BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich
The Risk of Loss of Liquidity and the Possibility of Insurance Claims in Dairy Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 32-42, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Przedsiębiorstwo spółdzielcze, Spółdzielczość mleczarska, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Kredyt kupiecki
Cooperative company, Cooperative creameries, Enterprises financial liquidity, Trade credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie ryzyka utraty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich z punktu widzenia możliwości uzyskania ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Dla ukazania istotności informacji finansowej dla procesu decyzyjnego ubezpieczyciela przeprowadzono badanie 40 największych spółdzielni mleczarskich. Okres badawczy obejmował lata 2011 - 2014. Zastosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, polegających na wnikliwym badaniu podmiotów pod względem płynności finansowej pozwoliło na skuteczną ocenę możliwości ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Spółdzielnie mleczarskie o niskich aktywach trwałych, zainteresowane zewnętrzną formą ograniczania ryzyka finansowego poprzez ubezpieczenie wierzytelności handlowych, w większości przypadków zostały negatywnie ocenione z punktu widzenia możliwości otrzymania takiego ubezpieczenia. Ilość spółdzielni o nienagannej płynności finansowej, które zostały pozytywnie ocenione w procesie przyznania limitu kredytowego przez zakład ubezpieczeń wahała się od 9 do 13 w zależności od badanego roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to determine the risk of liquidity loss dairy cooperative society from the point of view of the possibility of obtaining trade credit insurance. To show the relevance of financial information for the decision-making process of the insurer's largest dairy cooperative, 40 study was carried out. Research period covered the years 2011-2014. The use of appropriate diagnostic tools, consisting of careful study of operators on liquidity effective assessment of the possibilities for trade credit insurance. Dairy cooperatives with low non-current assets, interested in the external form of reducing financial risk through insurance claims, most of the cases have been negatively evaluated from the point of view of the possibility of such insurance. The number of cooperatives of unimpaired liquidity, which have been positively evaluated in the process of granting the credit limit by the insurance company ranged from 9 to 13, depending on the test of the year. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akridge, J. T., Hertel T. W.: Cooperative and Investor-Oriented Firm Efficiency: A Multiproduct Analysis, Journal of Agricultural Cooperation, vol. 7,1992.
 2. Chaddad F. R., Cook M.L.: Understanding New cooperative models: an ownership-control rights typology. Rewiew of Agricultural Economics, vol 26, no. 3, 2010.
 3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2002.
 4. Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, 2005.
 5. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
 6. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1993.
 7. Dworniak J., Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 8. Holly R.: (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003.
 9. Ostaszewski J., Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 10. Manfredo M., Richards T. J.: Cooperative risk management, rationale, and effectiveness: the case of dairy cooperatives, Agricultural Finance Review, Vol. 67 Issue 2, 2007, p. 311-326.
 11. Pestoff V.: Third Sector and Co-Operative Services - An Alternative to Privatization. Journal of Consumer Policy", vol. 15, nr 1, 1993.
 12. Sieniawska K., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Promar International, 1998.
 13. Wasilewski M., Chmielewska M.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 1, 2006, s. 112.
 14. Rzeczpospolita, Ubezpieczenie należności handlowych jako składowa strategii finansowej przedsiębiorstw, 26.09.2017.
 15. Gazeta MSP, Ubezpieczenie kredytów kupieckich i innych należności firmy, 01.10.2015.
 16. Gazeta Ubezpieczeniowa, Atradius: Rośnie liczba nieściągalnych należności w Polsce, 28.06.2015.
 17. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. Nr 139, poz. 1323. z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu