, Lublin 2017.
 13. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 14. Żabiński L., Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 15. Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu