BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakuła Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kuziemska Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Becher Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kiepuszewska Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Analiza logistyki zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw rolnych w nawozy mineralne
Analysis of Supply Logistics of Private Agricultural Farms in the Artificial Fertilizers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 120-124, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Logistyka, Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, Nawozy sztuczne, Środki produkcji, Wyniki badań
Logistics, Agriculture, Individual arable farms, Artificial fertilizer, Means of production, Research results
Note
JEL Classification: Q12, Q13, L23
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest ocena procesu zaopatrzenia w nawozy mineralne indywidualnych gospodarstw rolnych o zróżnicowanej powierzchni i profilu produkcji (produkcja mieszana - chów bydła i uprawa zbóż oraz produkcja jednokierunkowa - uprawa zbóż) na terenie powiatu łukowskiego, na podstawie opracowanych statystycznie wyników badań ankietowych. Nawozy mineralne zakupili wszyscy ankietowani rolnicy, najwięcej z nich - nawozy wieloskładnikowe NPK, a najmniej - fosforowe. Proces zakupu dokonywany był najczęściej 2 razy w roku, a nawozy magazynowano głównie do 7 dni (przede wszystkim gospodarstwa większe, niezależnie od profilu produkcji).. Nawozy wapniowe nabywano głównie raz w roku, zwłaszcza w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to assess the supplying process of production means in private farms with diversified area and profile production (mixed production - cattle breeding and cereal cultivation, and one-way production - cereal cultivation). Mineral fertilizers were bought by all surveyed farmers, the most - NPK fertilizers, the least - phosphatic fertilizers. Mineral fertilizers and plant protection products were bought most often twice a year and stored up to 7 days (mainly larger farms, regardless of the production profile). Lime fertilizers were purchased most often once a year, especially farms specialized in crop production.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasiak Jan, Jerzy Detyna, Beata Detyna. 2015. Wyzwania stojące przed logistyką produkcji w rolnictwie (The challenges faced by the logistics of agricultural production). Logistyka 4: 12-16.
 2. GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural farms in 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 3. Kopiński Jerzy. 2006. Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach (Differences of fertilization as a measure of intensity of plant production in regions). Wieś Jutra 6 (95): 15-17.
 4. Kuboń Maciej. 2007. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji (Logistics for providing supplies to agricultural farms having diversified production profiles). Inżynieria Rolnicza 6 (94): 113-119.
 5. Owsiak Zygmunt, Magdalena Płócienniczak, Andrzej Biskupski, Ryszard Weber, Stanisław Włodek. 2013. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji (Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means). Inżynieria Rolnicza 3 (146): 275-284.
 6. Piocha Stanisław, Joanna Dyczkowska. 2012. Zarządzanie łańcuchem dostaw - logistyka zaopatrzenia (Management of supply chain - supply logistics). Logistyka 5: 733-740.
 7. Piwowar Arkadiusz. 2011. Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Chosen economic and ecological aspects of mineral fertilizers usage in farms). Ekonomia 5(17): 217-230.
 8. Piwowar Arkadiusz. 2014. Pierwszy agregat agrobiznesu - zaopatrzenie. [W] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (The first aggregate of agribusiness - supply. [In] Agribusiness and biobusiness - the theory and practice), ed. Stanisław Urban, 20-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Skarżyńska Anna. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economic results of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Sutkowski Radosław, Michał Wielechowski. 2012. Wybrane elementy żywnościowego systemu logistycznego (The selected elements of food logistics system). Roczniki Naukowe SER iA XIV (1): 502-507.
 11. Wajszczuk Karol. 2016. The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview of empirical findings. Logistics and Transport 2 (30): 47-55.
 12. Wawrzynowicz Jacek, Karol Wajszczuk, Rafał Baum. 2012. Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji (The importance of precision farming system in the logistics of production). Logistyka 4: 1366-1374 .
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1505
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu