BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - analiza porównawcza
Insolvency of Enterprises and Households - Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 19-31, tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Niewypłacalność, Gospodarstwa domowe, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Budżet gospodarstwa domowego, Analiza porównawcza
Insolvency, Households, Company insolvency, Budgets of households, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było zebranie badań dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na podstawie literatury krajowej i międzynarodowej. Stwierdzono, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa łączy podatność na zjawisko niewypłacalności. Mimo, że różnią się od siebie w sensie podmiotowości, to jednak funkcjonują w tym samym otoczeniu. Gospodarstwa domowe, są bardzo zróżnicowane, rozdrobnione i jest ich znacznie więcej niż przedsiębiorstw. W obu wypadkach niewypłacalność jest determinowana wieloma zmiennymi, a nie jest tylko funkcją dochodu. Ponadto niewypłacalność jest zjawiskiem stopniowalnym, nie pojawia się od razu i nagle, dlatego też, rozwój badań i dopracowanie metodyki pozwala na predykcję tego zjawiska i rozpoznanie czynników sygnalizujących o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Wśród determinant niewypłacalności wspólnych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych należy zaliczyć problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jest to skutek innych problemów finansowych tych podmiotów, a szczególnie poziomu i struktury zadłużenia, które nie zawsze jest dopasowane do możliwości płatniczych przedsiębiorcy, czy przeciętnego człowieka. Problem nadmiernego zadłużenia i złej jego struktury współcześnie wydaje się problemem ogólnoświatowym, dotyczącym w szczególności państw wysoko rozwiniętych, cechujących się wysokim poziomem dobrobytu mieszkańców i przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to collect research on insolvency of enterprises and households based on national and international literature. It was found that households and enterprises combine vulnerability to the phenomenon of insolvency. Although they differ from each other in the sense of subjectivity, they function in the same environment. Households are very diverse, fragmented and there are many more than enterprises. In both cases, insolvency is determined by many variables, and is not just a function of income. In addition, insolvency is a gradual phenomenon, does not appear immediately and suddenly, therefore, the development of research and refinement of the methodology allows the prediction of this phenomenon and identification of signaling factors about the emerging danger. Among the insolvency determinants common for enterprises and households, the problem of timely payment of liabilities should be included. This is the result of other financial problems of these entities, especially the level and structure of debt, which is not always matched to the payment options of the entrepreneur or the average person. The problem of over-indebtedness and its poor structure currently seems to be a global problem, in particular for highly developed countries characterized by a high level of welfare of residents and entrepreneurs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antala R. M., Sumandea-Simionescu I. (2015) Possible solutions to the question of insolvency - empirical analysis regarding the degree of exposure of the solvency of Romanian insurance companies. Procedia Economics and Finance 32 pp. 376 - 382.
 2. Antonowicz P. (2011) Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej i stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62.
 3. Bancel F., Mittoo U. R., [2010] Financial Flexibility and the Impact of Global Financial Crisis: Evidence from France. Dostęp: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1587302 z dnia 10.11.2017
 4. Bruinshoofd A., Kool C., (2002)The Determinants of Corporate Liquidity in the Netherlands. Long run targets and short run buffer stock dynamics in an error correction framework. Dostęp: http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid%3Acefed64c-9ac7-4396-abe9- 393b10fb812f/ASSET1/ z dnia 11.11.2017.
 5. Campello M., Giambona E., Graham J. R., Harvey C.R., Liquidity Management and Corporate Investment During a Financial Crisis.
 6. Canner G.B., Luckett C.A., Consumer Debt Repayment Woes. Insights from Household Survey, "Journal of Retail Banking" 1990, nr 12 (1), s. 55-62.
 7. Carson J., Hoyt R. (2000) Evaluating the risk of life insurer insolvency: implications from the US for the European Union. Journal of Multinational Financial Management 10 pp. 297-314.
 8. De Vaney S.A., Lytton R.H., Household Insolvency: a Review of Household Debt Repayment, Delinquency and Bankruptcy, "Financial Service Review" 1995, nr 4 (2), s. 137-156.
 9. Fabling R. Grimes A. (2005) Insolvency and economic development: Regional variation and adjustment. Journal of Economics and Business 57 (4), pp. 339-359.
 10. Gajda T., Jurkiewicz D., (2010) Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych) Ubezpieczenia w sektorze MSP 2007-2010, Wiadomości ubezpieczeniowe.
 11. Georgescua I., Baciub E. (2014) The effect of economic crisis on eastern european insolvency. The effect of economic crisis on eastern european insolvency. Procedia Economics and Finance 15, pp. 784 - 791 dostęp: www.sciencedirect.com z dnia 08.11.2017.
 12. Kupis P. Dysfunkcje postępowań upadłościowych - perspektywa wierzycieli. Ochrona rzeczywistego poziomu praw wierzycieli. Biuletyn PTE 2/2017.
 13. Lea S., Webley P., Walker C., Economic Socialization and Credit Use, "Journal of Economic Psychology" 1995, vol. 16, Iss. 4, s. 681-701.
 14. Mironiuc M., Taran A. (2015) The significance of financial and non-financial information in insolvency risk detection 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM Procedia Economics and Finance 26 pp. 750 - 756 dostęp: www.sciencedirect.com z dnia 09.11.2017.
 15. Masiukiewicz P. (2016)Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie. Ochrona praw wierzycieli. Biuletyn PTE, 4/2016.
 16. Monokroussos P., Gortsos Ch. (ed), (2017), Existing Corporate and Household Insolvency Frameworks: Characteristics, Weaknesses and Necessary Reforms, w: Pagratis S., Lolou Ch., Nikolaos Vettas N., Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency, Palgrave Macmillan.
 17. Porada-Rochoń M., Franc-Dąbrowska J., Suwała R. (2017) Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: A Model Approach, World Journal of Applied Economics 2017, 3(1), s. 21-37.
 18. Sullivan C., Fisher R.M., Consumer Credit Delinquency Risk. Characteristic of Consumers who Fall Behind, "Journal of Retail Banking" 1988, nr 10 (3), s. 53-64.
 19. Świecka B. (2009), Bankructwa gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 20. Świecka B. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomicznospołeczna, Difin, Warszawa.
 21. Zajączkowski S., Żochowski D., Obciążenie gospodarstw domowych spłata długu - rozkłady i stress testy, [w:] J. Osiński, D. Tymoczko, P. Wyczański (red.), Raport o stabilności systemu finansowego 2006,.), NBP, Warszawa, maj 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu